Bijbelcursus: Gelijkenissen in het nieuwe testament, Jezus als verteller van parabels

Jezus maakte vaak gebruik van gelijkenissen ofwel parabels. Het zijn korte verhalen die zicht kunnen geven op wat hij wilde vertellen. Toch is de boodschap van die verhalen vaak niet eenduidig, zelfs niet als dat wel zo lijkt. Wilde Jezus met die verhalen vooral de mensen aan het denken zetten? Wilde hij ze leren andere perspectieven te zien dan ze gewend waren?

In deze cursus lezen we gezamenlijk een aantal gelijkenissen die in de evangeliën, de verhalen over Jezus’ leven, zijn opgetekend. We onderzoeken hoe die gelijkenissen ons nu, in deze tijd, kunnen inspireren – en misschien ook wat blijft schuren of irriteren. Dat kan ook persoonlijk zijn, en ‘tegendraads’ lezen mag!

Uiteindelijk is de vraag: wat neem jij ervan me, of wat blijft er bij jou haken, als je goed luistert? In de cursus zal daarnaast ingegaan worden op de wijze waarin gelijkenissen in de christelijke traditie zijn gelezen, en welke ontwikkelingen zich daarbij hebben voorgedaan. Zijdelings komt ook de vraag aan de orde, wat de relatie is met ons beeld van de ‘historische’ Jezus.

De cursus maakt gebruik van het boek Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen. Voor de eerste bijeenkomst is het nog niet nodig dit boek aan te schaffen, maar daarna is aanschaf wel gewenst.

Cursusleider: Jan van Belle

Kosten: € 5,00 per avond

De cursus wordt gegeven op vier woensdagavonden,
22 september, 20 oktober, 17  november en 15 december
van 19.30 – 21.30 uur. Bijbelkennis is niet nodig.   
Cursusleider: Jan van Belle
Opgave bij leeuwardenremonstranten@gmail.com