Fryske Fesper yn de Grutte of Jakobiner Tsjerke

Op snein 25 septimber is der wer in Fryske Fesper yn de Grutte of Jakobiner Tsjerke yn Ljouwert. Foargonger is dûmny Piet Beintema fan Dokkum, muzyk komt fan Peter van der Zwaag (oargel) en sjonggroep Kwint fan Wommels. Lêzingen/foardracht: André Looijenga

Datum: snein 25 septimber
Tiid: 19.00 oere.
Ek online: www.jacobijner.nl
Liturgy opfreegje by: fryskefesper@gmail.com
Nei ôfrin kofje/tee en kleasterkoeke