Liturgie

Bijzondere diensten of vieringen

(Voor reguliere kerkdiensten: raadpleeg de websites van (wijk)gemeenten onder Deelnemers)

Cantatedienst met ‘Remember, O Lord, what is come upon us’

02-04-2023

Op zondag 2 april bent u welkom in de cantatedienst om te luisteren naar een prachtige uitvoering van de muziek van componist Thomas Attwood Walmisley  (1814-1856) in de cantate ‘Remember, O Lord, what is come upon us’.

De componist gebruikt verzen uit het bijbelboek Klaagliederen, namelijk de verzen 1, 7, 15, 17, 19 uit het vijfde hoofdstuk. Ieder vers wordt op een nieuwe manier getoonzet, met een wisselende sfeer en bezetting. In het eerste wordt God aangeroepen en wordt er geklaagd over hoe het volk lijdt onder de onderdrukking van vreemde overheersers. Dit vers is dramatisch gezet voor vierstemmig mannenkoor, waarbij de uitroepen ‘Remember!’ telkens weer herhaald worden in een oplopende intentie en smekende zuchten. Het korte recitatief op vers 7 vertelt van de zonden van de voorvaders, waar nu het volk voor gestraft wordt. In een vierstemmig koordeel hoor je hoe de dans stokt en de vreugde omslaat in rouw.  In langzaam dalende lijnen volgen ze elkaar op: de dans stokt en hoorbaar is de omslag van vreugde naar verdriet.  In een fraaie solo aria bezingt de sopraan met zuchtende noten, hoe het hart en het oog onder deze ellende lijdt op de woorden van ‘faint’.

De slotfuga slaat op de tekst die geloofsvertrouwen uitbeeldt: ‘God onze Heer is koning voor eeuwig’. De toon van de muziek is veranderd en in lange stijgende lijnen en opeenvolgende inzetten van de verschillende stemmen krijgt de tekst kleur. Het ‘van geslacht op geslacht’ wordt doorlopend van de ene stem aan de andere doorgegeven en beeldt daar mee de tekst prachtig uit. De muziek is voor koorzangers heerlijk om te zingen en voor toehoorders toegankelijk en aangenaam.
Walmisley was organist in verschillende colleges in Cambridge. Zijn muziekstijl valt goed te vergelijken met die van Mendelssohn. De dramatiek is ingehouden, maar persoonlijk gekleurd en getuigt van een diep geloof. Zijn compositietechniek valt terug op de barokcomponisten, met bijvoorbeeld tekstuitbeelding in kleine direct herkenbare motieven, en fugatische inzetten.

De dienst wordt geleid door ds Hilde Hoving, het orgel wordt bespeeld door Mattijs de Vreugd.

Collectes
Dank zij uw geldelijke bijdragen is het mogelijk de cantatediensten blijvend te organiseren. Samen met de subsidies die wij ontvangen kunnen wij u de mooiste Barokmuziek laten horen, professionals uitnodigen en hen passend honoreren.
Bij de uitgang staan twee schalen: de eerste schaal is bestemd voor het ‘bestrijden van de onkosten van de cantatediensten’. Een bedrag van 7 euro is heel erg welkom. Het is een richtbedrag, meer mag natuurlijk. Een tweede collecteschaal is bestemd voor ‘kerk en diaconie’. De betalingsmogelijkheden staan op de liturgie die bij de ingang wordt uitgedeeld. U kunt ook een bijdrage voor meerdere diensten in een keer overmaken naar de bank NL51INGB0000877243 met vermelding ‘cantatediensten’; (uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting ANBI).

Datum: zondag 2 april
Aanvang: 19.00 uur, deuren open om 18.30 uur
Plaats: Grote of Jacobijnerkerk

 

 

 

Lees verder

Taizé-vieringen

16-04-2023

Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk aan te leren en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door gitaar, fluit, cornet en andere instrumenten. Een Taizéviering is oecumenisch en staat open voor iedereen. Na afloop is er gelegenheid om in stilte naar huis te gaan of elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee.

Organisatie: Nynke Beekman, Conrad Hendriks, Tjitske Hiemstra, Tori Kelly, Jelle Waringa

Data: zondag 19 febr., 16 april en 21 mei
Tijd: 19.30 – 20.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage in de kosten

Lees verder