Gjin Fryske Fesper op 24 jannewaris

Wy hiene tocht dat de fesperfiering fan 25 april wer mei tsjerkegongers hâlden wurde koe, mar dat is noch net it gefal. Wol binne wy hiel bliid dat de fiering no online útstjoerd wurdt fanút de Grutte Tsjerke fan Ljouwert. It tema is  'Us lof as offer'.

De foargonger is dûmny J.D. Wassenaar fan Hellendoorn. It Jacobijner Muziek Ensemble ûnder lieding fan Geke Bruining sil de lieten hearre litte en ús fêste oargelist Gerwin Hoekstra sil op it oargel spylje.

Teake Posthuma docht de lêzingen en sil in gedicht foardrage. De fiering is te folgjen fia: http://tiny.cc//jacobijner of sjoch op www.jacobijner.nl

Der kin in liturgy opfrege wurde per e-post: fryskefesper@gmail.com.

De earstfolgjende fesperfiering is 30 maaie. Wa wit kinne wy mekoar dan werris persoanlik moetsje en begroetsje, mar foarearst bliuwe wy foarsichtich.

De fiering begjint om 19.00 oere.