Fryske fesper

Al langer as 25 jier wurdt op de fjirde snein fan de moanne in Fryske fespertsjinst hâlden yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. Dy fespertsjinsten falle ûnder de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert. De foargongers en meiwurkers komme út ferskate plakken yn Fryslân.

De Fryske fesper biedt in eigen plak oan minsken dy't graach ris in kear it eigene fan de Fryske (memme)taal as totaal-gehiel belibje wolle yn gebed, yn de lieten en yn de lêzingen. Dizze fesperfiering is dan ek in moaie gelegenheid om al it liturgysk materiaal dat de lêste jierren makke is foar de Fryske earetsjinst folút te brûken. It is tagelyk in goede oefening foar it brûken fan Frysk yn de reguliere tsjinsten.

De fêste ûnderdielen fan dizze fieringen binne in psalmengebed en oare gebeden, in koarte oertinking foarôfgeande oan de bibellêzing, in meditatyf momint, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel of in oar ynstrumint of solo- of koarsang. Theo Jellema fan de Grutte of Jakobiner tsjerke is de fêste oargelist foar it begelieden fan it mei elkoar sjongen.

Op snein 26 maaie om 19.00 oere is de foargonger: dûmny Idske van der Pol. It is in oargelfesper mei muzyk/oargel fan Peter van der Zwaag. Lêzingen/foardracht: Nynke de Vries

Data: sneins 24 febrewaris, 24 maart, 28 april, 26 maaie en 23 juny
Tiid: 19 oere
Plak: Waalske Tsjerke