Gjin Fryske Fesper op 24 jannewaris

Sneintejûn  27 juny is der wer in Fryske Fespertsjinst  yn de Grutte- of Jakobiner Tsjerke fan Ljouwert. De foargonger is dûmny Sytze Ypma fan Frentsjer. Gerwin Hoekstra spilet op it oargel en Nynke de Vries fersoarget de lêzingen.

Hiel bliid binne wy dat nei sa 'n lange tiid fan stil wêzen wy as gemeente wer mei elkoar sjonge meie, al is dat noch wol wat foarsichtich oan. In muzikale meiwurking is diskear fan Theo Boelens dy 't de dwersfluit bespylje sil.

Wy binne noch net hielendal wis fan de krekte  útwurking fan de ferromming fan de anty-koroana-maatregels. Mar der kinne wermearminsken komme en wy kinne grif foar in part ek sjonge. Dat, wy hâlde ús noch efkes oan de regels fan it tefoaren opjaan:
Minsken dy’t yn persoan ('fyzyk') derby wêze wolle, kinne har foar sneon 26 juny 16.00 oere opjaan troch in email te stjoeren oan:
fryskefesper@gmail.com (eventueel op tillefoan: 06 513 34 778).

Tagelyk kin de tsjinst digitaal meibelibbe wurde, ek op in letter tiidstip, fia de hiemside fan de Grutte Tsjerke: http://tiny.cc//jacobijner of op www.jacobijner.nl

Wy hoopje jim de 27e juny te moetsjen. Tige wolkom. De fiering begjint om 19.00 oere.

Dit is dan de lêste fespertsjinst fan dit siezoen. Ek yn it nije seizoen sille der by libben en wolwêzen wer fespers wêze, en wol op 26 septimber, 24 oktober, en 28 novimber.

Wy winksje elkoar in moaie simmer ta.