Ontmoeting en gesprek

Biblioloog, een lied bespreken, kaarten maken of origami

02-10-2023

Tijdens het koffiedrinken op de maandagochtend is er, van september tot en met november, de mogelijkheid om kaarten te maken, een lied te bespreken of om mee te doen aan Biblioloog (je inleven in een Bijbeltekst), onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst. Tijdens de advent is er een origami-activiteit.

Kaarten maken: 11 september, 16 en 23 oktober (beide zonder begeleiding), 20 november
Biblioloog: 4 september, 9 oktober, 13 november
Lied bespreken: 18 september, 2 oktober, 6 november
Origami:  woensdag 29 november, maandag 4,11 en 18 december, 8 januari

Tijd: 10.00 tot 11.00 uur                    
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
kosten: geen

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Geloof op tafel

03-10-2023

door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-Kunst en pastor Lysbeth Minnema

‘Geloof op tafel’ is geen cursus of Bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. De sfeer is ongedwongen. De ochtendgroep eindigt met een gezamenlijke lunch, de avondgroep start met een gezamenlijke warme maaltijd. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de parochie geen vereiste. Als je in gesprek gaat met elkaar, merk je dat jij anderen iets te bieden hebt en in de ontmoeting met anderen veel ontvangt.

Ochtendgroep (Wytgaard, Tjissema 2)
Data: vrijdag 15 september, 6 en 20 oktober, 17 november en
         15 december
Tijd:  10.30 tot 13.00 uur

Avondgroep (Titus Brandsma Huis Leeuwarden)
Data: dinsdag 19 sept, 3 en 24 oktober, 14 november en 12 december
Tijd:  18.30 tot 21.00 uur

Kosten: 5 euro per keer
             of 20 euro vooraf voor 5 bijeenkomsten inclusief maaltijden

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Leviticus lezen met Jonathan Sacks

05-10-2023

Meestal zijn we geneigd het boek Leviticus over te slaan. Droge wetsteksten spreken niet zo tot ons. Maar wie het commentaar van rabbijn Jonathan Sacks openslaat, realiseert zich dat dit een vergissing is. Leviticus is, als middelste van de vijf boeken van Mozes het hart van de Tora. Daar klinkt het gebod ‘de naaste lief te hebben als jezelf’ en ook: ‘Heb vreemdelingen lief als jezelf, want je bent zelf vreemdeling geweest in Egypte’. In de voorschriften blijkt het te gaan om respect voor de ander en voor de grenzen van de natuur.
De opdracht heilig te zijn, omdat God dat is, vormt de kern van Leviticus. Maar wat houdt dat in op de verschillende terreinen van ons leven? Leviticus biedt handreikingen en de Joodse uitleg van Jonathan Sacks (oud-opperrabbijn van Groot-Brittannië)  is ook voor christenen meer dan de moeite waard.

We lezen het commentaar in twaalf bijeenkomsten (zes voor en zes na de Kerst) ééns in de 14 dagen op donderdagochtend gedurende het komende seizoen. We starten op donderdag 5 oktober.

Datum: 5 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden
Informatie en begeleiding: ds. Helmer le Cointre
Opgave (graag voor 30 september) via helmerlecointre@gmail.com of 06-28297268

 

Lees verder

Stiltewandelingen in Leeuwarden

10-10-2023

Op twee ochtenden dit najaar willen Gerdy Hahn en Ida Jorna u meenemen op een stiltewandeling. Onderweg staan we stil bij enkele markante punten in de stad die te maken hebben met het thema van die ochtend.

Woensdag 13 september met aandacht voor Jacobus, de patroon van de pelgrims en de apostel van Vergeving.

Op dinsdag 10 oktober met aandacht voor Franciscus van Assisi. De man die opdracht kreeg om Gods kerk te herstellen en de man met oog voor de natuur en de schepping.

Om 9.45 uur verzamelen in het Titus Brandsmahuis. Van daaruit wandelen van 10 tot 11 uur en daarna afsluiting met een kopje koffie/thee.

Data: 13 september en 10 oktober   
Aanvang: 9.45 uur   
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Synodale dialoog

10-10-2023

onder leiding van pastores Bert van der Wal, Lysbeth Minnema en Germa Kamsma-Kunst.

Ter voorbereiding op de synode over de toekomst van de synodale kerk vraagt paus Franciscus van de gelovigen om mee te zoeken naar synodale wegen voor de kerk. Synodaal betekent: samen op weg.

Deze synode stelt de volgende fundamentele vraag: Een synodale Kerk die het Evangelie verkondigt, is ‘samen onderweg’: hoe verloopt vandaag dit ‘samen op weg gaan’ in uw lokale kerk? Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons ‘samen op weg gaan’.

Voor onze parochie betekent dat: hoe willen wij geloofsgemeenschap zijn? Wat vraagt Christus van ons? Hoe kunnen wij samen op weg gaan?  

Dit najaar spreken we over:
1. dinsdag 10 oktober          “Wat betekent een kerkgebouw voor je”
2. woensdag 6 december    “Geloofsgemeenschap en duurzaamheid”

Er is per onderwerp een gesprek op de middag en een gesprek op de avond.
Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur                  
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Duurzaam en Vreugdevol Leven, gespreksavond onder leiding van Matthias Olthaar

10-10-2023

Op de nationale Dag van de Duurzaamheid gaat Matthias Olthaar (lector vitale economie aan de NHL Stenden) in gesprek met alle deelnemers aan het ‘Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert’ en andere belangstellenden.

Het is belangrijk om samen na te denken over het belang en de kwaliteit van duurzaam leven, voor onszelf en voor volgende generaties.  Immers, een joodse gedachte is dat wij als mensen partners zijn in Gods scheppingswerk.

Juist in tijden van allerlei crises is het belangrijk om met elkaar te spreken over de vraag hoe wij vorm willen geven aan onze maatschappij.
De centrale vraag is: wat kunnen we in Leeuwarden als kerken, als stad en als individuen daaraan bijdragen? Iedereen kan ideeën en voorstellen vóór 8 oktober toesturen aan: matthias.olthaar@nhlstenden.com

Deze avond is tegelijk de start van het ‘Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert’ met acht deelnemende kerken/ gemeenten; zij gaan samen aan de slag met informatie en verdieping van inzicht om elkaar te stimuleren om elk jaar “een tandje duurzamer” te gaan leven – vreugdevol leven met genoeg!

Datum: dinsdag 10 oktober
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Grote Kerk Bredeplaats 4 Leeuwarden
organisatie: Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert
toegang gratis, bijdrage welkom voor stichting ‘Genoeg om te leven’

 

Lees verder

Genieten van genoeg

15-10-2023

Genieten van genoeg, dat lijkt een tegenstelling. Genieten is toch groots en luxe? Hoezo zou je gelukkiger worden van... minder?
Toch laat Jezus dat zien. Martine Vonk vertelt in haar boek 'Genieten van genoeg' hoe zijn spannendste uitspraken bij jou tot bloei kunnen komen.

Hoe ga je om met zorgen? Met je geld en je bezittingen? Hoe kijk je naar anderen en jezelf? Wat betekenen luxe en genieten voor je? Jezus geeft prachtige, concrete antwoorden.

Martine Vonk (1974-2019) was een expert in duurzaam leven. Ze woonde een tijdje bij de Amish en de Benedictijnen. Dit verrassend actuele boekje van deze jong overleden vrouw lezen we graag samen met iedereen die dat leuk vindt, op zeven zondagmiddagen om daarover samen te  filosoferen. Leeftijd maakt niet uit. Je mag natuurlijk bij alle middagen komen , maar je kunt ook los aanschuiven

Data: 1 x per maand op zondagmiddag: 15 oktober, 19 november,21 januari, 18 februari,17 maart, 21 april, 12 mei
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2
Opgeven: via jabixhus@gmail.com of een appje naar Jeannet Bijleveld (06) 461 72 617

 

Lees verder

Waarom we omzien naar elkaar. Het geheim van het katholiek sociaal denken.

18-10-2023

Een inleiding door Dominicus Kamsma.

Samenleven begint met zorg. Iedereen heeft zorg nodig. Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter, worden hongerigen niet gevoed en houden gemeenschappen geen stand. Naastenliefde is de basis van zorg en zorg is een belangrijke bron van betekenis.
In Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens. Zij zijn voor een deel afhankelijk van voedselbanken. De voedselbank helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Uit zorg voor hen zijn er vele vrijwilligers actief in de voedselbank.

Waar komt die behoefte vandaan om voor elkaar te zorgen? Daarop zijn vele antwoorden mogelijk. Een antwoord is te vinden binnen het katholiek sociaal denken. Wie had gedacht dat het katholiek sociaal denken van de kerk verrassende antwoorden heeft voor de samenleving van nu? Geïnteresseerd geraakt? Kom dan naar een inspirerende avond over het katholieke sociaal denken en leer op een katholieke wijze kijken naar de actualiteit van omzien naar elkaar.

Datum: woensdag 18 oktober    
Aanvang: 19.30 uur  
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Cursus Mystici

18-10-2023

In vervolg op de cursus in het vorige seizoen, besteden we ook dit najaar aandacht aan een aantal mystici. Maar wat is mystiek, en wanneer is iemand een mysticus of mystica? Wie literatuur over die vragen doorbladert, zal al gauw ontdekken dat een eenduidig antwoord niet snel gevonden is.

'Het woord ‘mystiek’ kan zoveel betekenissen hebben dat het niets meer te betekenen heeft.' Met deze zin begint het boek Mystiek – het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging van Bruno Borchert (Haarlem, 1989).  En dan vervolgt hij:
'Toch is er iets wat een naam moet hebben en niet anders benoemd kan worden dan met ‘mystiek’. Het is een fenomeen dat in alle religies en culturen blijkt voor te komen, in zijn uitingsvormen verschillend maar is de kern overal hetzelfde: Uit ervaring weten, dat alles op een of andere wijze samenhangt, dat alles in oorsprong één is.'

‘Uit ervaring weten’: mystiek heeft een directe relatie met de persoon, die iets ervaart dat voor hem of haar essentieel is en het alledaagse overstijgt. De mensen die dat overkomt, zijn allemaal verschillend en die ervaringen zijn dat ook. Als ze er iets over vertellen, gebeurt dat gewoonlijk in een taal en beelden die ze ontlenen aan de religieuze traditie waarin ze leven. Voorop staat voor hen echter de levende ervaring. Daar gaat het om, niet om de leer. Die ervaring zal voor hen ook gevolgen hebben voor de manier van ‘in het leven staan’.  Dat hoort ook bij de mystiek.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur op woensdagmiddag. We richten ons op drie mystici uit verschillende tijden, die alle drie verbonden zijn met de christelijke traditie.

18 oktober: Teresa van Avila

Teresa van Avila leefde in de 16e eeuw en is een van de beroemdste mystici onder de katholieke heiligen. Zij heeft vele geschriften op haar naam staan. Samen met Johannes van het Kruis hervormde zij de orde van de Karmel. Zij is in 1970 als eerste vrouwelijke heilige uitgeroepen tot kerkleraar.
Docent: ds. Marjan van Hal

1 november: Thomas Merton

Merton is misschien wel de bekendste monnik, vredesactivist en de meest gelezen spirituele schrijver van de twintigste eeuw. Hij zocht naar samenhang tussen contemplatie en maatschappelijke betrokkenheid in dialoog met andersdenkenden, ook met aanhangers van andere religies.
Docent: ds. Marjan van Hal

15 en 29 november: Meister Eckhart

Eckhart is geboren medio dertiende eeuw in Thüringen. Hij was een in zijn tijd vooraanstaand theoloog, die ook belangrijke bestuurlijke functies vervulde binnen zijn orde. Tegelijk is hij ook een man wiens (mystieke) geschriften diepe indruk hebben gemaakt.
Vanwege zijn geleerdheid staat hij bekend als ‘Lesemeister’ (leraar),  vanwege de wijsheid die uit zijn geschriften spreekt als ‘Lebemeister’: een man met wijze levenslessen.
Aan het eind van zijn leven werd hij aangeklaagd voor ketterij. Hij werd niet persoonlijk veroordeeld, maar wel werden al zijn geschriften in de ban gedaan. Ondanks dat is veel van zijn werk behouden gebleven. Naast andere geschriften zijn dat veel preken in de landstaal, het Middelduits. We zullen kennis maken met zijn manier van denken en samen een of enkele preken onder de loep nemen.
Docent:  Jan van Belle

De cursus wordt geven in het Odd Fellowshuis, Emmakade 48.
De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur.
Voor het bijwonen van de middagen wordt een bijdrage van 5 euro per keer gevraagd. Dit is incl. koffie / thee.
Opgave: leeuwardenremonstranten@gmail.com 

 

Lees verder

Mediteren met Etty Hillesum

19-10-2023

Gedurende vijf donderdagochtenden kijken we op meditatieve wijze naar het korte leven van Etty Hillesum (1914- 1943).

19 oktober: Kennismaken met Etty en haar start met meditatie
9 november: Naar je binnenkant luisteren. ‘Hineinhorchen’, noemt Etty dat.
11 januari: Tot innerlijke zelfstandigheid geboren worden en tegelijk deel van het geheel
15 februari: Hoe blijf je staande te midden van lijden; wat is je bron?
7 maart: Mijn taak, ‘een kleine ‘Aufgabe’, die speciaal voor mij is’, zegt Etty

Locatie: Oergong of Gemeentezaal bij de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18
Leiding en opgave: Tjitske Hiemstra (tj.hiemstra@hetnet.nl)
Tijd: Donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
Kosten: 30 of 40 euro, incl. koffie en thee.

Lees verder

Bibliodramagroep door pastor Germa Kamsma-Kunst

06-11-2023

Bibliodrama is een methode waarbij je aan de hand van een Bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven, waardoor beide elkaar raken en je spiritualiteit wordt gevoed. Het kan je verder helpen op je levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan niet uit de weg wordt gegaan.

Toneelervaring en Bijbelkennis zijn geen vereisten om mee te doen aan de bibliodramagroep. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.

Onder leiding van pastor Germa Kamsma - Kunst wordt op 25 september de gelijkenis van de werkers van het elfde uur onderzocht bij het uitspelen. Mattheüs 20,1-16. En op 6 november het verhaal van de doop van Johannes de Doper, Marcus 1,1-8.

Data: maandag 25 september en maandag 6 november
Aanvang: 19.45 uur
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Leren van Luther I: Een gewijde ruimte binnengaan: intochtslied, voorbereiding, Kyrie en Gloria

07-11-2023

Liturgie richt ons op een onzichtbare werkelijkheid die tastbaar wordt in een aan de hemel gewijde kerkruimte. Dat vraagt om een bepaalde houding, een bepaalde voorbereiding, waartoe intochtslied en voorbereidingsgebed ons aanzet. Wat is die houding? Welke rol speelt stilte?  Met welke woorden kun je vervolgens een gezongen Kyrië voorbereiden? Welk Kyrië uit het Liedboek 2013 spreekt je het meeste aan?  
> Wij beginnen de bijeenkomst na de opening met 5 minuten stilte terwijl de kaars in ons midden brandt.

Datum: 7 november
Tijd: 19.30 uur
Online: 19 december 2023

 

Achtergrondinformatie

Voor iedereen die zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther.
Dit jaar is het thema ‘Met Luther vieren’.
Het gaat in deze cursus over Luther en de Lutherse liturgie.
We lezen wat Luther over liturgie te zeggen heeft, daarbij gaat het om meer dan om zomaar een ‘orde van dienst’.
In deze cursus verkennen we kernmomenten uit de liturgie.
Wanneer u zich eens wilt verdiepen over Luther en de liturgische omgang met de Heilige dan is deze cursus iets voor u.
Lutherse vieringen kenmerken zich door hun sterk liturgische karakter, met vaste gezangen Kyrie en Gloria etc.), acclamaties en responsies. Dat liturgische kader roept een bepaalde liturgische spiritualiteit op. Want liturgie raakt door haar vorm en haar inhoud aan al onze zintuigen. Liturgie is vertrouwd maar verbindt ons tegelijkertijd met een traditie van ver heen. We ervaren schoonheid, komen in beweging (zitten, staan) en zijn samen zingend en sprekend betrokken op de dingen van God. Liturgie is ‘de hemel op aarde brengen’.
 
In de cursus Leren van Luther verkennen we in vier bijeenkomsten enkele kernmomenten uit de Lutherse liturgie. Maar we gaan ook samen oefenen en onder woorden brengen wat we ervaren bij bijvoorbeeld het Avondmaal of tijdens de gebeden.

Elke bijeenkomst begint met het aansteken van een kaars en een gebed, gedicht of lied.
Elke bijeenkomst eindigt wederom met een gebed, bijvoorbeeld het Lutherse Avondgebed.

Docenten/gespreksleiders:
ds. Susanne Freytag, ds. Margo Jonker, prof. dr. Markus Matthias, ds. Willy Metger, ds. Marlies Schultz, ds. André van der Stoel, drs. Elsa Aarsen-Schiering, drs. Carry Nijland, dr. Theo van Willigenburg

De bijeenkomsten te Leeuwarden omvatten vier avondbijeenkomsten van 19.30 uur -21.00 uur
Er is ook online gelegenheid om deel te nemen. Men kan ook de bijeenkomsten die men fysiek heeft moeten missen online ‘inhalen’. Opgave voor de online bijeenkomsten: lerenvanluther@gmail.com
Deelname kost € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.

Plaats: Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden
Aanmelden: bij Elisabeth Huxdorff,  email: luthers@xs4all.nl  of tel. 06-12783713  

          de kosten a € 20,-- kunt u overmaken naar      NL91 INGB 0000 8256 95
t.n.v. Evang. Lutherse Gemeente Leeuwarden
Nw. Oosterstraat 28 - 30
8911 KN Leeuwarden
O.V.V. Luthercursus of contant op de eerste avond.

Wilt u zich voor de cursus aanmelden, dan graag via luthers@xs4all.nl of 06-12783713
Bij uw aanmelding graag opgeven:
1.    Naam + emailadres
2.    Wijze van betalen cursusgeld

 

 

Lees verder

Advent en gevouwen symbolen

27-11-2023

onder begeleiding van Gerdy Hahn en pastor Germa Kamsma-Kunst.

Aan de hand van de lezingen van de vier adventszondagen willen we iedere week een nieuw symbool vormgeven met origamivouwen.
Zo krijgen we inzicht in de verhalen en maken we vier symbolen waarmee we een adventskrans kunnen versieren. Als je niet wilt vouwen dan kun je in die tijd rustig je kopje koffie/thee drinken en praten over de tekst.
Op maandagavond 27 november worden de vier symbolen op één avond uitgelegd en gevouwen.
Er is ook gelegenheid om één symbool per keer te vouwen op een woensdagochtend en drie maandagochtenden.

Datum: 27 november        
Aanvang: 19.30 uur          
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Leren van Luther II: Kenmerken van een goede Lutherse preek

28-11-2023

Welke preek is je ooit bijgebleven? Hoe probeerde Luther mensen te raken in zijn preken? Hij preekte vrijwel elke dag! Gaat het Woord leven in preek en lezingen? Waar word je door aangesproken en waarom raakt het je? Wat is de opdracht voor een predikant? > We lezen tijdens deze bijeenkomst een kort stuk uit twee preken en proberen de verschillen te benoemen.

Datum: 28 november
Tijd: 19.30 uur
Online: 16 januari 2024

Achtergrondinformatie

Iedereen die zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther.
Dit jaar is het thema ‘Met Luther vieren’.
Het gaat in deze cursus over Luther en de Lutherse liturgie.
We lezen wat Luther over liturgie te zeggen heeft, daarbij gaat het om meer dan om zomaar een ‘orde van dienst’.
In deze cursus verkennen we kernmomenten uit de liturgie.
Wanneer u zich eens wilt verdiepen over Luther en de liturgische omgang met de Heilige dan is deze cursus iets voor u.
Lutherse vieringen kenmerken zich door hun sterk liturgische karakter, met vaste gezangen Kyrie en Gloria etc.), acclamaties en responsies. Dat liturgische kader roept een bepaalde liturgische spiritualiteit op. Want liturgie raakt door haar vorm en haar inhoud aan al onze zintuigen. Liturgie is vertrouwd maar verbindt ons tegelijkertijd met een traditie van ver heen. We ervaren schoonheid, komen in beweging (zitten, staan) en zijn samen zingend en sprekend betrokken op de dingen van God. Liturgie is ‘de hemel op aarde brengen’.
 
In de cursus Leren van Luther verkennen we in vier bijeenkomsten enkele kernmomenten uit de Lutherse liturgie. Maar we gaan ook samen oefenen en onder woorden brengen wat we ervaren bij bijvoorbeeld het Avondmaal of tijdens de gebeden.

Elke bijeenkomst begint met het aansteken van een kaars en een gebed, gedicht of lied.
Elke bijeenkomst eindigt wederom met een gebed, bijvoorbeeld het Lutherse Avondgebed.

Docenten/gespreksleiders:
ds. Susanne Freytag, ds. Margo Jonker, prof. dr. Markus Matthias, ds. Willy Metger, ds. Marlies Schultz, ds. André van der Stoel, drs. Elsa Aarsen-Schiering, drs. Carry Nijland, dr. Theo van Willigenburg

De bijeenkomsten te Leeuwarden omvatten vier avondbijeenkomsten van 19.30 uur -21.00 uur
Er is ook online gelegenheid om deel te nemen. Men kan ook de bijeenkomsten die men fysiek heeft moeten missen online ‘inhalen’. Opgave voor de online bijeenkomsten: lerenvanluther@gmail.com
Deelname kost € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.

Plaats: Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden
Aanmelden: bij Elisabeth Huxdorff,  email: luthers@xs4all.nl  of tel. 06-12783713  

          de kosten a € 20,-- kunt u overmaken naar      NL91 INGB 0000 8256 95
t.n.v. Evang. Lutherse Gemeente Leeuwarden
Nw. Oosterstraat 28 - 30
8911 KN Leeuwarden
O.V.V. Luthercursus of contant op de eerste avond.

Wilt u zich voor de cursus aanmelden, dan graag via luthers@xs4all.nl of 06-12783713
Bij uw aanmelding graag opgeven:
1.    Naam + emailadres
2.    Wijze van betalen cursusgeld

Lees verder

Leren van Luther III: De vorm van het liturgische gebied: zondagsgebed en voorbeden

19-12-2023

Liturgische gebeden hebben een bepaalde vorm, soms met een gesproken of gezongen acclamatie. Die vorm is essentieel om God present te stellen en met weinig woorden véél te kunnen zeggen.  
> Samen gaan we enkele gebeden schrijven die wij aan het einde van de bijeenkomst ook samen bidden.

Datum: 19 december
Tijd: 19.30 uur
Online: 6 februari 2024

Achtergrondinformatie

Voor iedereen die zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther.
Dit jaar is het thema ‘Met Luther vieren’.
Het gaat in deze cursus over Luther en de Lutherse liturgie.
We lezen wat Luther over liturgie te zeggen heeft, daarbij gaat het om meer dan om zomaar een ‘orde van dienst’.
In deze cursus verkennen we kernmomenten uit de liturgie.
Wanneer u zich eens wilt verdiepen over Luther en de liturgische omgang met de Heilige dan is deze cursus iets voor u.
Lutherse vieringen kenmerken zich door hun sterk liturgische karakter, met vaste gezangen Kyrie en Gloria etc.), acclamaties en responsies. Dat liturgische kader roept een bepaalde liturgische spiritualiteit op. Want liturgie raakt door haar vorm en haar inhoud aan al onze zintuigen. Liturgie is vertrouwd maar verbindt ons tegelijkertijd met een traditie van ver heen. We ervaren schoonheid, komen in beweging (zitten, staan) en zijn samen zingend en sprekend betrokken op de dingen van God. Liturgie is ‘de hemel op aarde brengen’.
 
In de cursus Leren van Luther verkennen we in vier bijeenkomsten enkele kernmomenten uit de Lutherse liturgie. Maar we gaan ook samen oefenen en onder woorden brengen wat we ervaren bij bijvoorbeeld het Avondmaal of tijdens de gebeden.

Elke bijeenkomst begint met het aansteken van een kaars en een gebed, gedicht of lied.
Elke bijeenkomst eindigt wederom met een gebed, bijvoorbeeld het Lutherse Avondgebed.

Docenten/gespreksleiders:
ds. Susanne Freytag, ds. Margo Jonker, prof. dr. Markus Matthias, ds. Willy Metger, ds. Marlies Schultz, ds. André van der Stoel, drs. Elsa Aarsen-Schiering, drs. Carry Nijland, dr. Theo van Willigenburg

De bijeenkomsten te Leeuwarden omvatten vier avondbijeenkomsten van 19.30 uur -21.00 uur
Er is ook online gelegenheid om deel te nemen. Men kan ook de bijeenkomsten die men fysiek heeft moeten missen online ‘inhalen’. Opgave voor de online bijeenkomsten: lerenvanluther@gmail.com
Deelname kost € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.

Plaats: Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden
Aanmelden: bij Elisabeth Huxdorff,  email: luthers@xs4all.nl  of tel. 06-12783713  

          de kosten a € 20,-- kunt u overmaken naar      NL91 INGB 0000 8256 95
t.n.v. Evang. Lutherse Gemeente Leeuwarden
Nw. Oosterstraat 28 - 30
8911 KN Leeuwarden
O.V.V. Luthercursus of contant op de eerste avond.

Wilt u zich voor de cursus aanmelden, dan graag via luthers@xs4all.nl of 06-12783713
Bij uw aanmelding graag opgeven:
1.    Naam + emailadres
2.    Wijze van betalen cursusgeld

Lees verder

Leren van Luther IV: Het heilig Avondmaal: dicht bij Christus zijn en kwetsbaar bij elkaar

16-01-2024

Aan de hand van vier verschillende avondmaalsopvattingen proberen we onder woorden te brengen wat het Avondmaal voor ons betekent. Hoe dacht Luther daarover? En hoe vaak kun je het beste Avondmaal vieren?  
> We oefenen samen het in vele Lutherse kerken gebruikte Sanctus & Benedictus en het Agnus Dei.

Datum: 16 januari 2024
Tijd: 19.30 uur
Online: 5 maart 2024

Achtergrondinformatie

Voor iedereen die zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther.
Dit jaar is het thema ‘Met Luther vieren’.
Het gaat in deze cursus over Luther en de Lutherse liturgie.
We lezen wat Luther over liturgie te zeggen heeft, daarbij gaat het om meer dan om zomaar een ‘orde van dienst’.
In deze cursus verkennen we kernmomenten uit de liturgie.
Wanneer u zich eens wilt verdiepen over Luther en de liturgische omgang met de Heilige dan is deze cursus iets voor u.
Lutherse vieringen kenmerken zich door hun sterk liturgische karakter, met vaste gezangen Kyrie en Gloria etc.), acclamaties en responsies. Dat liturgische kader roept een bepaalde liturgische spiritualiteit op. Want liturgie raakt door haar vorm en haar inhoud aan al onze zintuigen. Liturgie is vertrouwd maar verbindt ons tegelijkertijd met een traditie van ver heen. We ervaren schoonheid, komen in beweging (zitten, staan) en zijn samen zingend en sprekend betrokken op de dingen van God. Liturgie is ‘de hemel op aarde brengen’.
 
In de cursus Leren van Luther verkennen we in vier bijeenkomsten enkele kernmomenten uit de Lutherse liturgie. Maar we gaan ook samen oefenen en onder woorden brengen wat we ervaren bij bijvoorbeeld het Avondmaal of tijdens de gebeden.

Elke bijeenkomst begint met het aansteken van een kaars en een gebed, gedicht of lied.
Elke bijeenkomst eindigt wederom met een gebed, bijvoorbeeld het Lutherse Avondgebed.

Docenten/gespreksleiders:
ds. Susanne Freytag, ds. Margo Jonker, prof. dr. Markus Matthias, ds. Willy Metger, ds. Marlies Schultz, ds. André van der Stoel, drs. Elsa Aarsen-Schiering, drs. Carry Nijland, dr. Theo van Willigenburg

De bijeenkomsten te Leeuwarden omvatten vier avondbijeenkomsten van 19.30 uur -21.00 uur
Er is ook online gelegenheid om deel te nemen. Men kan ook de bijeenkomsten die men fysiek heeft moeten missen online ‘inhalen’. Opgave voor de online bijeenkomsten: lerenvanluther@gmail.com
Deelname kost € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.

Plaats: Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden
Aanmelden: bij Elisabeth Huxdorff,  email: luthers@xs4all.nl  of tel. 06-12783713  

          de kosten a € 20,-- kunt u overmaken naar      NL91 INGB 0000 8256 95
t.n.v. Evang. Lutherse Gemeente Leeuwarden
Nw. Oosterstraat 28 - 30
8911 KN Leeuwarden
O.V.V. Luthercursus of contant op de eerste avond.

Wilt u zich voor de cursus aanmelden, dan graag via luthers@xs4all.nl of 06-12783713
Bij uw aanmelding graag opgeven:
1.    Naam + emailadres
2.    Wijze van betalen cursusgeld

 

Lees verder

Chocolademelk-moment

24-01-2024

Een chocolademelk-moment op dinsdag 24 januari in de kosterij van de Agneskerk. Deze ochtend staat in het teken van de winter. Heeft u herinneringen aan de winters van vroeger? Denk aan de schaatstochten die u heeft gemaakt! Of misschien heeft u wel meegedaan aan de Elfstedentocht? Van harte uitgenodigd om winterse ervaringen te delen, onder het genot van een kopje chocolademelk met wat lekkers.
Iedereen is welkom!

Datum: Dinsdag 24 januari
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: Kosterij te Goutum
Het is fijn om te weten of u komt. Zou u zich daarom op willen geven via de mail, app of een belletje?
Annemiek Heerma (06) 25162885, a.heerma@agneskerkgoutum.nl

 

Lees verder