Protestantse wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

02-10-2023

Wie is Jezus Christus voor ons?
Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst?
In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen.
We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft.
Bij elke avond hoort een thuisopdracht.

Avond 1: maandag 18 september 2023
Ons eigen beeld van Jezus. Uit welke bronnen kunnen we putten?

Avond 2: maandag 2 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus in de Heilige Schrift: synoptici.

Avond 3: maandag 16 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus in de Heilige Schrift: Johannes-evangelie.

Avond 4: maandag 30 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus door de eeuwen heen.

Avond 5: maandag 13 november 2023
Eigen beelden van Jezus. Moderne beelden van Jezus Christus.

Cursusleider: pastoor B. van der Wal
Waar: parochiehuis van de Dominicuskerk, Harlingerstraat 26
Tijd: 20.00 – 21.30 uur                        
Kosten:  20 euro voor de hele cursus

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

 

Lees verder

Biblioloog, een lied bespreken, kaarten maken of origami

02-10-2023

Tijdens het koffiedrinken op de maandagochtend is er, van september tot en met november, de mogelijkheid om kaarten te maken, een lied te bespreken of om mee te doen aan Biblioloog (je inleven in een Bijbeltekst), onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst. Tijdens de advent is er een origami-activiteit.

Kaarten maken: 11 september, 16 en 23 oktober (beide zonder begeleiding), 20 november
Biblioloog: 4 september, 9 oktober, 13 november
Lied bespreken: 18 september, 2 oktober, 6 november
Origami:  woensdag 29 november, maandag 4,11 en 18 december, 8 januari

Tijd: 10.00 tot 11.00 uur                    
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
kosten: geen

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Cantatedienst met ‘Komm, du süße Todesstunde” (BWV 161)

01-10-2023

Tijdens de cantatedienst van 1 oktober kunt u luisteren naar een van de mooiste cantates van J. S. Bach, namelijk  ‘Komm, du süße Todesstunde’. Deze cantate is geschreven in Weimar in 1716 en wordt, zeer terecht, regelmatig uitgevoerd.

Het libretto is geschreven door Salomo Franck en de teksten zijn van zeer hoge kwaliteit. Het specifieke karakter van deze ‘vroege Bachcantate’ blijkt onder meer uit het ontbreken van een openingskoor. In plaats daarvan worden blokfluiten ingezet, die zorgen voor een fraaie, milde orkestklank. Bij een latere heruitvoering in Leipzig verving Bach de blokfluiten door de modernere traverso’s.

De evangelietekst voor deze zondag, de zestiende zondag na Trinitatis, is Lucas 7: 11-17, waarin Jezus de gestorven jongeling te Naïn uit de doden opwekt. De tekst werd in het lutheraans denken van die tijd niet gelezen als een verslag van een tot vreugde en dankbaarheid stemmend wonder, maar als een metafoor. Na het sterven wordt de gelovige opgewekt door Christus, de dood is geen bedreiging, de mens verlangt naar het sterven. De tekst vormt de rechtvaardiging voor het in die tijd wijdverbreide doodsverlangen, ‘Todessehnsucht’. Hoe korter het leven op aarde, hoe langer in het eeuwige leven bij Christus. Voor dit verlangen naar de zoete dood lijken de blokfluiten, ‘flauti dolce’, het passende instrument.

De koraalmelodie ‘Herzlich tut mich verlangen’ speelt een belangrijke, bindende rol in de cantate. In het openingsdeel en in het slotkoraal is deze melodie te horen. Wij herkennen de melodie ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ onder andere uit de Mattheus Passion, Ondanks wat de titel misschien doet vermoeden is deze cantate tamelijk opgewekt van karakter. Het begint met verlangen om deze wereld vol zorgen en ellende te verlaten om bij Christus te zijn en eindigt vol vreugde en optimisme met het zicht op de onsterfelijkheid.

De cantate wordt uitgevoerd door ‘Cantatecollectief ‘Ewiges Feuer’ dirigent Geke Bruining-Visser.
De dienst wordt geleid door ds. Hinke Post-Knol en het orgel wordt bespeeld door Peter van der Zwaag, organist van ´de Jacobijner´.

Op 5 november wordt opnieuw een Bachcantate uitgevoerd en wel door Collegium Vocale Fryslân, onder leiding van Gerben van der Veen. Een van de solisten is Tetsje van der Kooi. Op 3 december kunt u luisteren naar adventsmuziek met koor en solisten onder leiding van Jaap de Kok.

Wilt u blijven genieten van de cantatediensten, dan vragen wij u om een bijdrage van € 7,- of meer. De bijdrage kunt u storten op het bankrekeningnummer van de Protestantse gemeente Leeuwarden, NL51INGB0000877243 onder vermelding van cantatediensten of na afloop van de dienst in de collecteschaal.

 

Datum: 1 oktober 2023
Tijd:19.00 uur, de deuren gaan open om 18.30 uur
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk

 

 

 

Lees verder

Fryske Fespertsjinst

24-09-2023

Nei de simmerstop sette wy wer útein mei de Fryske fesperfierings yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert op snein 24 septimber. De foargonger is dûmny A.H. Boschma, predikant fan de Oase. Peter van der Zwaag is de oargelist. It Huzumer Kwartet sil foar en mei ús sjonge en Sytske Eringa sil de lêzingen op har nimme.

Wy sjogge der nei út mekoar wer te moetsjen yn dizze oere fan liet en wurd en gebed en romte foar besinning. Foar wa‘t net komme kin is der de mooglikheid om fia de webside fan de Grutte Tsjerke de fiering by te wenjen, ek op in letter tiidstip: www.jacobijner.nl.

Sa’n digitale útstjoering is fansels net om ‘e nocht. En dêrom binne wy bliid mei in finansjele bijdrage foar de kosten. It bankrekkennûmer is NL29INGB 0004 3194 90 fan Stichting Krúspunt, mei fermelding fan ‘Fryske Fesper’. De liturgy kin opfrege wurde by: fryskefesper@gmail.com.  
De folgjende fesper sil wêze snein 22 oktober. Mar earst noch tige fan herten wolkom 24 septimber.

Datum: snein 24 septimber
Tiid: 19.00 oere.
Foargonger: dûmny A.H.Boschma fan de Oase
Lokaasje: Grutte Tsjerke
online: www.jacobijner.nl
liturgy opfreegje by: fryskefesper@gmail.com

 

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk

Cantatedienst met ‘Komm, du süße Todesstunde” (BWV 161)

01-10-2023

Tijdens de cantatedienst van 1 oktober kunt u luisteren naar een van de mooiste cantates van J. S. Bach, namelijk  ‘Komm, du süße Todesstunde’. Deze cantate is geschreven in Weimar in 1716 en wordt, zeer terecht, regelmatig uitgevoerd.

Het libretto is geschreven door Salomo Franck en de teksten zijn van zeer hoge kwaliteit. Het specifieke karakter van deze ‘vroege Bachcantate’ blijkt onder meer uit het ontbreken van een openingskoor. In plaats daarvan worden blokfluiten ingezet, die zorgen voor een fraaie, milde orkestklank. Bij een latere heruitvoering in Leipzig verving Bach de blokfluiten door de modernere traverso’s.

De evangelietekst voor deze zondag, de zestiende zondag na Trinitatis, is Lucas 7: 11-17, waarin Jezus de gestorven jongeling te Naïn uit de doden opwekt. De tekst werd in het lutheraans denken van die tijd niet gelezen als een verslag van een tot vreugde en dankbaarheid stemmend wonder, maar als een metafoor. Na het sterven wordt de gelovige opgewekt door Christus, de dood is geen bedreiging, de mens verlangt naar het sterven. De tekst vormt de rechtvaardiging voor het in die tijd wijdverbreide doodsverlangen, ‘Todessehnsucht’. Hoe korter het leven op aarde, hoe langer in het eeuwige leven bij Christus. Voor dit verlangen naar de zoete dood lijken de blokfluiten, ‘flauti dolce’, het passende instrument.

De koraalmelodie ‘Herzlich tut mich verlangen’ speelt een belangrijke, bindende rol in de cantate. In het openingsdeel en in het slotkoraal is deze melodie te horen. Wij herkennen de melodie ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ onder andere uit de Mattheus Passion, Ondanks wat de titel misschien doet vermoeden is deze cantate tamelijk opgewekt van karakter. Het begint met verlangen om deze wereld vol zorgen en ellende te verlaten om bij Christus te zijn en eindigt vol vreugde en optimisme met het zicht op de onsterfelijkheid.

De cantate wordt uitgevoerd door ‘Cantatecollectief ‘Ewiges Feuer’ dirigent Geke Bruining-Visser.
De dienst wordt geleid door ds. Hinke Post-Knol en het orgel wordt bespeeld door Peter van der Zwaag, organist van ´de Jacobijner´.

Op 5 november wordt opnieuw een Bachcantate uitgevoerd en wel door Collegium Vocale Fryslân, onder leiding van Gerben van der Veen. Een van de solisten is Tetsje van der Kooi. Op 3 december kunt u luisteren naar adventsmuziek met koor en solisten onder leiding van Jaap de Kok.

Wilt u blijven genieten van de cantatediensten, dan vragen wij u om een bijdrage van € 7,- of meer. De bijdrage kunt u storten op het bankrekeningnummer van de Protestantse gemeente Leeuwarden, NL51INGB0000877243 onder vermelding van cantatediensten of na afloop van de dienst in de collecteschaal.

 

Datum: 1 oktober 2023
Tijd:19.00 uur, de deuren gaan open om 18.30 uur
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk

 

 

 

Lees verder

Fryske Fespertsjinst

24-09-2023

Nei de simmerstop sette wy wer útein mei de Fryske fesperfierings yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert op snein 24 septimber. De foargonger is dûmny A.H. Boschma, predikant fan de Oase. Peter van der Zwaag is de oargelist. It Huzumer Kwartet sil foar en mei ús sjonge en Sytske Eringa sil de lêzingen op har nimme.

Wy sjogge der nei út mekoar wer te moetsjen yn dizze oere fan liet en wurd en gebed en romte foar besinning. Foar wa‘t net komme kin is der de mooglikheid om fia de webside fan de Grutte Tsjerke de fiering by te wenjen, ek op in letter tiidstip: www.jacobijner.nl.

Sa’n digitale útstjoering is fansels net om ‘e nocht. En dêrom binne wy bliid mei in finansjele bijdrage foar de kosten. It bankrekkennûmer is NL29INGB 0004 3194 90 fan Stichting Krúspunt, mei fermelding fan ‘Fryske Fesper’. De liturgy kin opfrege wurde by: fryskefesper@gmail.com.  
De folgjende fesper sil wêze snein 22 oktober. Mar earst noch tige fan herten wolkom 24 septimber.

Datum: snein 24 septimber
Tiid: 19.00 oere.
Foargonger: dûmny A.H.Boschma fan de Oase
Lokaasje: Grutte Tsjerke
online: www.jacobijner.nl
liturgy opfreegje by: fryskefesper@gmail.com

 

Lees verder