Gjin Fryske Fesper op 24 jannewaris

Diskear is it net as wenst op de fjierde snein fan 'e moanne dat der in Fryske fesperfiering is. De moanne oktober hat fiif sneinen en dêr meitsje wy no graach gebrûk  fan. Dizze snein, 31 oktober, is  it nammentlik Herfoarmingsdei. De foargonger, drs. T. Simonides, sil dêr yn 't bysûnder  oandacht oan jaan.  It sil oer Luther gean, mar ek is der oandacht foar Alderheljen en Allersielen. De muzikale meiwurking is fan ús fêste oargelist Gerwin Hoekstra en fan it Huzumer Kwartet. Sytske Eringa fersoarget de lêzingen en docht in foardracht.

Wy bliuwe dit jier noch yn de Grutte Tsjerke omdat dêr mear romte is en ek omt wy gebrûk meitsje kinne fan de livestream. Sa kinne minsken dy 't net oanwêzich wêze kinne de fiering dochs meibelibje.

De regels oangeande de koroana binne wer wat soepelder, mar wy stelle it op priis om Jo yn yn it foar oan te melden fia fryskefesper@gmail.com of sms/belje 0651334778. Graach foar sneon 30 oktober oant 12.00 oere en mei fermelding fan jo e-postadres en/of tillefoannûmer. De fiering is digitaal te folgjen, ek op in letter tiidstip, fia de hiemside fan de Grutte Tsjerke: http://tiny.cc//jacobijner of op www.jacobijner.nl

Oan dizze livestream fieringen binne wol ekstra kosten ferbûn. As Jo de Fryske Fespers stypje wolle dan is in bijdrage wolkom op de rekken fan ús ponghâlder Alex Riemersma:  NL61RABO119626535.

Eltsenien fan herten wolkom sneintejûn 31 oktober. De fiering begjint om 19.00 oere.

De lêste fiering fan dit seizoen is op 28 novimber.