Spiritualiteit

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

02-10-2023

Wie is Jezus Christus voor ons?
Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst?
In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen.
We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft.
Bij elke avond hoort een thuisopdracht.

Avond 1: maandag 18 september 2023
Ons eigen beeld van Jezus. Uit welke bronnen kunnen we putten?

Avond 2: maandag 2 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus in de Heilige Schrift: synoptici.

Avond 3: maandag 16 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus in de Heilige Schrift: Johannes-evangelie.

Avond 4: maandag 30 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus door de eeuwen heen.

Avond 5: maandag 13 november 2023
Eigen beelden van Jezus. Moderne beelden van Jezus Christus.

Cursusleider: pastoor B. van der Wal
Waar: parochiehuis van de Dominicuskerk, Harlingerstraat 26
Tijd: 20.00 – 21.30 uur                        
Kosten:  20 euro voor de hele cursus

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

 

Lees verder

Meditatieve bijbellezing volgens Lectio Divina via Zoom

03-10-2023

Wekelijks verzorgt Stadsklooster Jabixhûs op vrijwel elke dinsdagavond om 21.00 uur vanuit Stadsklooster Jabixhûs in Leeuwarden een eenvoudige meditatieve bijbellezing volgens Lectio Divina via Zoom. Daarbij lezen we zowel in het Nederlands als in het Fries de tekst meerdere malen door. Dat beviel in de coronatijd zo goed, dat we er gewoon mee  zijn doorgegaan. Er doen inmiddels mensen uit heel Nederland mee. Meestal is er een groep van tussen de 4 en 12 mensen.

Je hoeft geen ervaring te hebben met bijbel lezen of een bijbel te hebben om mee te kunnen doen .
Om mee te doen kun je met de gratis app Zoom direct in bellen via deze url
of na inloggen in Zoom met deze gegevens
Vergadering-ID: 789 535 0060
Wachtwoord: 131410

Dus zoek voor 21:00 uur gewoon een stil plekje op waar je ontspannen kunt zitten en maak verbinding .

Je mag ook live mee doen in de kapel Vijverstraat 2 als je dat prettiger vindt.
Voor vragen kun je mailen naar jabixhus@gmail.com of appen naar Jeannet Bijleveld 0646172617

Lees verder

Leviticus lezen met Jonathan Sacks

05-10-2023

Meestal zijn we geneigd het boek Leviticus over te slaan. Droge wetsteksten spreken niet zo tot ons. Maar wie het commentaar van rabbijn Jonathan Sacks openslaat, realiseert zich dat dit een vergissing is. Leviticus is, als middelste van de vijf boeken van Mozes het hart van de Tora. Daar klinkt het gebod ‘de naaste lief te hebben als jezelf’ en ook: ‘Heb vreemdelingen lief als jezelf, want je bent zelf vreemdeling geweest in Egypte’. In de voorschriften blijkt het te gaan om respect voor de ander en voor de grenzen van de natuur.
De opdracht heilig te zijn, omdat God dat is, vormt de kern van Leviticus. Maar wat houdt dat in op de verschillende terreinen van ons leven? Leviticus biedt handreikingen en de Joodse uitleg van Jonathan Sacks (oud-opperrabbijn van Groot-Brittannië)  is ook voor christenen meer dan de moeite waard.

We lezen het commentaar in twaalf bijeenkomsten (zes voor en zes na de Kerst) ééns in de 14 dagen op donderdagochtend gedurende het komende seizoen. We starten op donderdag 5 oktober.

Datum: 5 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden
Informatie en begeleiding: ds. Helmer le Cointre
Opgave (graag voor 30 september) via helmerlecointre@gmail.com of 06-28297268

 

Lees verder

Stiltewandelingen in Leeuwarden

10-10-2023

Op twee ochtenden dit najaar willen Gerdy Hahn en Ida Jorna u meenemen op een stiltewandeling. Onderweg staan we stil bij enkele markante punten in de stad die te maken hebben met het thema van die ochtend.

Woensdag 13 september met aandacht voor Jacobus, de patroon van de pelgrims en de apostel van Vergeving.

Op dinsdag 10 oktober met aandacht voor Franciscus van Assisi. De man die opdracht kreeg om Gods kerk te herstellen en de man met oog voor de natuur en de schepping.

Om 9.45 uur verzamelen in het Titus Brandsmahuis. Van daaruit wandelen van 10 tot 11 uur en daarna afsluiting met een kopje koffie/thee.

Data: 13 september en 10 oktober   
Aanvang: 9.45 uur   
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren

11-10-2023

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS): de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdagmiddag van de maand komt de groep bij elkaar. Op 11 oktober is het mogelijk in te stromen in de Fioretti en je te oriënteren, of een kennismakingstraject met de OFS voor jou een mogelijkheid is om met anderen vanuit de franciscaanse spiritualiteit te willen leven binnen de zogeheten ‘broederschap de Fioretti’ (lees ook zusterschap).

Dat doen we door
– een keer per maand samen te komen in het Titus Brandsma Huis,
– in de crypte het Getijdengebed te bidden,
– ons onder leiding van Peter Vermaat te verdiepen in de geschriften van Franciscus en Clara van Assisi en deze naar de huidige tijd te vertalen
– met een gezamenlijke broodmaaltijd af te sluiten.

Naast deze maandelijkse gezamenlijke bijeenkomsten is er na een periode van kennismaking de mogelijkheid voor een traject van persoonlijke vorming, die gericht is op de toeleiding naar de professie. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een mogelijke verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren overwegen, zijn van harte welkom.
Voor meer informatie: Angela Twickler  atm.twickler@gmail.com

Data: woensdag 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december
Aanvang: 15.00 uur                                  
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Genieten van genoeg

15-10-2023

Genieten van genoeg, dat lijkt een tegenstelling. Genieten is toch groots en luxe? Hoezo zou je gelukkiger worden van... minder?
Toch laat Jezus dat zien. Martine Vonk vertelt in haar boek 'Genieten van genoeg' hoe zijn spannendste uitspraken bij jou tot bloei kunnen komen.

Hoe ga je om met zorgen? Met je geld en je bezittingen? Hoe kijk je naar anderen en jezelf? Wat betekenen luxe en genieten voor je? Jezus geeft prachtige, concrete antwoorden.

Martine Vonk (1974-2019) was een expert in duurzaam leven. Ze woonde een tijdje bij de Amish en de Benedictijnen. Dit verrassend actuele boekje van deze jong overleden vrouw lezen we graag samen met iedereen die dat leuk vindt, op zeven zondagmiddagen om daarover samen te  filosoferen. Leeftijd maakt niet uit. Je mag natuurlijk bij alle middagen komen , maar je kunt ook los aanschuiven

Data: 1 x per maand op zondagmiddag: 15 oktober, 19 november,21 januari, 18 februari,17 maart, 21 april, 12 mei
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2
Opgeven: via jabixhus@gmail.com of een appje naar Jeannet Bijleveld (06) 461 72 617

 

Lees verder

Taizé-dienst in de Doopsgezinde kerk

15-10-2023

We zingen samen die prachtige alsmaar herhalende Taizé-liederen in verschillende talen; er is een psalmgebed, bijbellezing, stilte en gebeden. De organisatie is in handen van Nynke Beekman, Conrad Hendriks, Tjitske Hiemstra, Tori Kelly, Joshua Prins, Petra Prins, Nynke Smit en Jelle Waringa

Data: 15 oktober, 10 december, 25 februari, 24 maart en 28 april.
Tijd: 19.30 – 20.30 en daarna is er koffie/thee in de Kerkenraadskamer
Locatie: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Mediteren met geuren

17-10-2023

Elke derde dinsdag van de maand is er een meditatieve viering met als uitgangspunt de Vruchten van de Geest (Galaten 5: 22).
Minke heeft de vruchten gekoppeld aan geuren via een bloesemnaslagwerk. De bijbehorende geur verdiept de meditatie.

Leiding en opgave: Minke van der Meulen-Heida (minkemh@xs4all.nl)
Tijd: Dinsdagavond 19.30 uur, de meditatie duurt 60 - 90 minuten
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18

Lees verder

Cursus Mystici

18-10-2023

In vervolg op de cursus in het vorige seizoen, besteden we ook dit najaar aandacht aan een aantal mystici. Maar wat is mystiek, en wanneer is iemand een mysticus of mystica? Wie literatuur over die vragen doorbladert, zal al gauw ontdekken dat een eenduidig antwoord niet snel gevonden is.

'Het woord ‘mystiek’ kan zoveel betekenissen hebben dat het niets meer te betekenen heeft.' Met deze zin begint het boek Mystiek – het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging van Bruno Borchert (Haarlem, 1989).  En dan vervolgt hij:
'Toch is er iets wat een naam moet hebben en niet anders benoemd kan worden dan met ‘mystiek’. Het is een fenomeen dat in alle religies en culturen blijkt voor te komen, in zijn uitingsvormen verschillend maar is de kern overal hetzelfde: Uit ervaring weten, dat alles op een of andere wijze samenhangt, dat alles in oorsprong één is.'

‘Uit ervaring weten’: mystiek heeft een directe relatie met de persoon, die iets ervaart dat voor hem of haar essentieel is en het alledaagse overstijgt. De mensen die dat overkomt, zijn allemaal verschillend en die ervaringen zijn dat ook. Als ze er iets over vertellen, gebeurt dat gewoonlijk in een taal en beelden die ze ontlenen aan de religieuze traditie waarin ze leven. Voorop staat voor hen echter de levende ervaring. Daar gaat het om, niet om de leer. Die ervaring zal voor hen ook gevolgen hebben voor de manier van ‘in het leven staan’.  Dat hoort ook bij de mystiek.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur op woensdagmiddag. We richten ons op drie mystici uit verschillende tijden, die alle drie verbonden zijn met de christelijke traditie.

18 oktober: Teresa van Avila

Teresa van Avila leefde in de 16e eeuw en is een van de beroemdste mystici onder de katholieke heiligen. Zij heeft vele geschriften op haar naam staan. Samen met Johannes van het Kruis hervormde zij de orde van de Karmel. Zij is in 1970 als eerste vrouwelijke heilige uitgeroepen tot kerkleraar.
Docent: ds. Marjan van Hal

1 november: Thomas Merton

Merton is misschien wel de bekendste monnik, vredesactivist en de meest gelezen spirituele schrijver van de twintigste eeuw. Hij zocht naar samenhang tussen contemplatie en maatschappelijke betrokkenheid in dialoog met andersdenkenden, ook met aanhangers van andere religies.
Docent: ds. Marjan van Hal

15 en 29 november: Meister Eckhart

Eckhart is geboren medio dertiende eeuw in Thüringen. Hij was een in zijn tijd vooraanstaand theoloog, die ook belangrijke bestuurlijke functies vervulde binnen zijn orde. Tegelijk is hij ook een man wiens (mystieke) geschriften diepe indruk hebben gemaakt.
Vanwege zijn geleerdheid staat hij bekend als ‘Lesemeister’ (leraar),  vanwege de wijsheid die uit zijn geschriften spreekt als ‘Lebemeister’: een man met wijze levenslessen.
Aan het eind van zijn leven werd hij aangeklaagd voor ketterij. Hij werd niet persoonlijk veroordeeld, maar wel werden al zijn geschriften in de ban gedaan. Ondanks dat is veel van zijn werk behouden gebleven. Naast andere geschriften zijn dat veel preken in de landstaal, het Middelduits. We zullen kennis maken met zijn manier van denken en samen een of enkele preken onder de loep nemen.
Docent:  Jan van Belle

De cursus wordt geven in het Odd Fellowshuis, Emmakade 48.
De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur.
Voor het bijwonen van de middagen wordt een bijdrage van 5 euro per keer gevraagd. Dit is incl. koffie / thee.
Opgave: leeuwardenremonstranten@gmail.com 

 

Lees verder

Mediteren met Etty Hillesum

19-10-2023

Gedurende vijf donderdagochtenden kijken we op meditatieve wijze naar het korte leven van Etty Hillesum (1914- 1943).

19 oktober: Kennismaken met Etty en haar start met meditatie
9 november: Naar je binnenkant luisteren. ‘Hineinhorchen’, noemt Etty dat.
11 januari: Tot innerlijke zelfstandigheid geboren worden en tegelijk deel van het geheel
15 februari: Hoe blijf je staande te midden van lijden; wat is je bron?
7 maart: Mijn taak, ‘een kleine ‘Aufgabe’, die speciaal voor mij is’, zegt Etty

Locatie: Oergong of Gemeentezaal bij de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18
Leiding en opgave: Tjitske Hiemstra (tj.hiemstra@hetnet.nl)
Tijd: Donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
Kosten: 30 of 40 euro, incl. koffie en thee.

Lees verder

Interkerkelijk Stadsgebed

26-10-2023

Hou jij van Leeuwarden? Kom dan een keer in de maand mee bidden voor Leeuwarden en de Leeuwarders en ook voor de activiteiten en de samenwerking van de kerken daarin.

Verschillende mensen van verschillende kerken bereiden de avonden voor, dus de avonden kunnen wat verschillen van vorm , want we willen dit graag doen met mensen van verschillende christelijke tradities. Dus voel je vrij om mee te doen.

We bidden een uurtje, maar daarna is gelegenheid om nog persoonlijk te bidden of nog na te praten.

Locatie: Stadsklooster Jabixhûs ,Vijverstraat 2, vlakbij het centrum.
Data: In principe elke 4e donderdag van de maand  van 19.30 -20.30 uur
In 2023 gaat het om 28 september, 26 oktober, 23 november en 28 december

Lees verder

Kapelkuier: voor alles is een tijd

29-10-2023

Zondagmiddag 29 oktober is er een korte pelgrimage vanuit de Martinuskerk te Hempens. Telefoon uit, horloge af en agenda gesloten. Even geen afleiding uit de buitenwereld, maar volle aandacht voor jouw binnenwereld, want wat daar leeft doet er toe!
Ervaar de kracht van ontmoeting, verbinding en verdieping tijdens de kapelkuier in Hempens. De uitdaging van de tocht is dat je loskomt van je dagelijkse routine. Door al je zintuigen open te zetten voor je omgeving en de natuur ervaar je de werkelijkheid op een andere manier.

Spreekt dit je aan?
Kom dan zondagmiddag 29 oktober naar de Martinuskerk te Hempens. We beginnen met een korte viering van een half uur. Daarna start de wandeling, die ongeveer een uur zal duren. We sluiten samen kort af in de kerk.

Datum: zondag 29 oktober
Tijd:14.00 uur-16.00 uur
Plaats: Martinuskerk, Skoalledyk 40, Hempens
Opgave is prettig, mocht je spontaan willen komen dan is dat ook goed:
Annemiek Heerma (06) 25162885, a.heerma@agneskerkgoutum.nl

 

Lees verder

Nacht der zielen

02-11-2023

Op Allerzielen wordt de Agneskerk in Goutum vanaf 17.30 -19.00 uur opengesteld om, voor wie dat wil, een kaarsje aan te steken en even tot rust komen in de stilte van de kerk.

Van 17.30 – 18.30 uur is er een open inloop. Er is muziek en u kunt kijken naar impressies; bewerkingen in kleur van Marian Krol.
Van 18.30 – 19.00 uur is er een “officieel” moment met een korte meditatie, gedichten en zang van Vronie de Vreeze. Ook worden de namen voorgelezen van personen die zijn overleden. Wanneer u een naam wilt aandragen dan kunt u deze mailen naar goutumgedenkt@gmail.com. Ook tijdens de opening van de kerk kunt u namen opgeven.

Desgewenst kunt u na afloop een waxinelichtje van het buitenpad op een graf zetten. Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

U als inwoner van Goutum/Leeuwarden bent van harte welkom!

Datum: donderdag 2 november 2023
Locatie: Agneskerk, Buorren 23 Goutum

Lees verder

Bibliodramagroep door pastor Germa Kamsma-Kunst

06-11-2023

Bibliodrama is een methode waarbij je aan de hand van een Bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven, waardoor beide elkaar raken en je spiritualiteit wordt gevoed. Het kan je verder helpen op je levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan niet uit de weg wordt gegaan.

Toneelervaring en Bijbelkennis zijn geen vereisten om mee te doen aan de bibliodramagroep. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.

Onder leiding van pastor Germa Kamsma - Kunst wordt op 25 september de gelijkenis van de werkers van het elfde uur onderzocht bij het uitspelen. Mattheüs 20,1-16. En op 6 november het verhaal van de doop van Johannes de Doper, Marcus 1,1-8.

Data: maandag 25 september en maandag 6 november
Aanvang: 19.45 uur
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Leren van Luther I: Een gewijde ruimte binnengaan: intochtslied, voorbereiding, Kyrie en Gloria

07-11-2023

Liturgie richt ons op een onzichtbare werkelijkheid die tastbaar wordt in een aan de hemel gewijde kerkruimte. Dat vraagt om een bepaalde houding, een bepaalde voorbereiding, waartoe intochtslied en voorbereidingsgebed ons aanzet. Wat is die houding? Welke rol speelt stilte?  Met welke woorden kun je vervolgens een gezongen Kyrië voorbereiden? Welk Kyrië uit het Liedboek 2013 spreekt je het meeste aan?  
> Wij beginnen de bijeenkomst na de opening met 5 minuten stilte terwijl de kaars in ons midden brandt.

Datum: 7 november
Tijd: 19.30 uur
Online: 19 december 2023

 

Achtergrondinformatie

Voor iedereen die zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther.
Dit jaar is het thema ‘Met Luther vieren’.
Het gaat in deze cursus over Luther en de Lutherse liturgie.
We lezen wat Luther over liturgie te zeggen heeft, daarbij gaat het om meer dan om zomaar een ‘orde van dienst’.
In deze cursus verkennen we kernmomenten uit de liturgie.
Wanneer u zich eens wilt verdiepen over Luther en de liturgische omgang met de Heilige dan is deze cursus iets voor u.
Lutherse vieringen kenmerken zich door hun sterk liturgische karakter, met vaste gezangen Kyrie en Gloria etc.), acclamaties en responsies. Dat liturgische kader roept een bepaalde liturgische spiritualiteit op. Want liturgie raakt door haar vorm en haar inhoud aan al onze zintuigen. Liturgie is vertrouwd maar verbindt ons tegelijkertijd met een traditie van ver heen. We ervaren schoonheid, komen in beweging (zitten, staan) en zijn samen zingend en sprekend betrokken op de dingen van God. Liturgie is ‘de hemel op aarde brengen’.
 
In de cursus Leren van Luther verkennen we in vier bijeenkomsten enkele kernmomenten uit de Lutherse liturgie. Maar we gaan ook samen oefenen en onder woorden brengen wat we ervaren bij bijvoorbeeld het Avondmaal of tijdens de gebeden.

Elke bijeenkomst begint met het aansteken van een kaars en een gebed, gedicht of lied.
Elke bijeenkomst eindigt wederom met een gebed, bijvoorbeeld het Lutherse Avondgebed.

Docenten/gespreksleiders:
ds. Susanne Freytag, ds. Margo Jonker, prof. dr. Markus Matthias, ds. Willy Metger, ds. Marlies Schultz, ds. André van der Stoel, drs. Elsa Aarsen-Schiering, drs. Carry Nijland, dr. Theo van Willigenburg

De bijeenkomsten te Leeuwarden omvatten vier avondbijeenkomsten van 19.30 uur -21.00 uur
Er is ook online gelegenheid om deel te nemen. Men kan ook de bijeenkomsten die men fysiek heeft moeten missen online ‘inhalen’. Opgave voor de online bijeenkomsten: lerenvanluther@gmail.com
Deelname kost € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.

Plaats: Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden
Aanmelden: bij Elisabeth Huxdorff,  email: luthers@xs4all.nl  of tel. 06-12783713  

          de kosten a € 20,-- kunt u overmaken naar      NL91 INGB 0000 8256 95
t.n.v. Evang. Lutherse Gemeente Leeuwarden
Nw. Oosterstraat 28 - 30
8911 KN Leeuwarden
O.V.V. Luthercursus of contant op de eerste avond.

Wilt u zich voor de cursus aanmelden, dan graag via luthers@xs4all.nl of 06-12783713
Bij uw aanmelding graag opgeven:
1.    Naam + emailadres
2.    Wijze van betalen cursusgeld

 

 

Lees verder

Preek van de Leek met Theo Mulder

15-11-2023

Op zondag 15 november gaat Theo Mulder (pleiter voor een vruchtbare bodem) voor als lekenpreker.
Thema is “Verbond met de grond”.

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18,

Lees verder

Kliederkerk

19-11-2023

Ouders en kinderen komen samen rond een bijbelverhaal, dat op vele verschillende wijzen wordt vorm gegeven, ook is er een korte viering en wordt het samenzijn afgesloten met een maaltijd.

Datum: 19 november
Tijd: 10.00 uur
Volgende data: 21 januari en 17 maart (14.30 uur), 19 mei (10.00 uur)
Opgeven bij Petra Prins: kliederkerk@dgleeuwarden.org.
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18.

Lees verder

Leren van Luther II: Kenmerken van een goede Lutherse preek

28-11-2023

Welke preek is je ooit bijgebleven? Hoe probeerde Luther mensen te raken in zijn preken? Hij preekte vrijwel elke dag! Gaat het Woord leven in preek en lezingen? Waar word je door aangesproken en waarom raakt het je? Wat is de opdracht voor een predikant? > We lezen tijdens deze bijeenkomst een kort stuk uit twee preken en proberen de verschillen te benoemen.

Datum: 28 november
Tijd: 19.30 uur
Online: 16 januari 2024

Achtergrondinformatie

Iedereen die zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther.
Dit jaar is het thema ‘Met Luther vieren’.
Het gaat in deze cursus over Luther en de Lutherse liturgie.
We lezen wat Luther over liturgie te zeggen heeft, daarbij gaat het om meer dan om zomaar een ‘orde van dienst’.
In deze cursus verkennen we kernmomenten uit de liturgie.
Wanneer u zich eens wilt verdiepen over Luther en de liturgische omgang met de Heilige dan is deze cursus iets voor u.
Lutherse vieringen kenmerken zich door hun sterk liturgische karakter, met vaste gezangen Kyrie en Gloria etc.), acclamaties en responsies. Dat liturgische kader roept een bepaalde liturgische spiritualiteit op. Want liturgie raakt door haar vorm en haar inhoud aan al onze zintuigen. Liturgie is vertrouwd maar verbindt ons tegelijkertijd met een traditie van ver heen. We ervaren schoonheid, komen in beweging (zitten, staan) en zijn samen zingend en sprekend betrokken op de dingen van God. Liturgie is ‘de hemel op aarde brengen’.
 
In de cursus Leren van Luther verkennen we in vier bijeenkomsten enkele kernmomenten uit de Lutherse liturgie. Maar we gaan ook samen oefenen en onder woorden brengen wat we ervaren bij bijvoorbeeld het Avondmaal of tijdens de gebeden.

Elke bijeenkomst begint met het aansteken van een kaars en een gebed, gedicht of lied.
Elke bijeenkomst eindigt wederom met een gebed, bijvoorbeeld het Lutherse Avondgebed.

Docenten/gespreksleiders:
ds. Susanne Freytag, ds. Margo Jonker, prof. dr. Markus Matthias, ds. Willy Metger, ds. Marlies Schultz, ds. André van der Stoel, drs. Elsa Aarsen-Schiering, drs. Carry Nijland, dr. Theo van Willigenburg

De bijeenkomsten te Leeuwarden omvatten vier avondbijeenkomsten van 19.30 uur -21.00 uur
Er is ook online gelegenheid om deel te nemen. Men kan ook de bijeenkomsten die men fysiek heeft moeten missen online ‘inhalen’. Opgave voor de online bijeenkomsten: lerenvanluther@gmail.com
Deelname kost € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.

Plaats: Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden
Aanmelden: bij Elisabeth Huxdorff,  email: luthers@xs4all.nl  of tel. 06-12783713  

          de kosten a € 20,-- kunt u overmaken naar      NL91 INGB 0000 8256 95
t.n.v. Evang. Lutherse Gemeente Leeuwarden
Nw. Oosterstraat 28 - 30
8911 KN Leeuwarden
O.V.V. Luthercursus of contant op de eerste avond.

Wilt u zich voor de cursus aanmelden, dan graag via luthers@xs4all.nl of 06-12783713
Bij uw aanmelding graag opgeven:
1.    Naam + emailadres
2.    Wijze van betalen cursusgeld

Lees verder

De Elisabethgroep

29-11-2023

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit. Dit najaar zijn er twee bijeenkomsten.

1. Bevrijdingstheologie vanuit franciscaans perspectief
Minderbroeder-franciscaan Gerard van Buul zal een lezing houden over de bevrijdingstheologie. Een onderwerp dat hij enthousiast uitwerkt in zijn presentatie. Hij is een vermaard en boeiende verteller, waarbij hij voorbeelden verhaalt uit zijn ervaring in Brazilië (ruim 40 jaar). Daarna heeft hij 7 jaar in Jeruzalem gewerkt. Vanaf 2016 woont hij bij de
Minderbroeders in Megen.  

Datum: woensdag 27 september   
Aanvang: 20.00 uur     
Kosten: 3 euro

2. Franciscus en de melaatse
Volgens het getuigenis van Franciscus in zijn Testament is de ontmoeting met de melaatse hét keerpunt in zijn leven geweest. Op deze avond gaan we na hoe Franciscus met melaatsen omging. In zijn tijd was melaatsheid een wijdverspreide plaag, die iedereen bedreigde. In Europa waren toen naar schatting 19.000 melaatsenkolonies. Middels een ritueel werd de melaatse uit de samenleving verwijderd. Franciscus en zijn broeders benaderden de melaatsen op een andere wijze. Daarbij werden ze geïnspireerd door een bepaald beeld van Christus. Ook onze tijd kent pandemieën en vormen van uitsluiting. Hoe gaan we hiermee om en op welke wijze kan Franciscus ons daarbij inspireren?
Inleider: Peter Vermaat

Datum: woensdag 29 november    
Aanvang: 20.00 uur      
Kosten: 3 euro
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Film 'The Letter'

04-12-2023

Op 4 oktober 2022 kwam The Letter uit. Binnen drie dagen is deze film wereldwijd door drie miljoen mensen bekeken. De documentaire vertelt het verhaal van vertegenwoordigers van groepen die weinig gehoord worden. Ze zijn toegewijd aan ecologische en sociale doelen en de klimaatverandering heeft veel impact op hun eigen omgeving. Ze worden door Paus Franciscus uitgenodigd om de encycliek Laudato Si’ met hem te bespreken. De hoofdrolspelers zijn een inheemse leider uit het Amazonegebied, een Senegalese klimaatvluchteling, een jeugdactivist uit India en twee wetenschappers van Hawaï.
Hun dialoog met de paus - opgenomen in de film - biedt een onthullend kijkje in de persoonlijke geschiedenis van paus Franciscus en nooit eerder vertoonde verhalen sinds hij bisschop van Rome werd.
Na afloop van de film is er een nagesprek onder leiding van Germa Kamsma - Kunst .

Nicolas Brown (tweevoudig Emmy-winnaar) regisseerde en copro-duceerde de film van Laudato Si’ Movement en Off the Fence (Oscarwinnaar 2021 voor “My Octopus Teacher”).

Datum: maandag 4 december     
Aanvang: 19.30 uur       
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Leren van Luther III: De vorm van het liturgische gebied: zondagsgebed en voorbeden

19-12-2023

Liturgische gebeden hebben een bepaalde vorm, soms met een gesproken of gezongen acclamatie. Die vorm is essentieel om God present te stellen en met weinig woorden véél te kunnen zeggen.  
> Samen gaan we enkele gebeden schrijven die wij aan het einde van de bijeenkomst ook samen bidden.

Datum: 19 december
Tijd: 19.30 uur
Online: 6 februari 2024

Achtergrondinformatie

Voor iedereen die zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther.
Dit jaar is het thema ‘Met Luther vieren’.
Het gaat in deze cursus over Luther en de Lutherse liturgie.
We lezen wat Luther over liturgie te zeggen heeft, daarbij gaat het om meer dan om zomaar een ‘orde van dienst’.
In deze cursus verkennen we kernmomenten uit de liturgie.
Wanneer u zich eens wilt verdiepen over Luther en de liturgische omgang met de Heilige dan is deze cursus iets voor u.
Lutherse vieringen kenmerken zich door hun sterk liturgische karakter, met vaste gezangen Kyrie en Gloria etc.), acclamaties en responsies. Dat liturgische kader roept een bepaalde liturgische spiritualiteit op. Want liturgie raakt door haar vorm en haar inhoud aan al onze zintuigen. Liturgie is vertrouwd maar verbindt ons tegelijkertijd met een traditie van ver heen. We ervaren schoonheid, komen in beweging (zitten, staan) en zijn samen zingend en sprekend betrokken op de dingen van God. Liturgie is ‘de hemel op aarde brengen’.
 
In de cursus Leren van Luther verkennen we in vier bijeenkomsten enkele kernmomenten uit de Lutherse liturgie. Maar we gaan ook samen oefenen en onder woorden brengen wat we ervaren bij bijvoorbeeld het Avondmaal of tijdens de gebeden.

Elke bijeenkomst begint met het aansteken van een kaars en een gebed, gedicht of lied.
Elke bijeenkomst eindigt wederom met een gebed, bijvoorbeeld het Lutherse Avondgebed.

Docenten/gespreksleiders:
ds. Susanne Freytag, ds. Margo Jonker, prof. dr. Markus Matthias, ds. Willy Metger, ds. Marlies Schultz, ds. André van der Stoel, drs. Elsa Aarsen-Schiering, drs. Carry Nijland, dr. Theo van Willigenburg

De bijeenkomsten te Leeuwarden omvatten vier avondbijeenkomsten van 19.30 uur -21.00 uur
Er is ook online gelegenheid om deel te nemen. Men kan ook de bijeenkomsten die men fysiek heeft moeten missen online ‘inhalen’. Opgave voor de online bijeenkomsten: lerenvanluther@gmail.com
Deelname kost € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.

Plaats: Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden
Aanmelden: bij Elisabeth Huxdorff,  email: luthers@xs4all.nl  of tel. 06-12783713  

          de kosten a € 20,-- kunt u overmaken naar      NL91 INGB 0000 8256 95
t.n.v. Evang. Lutherse Gemeente Leeuwarden
Nw. Oosterstraat 28 - 30
8911 KN Leeuwarden
O.V.V. Luthercursus of contant op de eerste avond.

Wilt u zich voor de cursus aanmelden, dan graag via luthers@xs4all.nl of 06-12783713
Bij uw aanmelding graag opgeven:
1.    Naam + emailadres
2.    Wijze van betalen cursusgeld

Lees verder

Leren van Luther IV: Het heilig Avondmaal: dicht bij Christus zijn en kwetsbaar bij elkaar

16-01-2024

Aan de hand van vier verschillende avondmaalsopvattingen proberen we onder woorden te brengen wat het Avondmaal voor ons betekent. Hoe dacht Luther daarover? En hoe vaak kun je het beste Avondmaal vieren?  
> We oefenen samen het in vele Lutherse kerken gebruikte Sanctus & Benedictus en het Agnus Dei.

Datum: 16 januari 2024
Tijd: 19.30 uur
Online: 5 maart 2024

Achtergrondinformatie

Voor iedereen die zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther.
Dit jaar is het thema ‘Met Luther vieren’.
Het gaat in deze cursus over Luther en de Lutherse liturgie.
We lezen wat Luther over liturgie te zeggen heeft, daarbij gaat het om meer dan om zomaar een ‘orde van dienst’.
In deze cursus verkennen we kernmomenten uit de liturgie.
Wanneer u zich eens wilt verdiepen over Luther en de liturgische omgang met de Heilige dan is deze cursus iets voor u.
Lutherse vieringen kenmerken zich door hun sterk liturgische karakter, met vaste gezangen Kyrie en Gloria etc.), acclamaties en responsies. Dat liturgische kader roept een bepaalde liturgische spiritualiteit op. Want liturgie raakt door haar vorm en haar inhoud aan al onze zintuigen. Liturgie is vertrouwd maar verbindt ons tegelijkertijd met een traditie van ver heen. We ervaren schoonheid, komen in beweging (zitten, staan) en zijn samen zingend en sprekend betrokken op de dingen van God. Liturgie is ‘de hemel op aarde brengen’.
 
In de cursus Leren van Luther verkennen we in vier bijeenkomsten enkele kernmomenten uit de Lutherse liturgie. Maar we gaan ook samen oefenen en onder woorden brengen wat we ervaren bij bijvoorbeeld het Avondmaal of tijdens de gebeden.

Elke bijeenkomst begint met het aansteken van een kaars en een gebed, gedicht of lied.
Elke bijeenkomst eindigt wederom met een gebed, bijvoorbeeld het Lutherse Avondgebed.

Docenten/gespreksleiders:
ds. Susanne Freytag, ds. Margo Jonker, prof. dr. Markus Matthias, ds. Willy Metger, ds. Marlies Schultz, ds. André van der Stoel, drs. Elsa Aarsen-Schiering, drs. Carry Nijland, dr. Theo van Willigenburg

De bijeenkomsten te Leeuwarden omvatten vier avondbijeenkomsten van 19.30 uur -21.00 uur
Er is ook online gelegenheid om deel te nemen. Men kan ook de bijeenkomsten die men fysiek heeft moeten missen online ‘inhalen’. Opgave voor de online bijeenkomsten: lerenvanluther@gmail.com
Deelname kost € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.

Plaats: Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden
Aanmelden: bij Elisabeth Huxdorff,  email: luthers@xs4all.nl  of tel. 06-12783713  

          de kosten a € 20,-- kunt u overmaken naar      NL91 INGB 0000 8256 95
t.n.v. Evang. Lutherse Gemeente Leeuwarden
Nw. Oosterstraat 28 - 30
8911 KN Leeuwarden
O.V.V. Luthercursus of contant op de eerste avond.

Wilt u zich voor de cursus aanmelden, dan graag via luthers@xs4all.nl of 06-12783713
Bij uw aanmelding graag opgeven:
1.    Naam + emailadres
2.    Wijze van betalen cursusgeld

 

Lees verder