Liturgie

Bijzondere diensten of vieringen

(Voor reguliere kerkdiensten: raadpleeg de websites van (wijk)gemeenten onder Deelnemers)

Fryske fesper

26-05-2019

Al langer as 25 jier wurdt op de fjirde snein fan de moanne in Fryske fespertsjinst hâlden yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. Dy fespertsjinsten falle ûnder de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert. De foargongers en meiwurkers komme út ferskate plakken yn Fryslân.

De Fryske fesper biedt in eigen plak oan minsken dy't graach ris in kear it eigene fan de Fryske (memme)taal as totaal-gehiel belibje wolle yn gebed, yn de lieten en yn de lêzingen. Dizze fesperfiering is dan ek in moaie gelegenheid om al it liturgysk materiaal dat de lêste jierren makke is foar de Fryske earetsjinst folút te brûken. It is tagelyk in goede oefening foar it brûken fan Frysk yn de reguliere tsjinsten.

De fêste ûnderdielen fan dizze fieringen binne in psalmengebed en oare gebeden, in koarte oertinking foarôfgeande oan de bibellêzing, in meditatyf momint, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel of in oar ynstrumint of solo- of koarsang. Theo Jellema fan de Grutte of Jakobiner tsjerke is de fêste oargelist foar it begelieden fan it mei elkoar sjongen.

Op snein 26 maaie om 19.00 oere is de foargonger: dûmny Idske van der Pol. It is in oargelfesper mei muzyk/oargel fan Peter van der Zwaag. Lêzingen/foardracht: Nynke de Vries

Data: sneins 24 febrewaris, 24 maart, 28 april, 26 maaie en 23 juny
Tiid: 19 oere
Plak: Waalske Tsjerke

Lees verder

Spelletjesmiddag

29-06-2019

Hoe geef je je kind een gelovige opvoeding? Hoe kom je in gesprek over geloofs- en levensvragen samen met leeftijdgenoten?
Hoe kun je samen met je kinderen je geloof delen, met veel gezelligheid?

Vanaf 1 janurari zijn er ouder-kind-ochtenden in de RK-kerk in Wytgaard, Tjissema 2.

9.30 uur: facultatief: viering in de kerk voor ouders en tieners van 10-14 jaar (voor kinderen van 0-10 jaar een eigen viering in een zaal naast de kerk)
10.30uur: ontmoetingsbijeenkomst met verdieping van een Bijbeltekst of Katholieke traditie (ouders, kinderen 0-10 jaar, tieners 10-14 jaar in eigen groepen)
12.30uur: samen lunchen
13.30 uur: afsluiting

Informatie bij pastor.minnema@sintvitusparochie.nl of 06-24843682 of pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205

Data in 2019 (onder voorbehoud):
13 januari, Doop van de Heer
10 maart, Eerste veertigdagentijd
13 april: Palmpasen (Dominicuskerk Leeuwarden)

29 juni: Spelletjesdag (Dominicuskerk Leeuwarden)

 

8 september: Maria Geboorte
3 of 10 november: Allerheiligen/Allerzielen of Sint Maarten

Lees verder