Fryske Fesper yn de Grutte of Jakobiner Tsjerke

Sneintejûn 22 maaie is der wer in Fryske Fesperfiering yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert. De foargonger is dûmny Geart Bruinsma fan de Kristlik Grifformearde - Frijmakke Tsjerke fan Snits, Peter van der Zwaag spilet op it oargel. Derneist is der muzikale meiwurking fan Wietske Zoethout op de dwersfluit. Giny Hopster sil de  lêzingen fersoargje.

Wy noegje eltsenien út om dizze oere fan gebed, sjongen, lêzingen, muzyk en stilte mei te fieren.
Dit kin ek digitaal, ek op in letter tiidstip fia de side fan de Grutte Tsjerke: www.jacobijner.nl.
De liturgy kin opfrege wurde by: fryskefesper@gmail.com.

Wy fine it fijn dat dizze mooglikheid der is, mar oan dizze online fiering is in kostenplaatsje ferbûn. Dêrom stelt ús wurkgroep in finansjele bijdrage tige op priis. It bankrekkennûmer is NL29INGB 0004 3194 90 op namme fan Stichting Krúspunt, mei fermelding fan: ‘Fryske Fesper’.

Datum: snein 22 maaie.
Plak: Grutte Tsjerke, Jacobijnerkerkhof 95
Tiid: 19.00 oere,

De lêste fiering fan dit seizoen sil wêze op 26 juny.