Liturgie

Bijzondere diensten of vieringen

(Voor reguliere kerkdiensten: raadpleeg de websites van (wijk)gemeenten onder Deelnemers)

Fryske fespertsjinst

23-02-2020

Eltse fjirde snein fan de moanne is der in Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. Dizze fesperfieringen  falle ûnder de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert. De foargongers en meiwurkers komme út ferskate plakken yn Fryslân. De tsjinsten biede plak oan minsken dy't graach ris it eigene fan de Fryske (memme)taal yn in tsjinst belibje wolle yn gebed, lieten en lêzingen. It is in gelegenheid om it liturgysk materiaal dat de lêste jierren makke is foar de fryske earetsjinst no ek ris te brûken.  Dat wurdt eins te min dien yn de reguliere tsjinsten. De fêste ûnderdielen fan de fieringen binne in psalmengebed en oare gebeden, in koarte oertinking foarôfgeande oan de bibellêzing, in meditatyf momint, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel of in oar ynstrumint of solo- of koarsang. Fan herten wolkom.


Data: 26 jannewaris, 23 febrewaris, 22 maart, 26 april, 24 maaie, 28 juny
Tiid: 19.00 oere
Plak: Waalske Tsjerke, Grote Kerkstraat 222

 

Lees verder

Korte vespers in de Stille Week

06-04-2020

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden en protestantse wijkgemeente De Jacobijner houden in de Stille Week drie korte vespers. De kerk is open voor iedereen!

Data: maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 30

 

Lees verder

Bonhoeffer en wij

26-04-2020

Op 9 april 2020 is het precies 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich  Bonhoeffer door de nazi’s geëxecuteerd werd. Op de valreep van de oorlog werd zo een einde gemaakt aan het leven van één van de meest veelbelovende godgeleerden van Duitsland. Hoe luidt de kern van zijn geestelijke erfenis en wat is zijn betekenis voor ons, vandaag?
In een themadienst met nagesprek gaan we in op leven en werk van Bonhoeffer en op wat we ook nu nog van hem kunnen leren.

Datum: zondag 26 april 2020
Tijd: 9.30 aanvang dienst, nagesprek van ca. 11.00-12.00 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7, Leeuwarden
Info: www.kerkincamminghburen.nl

 

Lees verder