Protestantse wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Fryske Fesperfiering yn de Grutte of Jakobiner Tsjerke

28-11-2021

Tritich Jier Fryske Fesperfierings

Op 28 novimber, de fjirde snein fan de moanne en teffens de earste snein fan de advint, wurdt yn de Fryske Fesperfiering omtinken jûn oan de skiednis en it wêrom fan dy Fesperfierings. Sûnt tritich jier wurde dy Fesperfierings ienris yn de moanne hâlden, almeast yn de Waalske Tsjerke, mar yn dit koroana-jier en ek yn it kommende jier yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert.

Tradysje fan 30 jier
It inisjatyf kaam fan ds. Bernard Smilde, dy’t mei Gerrit Elzinga en Gerrit Hofstra lange jierren de fesperfierings taret hat. Op it heden is in wat gruttere ploech dwaande mei it gehiel fan de bibellêzing en de meditaasje dêrby, de gebeden en de muzyk: lieten en ynstrumintaal.
De Fryske fesperfierings passe yn de tradysje fan it Krsitlik Frysk Selskip (KFS, no: Stifting Krúspunt) om it Frysk yn de earetsjinst te brûken as folweardige taal foar de liturgy. It KFS hat hiel lang op Pinkstermoandei in folslein Fryske tsjinst organisearre om it boadskip fan it talewûnder yn Hannelingen 2 konkreet te belibjen yn de eigen taal. Yn de Fesperfiering fan 28 novimber sil ds. Liuwe Westra de meditaasje hâlde by it ferhaal fan Zacharias yn Lukas 1.  

Elkenien is wolkom
It doel fan de Fesperfierings is it bieden fan in eigen plak oan minsken dy't graach ris in kear it eigene fan de Fryske (memme-) taal yn de earetsjinst as totaal-gehiel belibje wolle yn gebed en by it sjongen. Dat is net eksklusyf foar dy minsken, want sy geane op sneintemoarn mei alle wille en ynmoed nei oare tsjinsten (dy’t almeast mar in bytsje Frysk brûke). Dat is ek net eksklusyf foar memmetaalpraters fan it Frysk: elkenien is wolkom om mei te dwaan. Soks past ek by it ynklusyf tinken en it mei-elkoar belibjen fan de liturgy yn Fryslân. De Fryske fesper as sadanich hat ek in foarbyldfunksje foar oare fieringen om sels ek bepaalde ûnderdielen fan de fiering yn it Frysk te dwaan, bygelyks in skriftlêzing, in gedicht, in liet en ien of mear gebeden.

Livestream
De Fesperfierings wurde trochstrings bywenne troch in trouwe ploech fan sa likernôch 40 minsken. Sûnt de koroana-perikels wurde de Fesperfierings ek útstjoerd mei help fan de livestream-ferbining fan de Grutte Tsjerke. Dêrtroch kinne helte mear minsken de fesperfierings mei-belibje. Dêrby biede teksten op it skerm stipe oan de minsken om mei te lêzen en mei te sjongen. Dat wurdt troch de meifierders-op-ôfstân wol wurdearre.
Yn ferbân mei de koroana-maatregels wurdt oan de minsken dy’t de Fesperfiering yn it echt meimeitsje wolle, frege har oan te melden op it adres: fryskefesper@gmail.com of op: 0651334778    
Eltsenien fan herten wolkom, it begjint om 19.00 oere.

In bijdrage yn de ekstra kosten foar de livestream is wolkom op de rekken fan Alex Riemersma: NL61RABO119626535.

 

 


 

 

Lees verder

Muziektheatervoorstelling: Bonhoeffer, wie ben ik?

25-11-2021

Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud.Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela.In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij hiervan verslag.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling Bonhoeffer – wie ben ik? volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord leeft op die vraag ‘Wie ben ik?’ Hij speelt samen met altvioliste Roosmarijn Tuenter, zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.

Datum: donderdag 25 november 2021
Aanvang 20.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden
Entree € 10,-
Opgave bij koster-dgl@kpnmail.nl

Lees verder

Mediteren op een Bijbelgedeelte

22-11-2021

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren?
Doe eens mee met deze meditatie. Het gaat om stille aandacht.
Er wordt een Bijbelgedeelte voorgelezen.
Daarna zijn we 10 minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door 10 minuten stilte.
Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte.
Iedereen is welkom van buiten of binnen de kerk.

Opgave is prettig.

De avonden staan los van elkaar.

Data: 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 13 december
Tijd: 19.30 – 20.45 u.
Plaats: Consistorie Grote Kerk, bovenzaal, ingang van de kerk via achterzijde van de kosterij.
Informatie en aanmelding: Tine Yntema-Rutgers tine.yrut@lijbrandt.nl of tel. 058 2152461

Deze data zijn onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen

Lees verder

Paulus onder de filosofen, cursus ds. Foeke Knoppers

20-11-2021

Bij alle belangrijke keerpunten in de kerkgeschiedenis speelden de brieven van de apostel Paulus een beslissende rol. Dat was bijv. het geval in de tijd van de Reformatie. Een bezinning op het denken van Paulus lijkt nu ook een keerpunt in de filosofie in te luiden: toonaangevende filosofen als Alain Badiou (1937) Giorgio Agamben (1942) en Slavoi Zizek (1949) putten uit zijn denken inspiratie om nieuwe wegen in de filosofie te gaan. Deze denkers hangen het christendom niet aan maar laten wel zien dat de lectuur van Paulus een verrassend nieuw licht kan werpen op actuele thema’s en hoe er uit zijn brieven een wel heel bijzondere en inspirerende vorm van levenskunst kan worden gedestilleerd

Wie zich christen noemt kan er alleen maar baat bij hebben als hij kennisneemt van wat deze hedendaagse filosofen na een nauwkeurige lezing van Paulus naar voren brengen. Deze cursus is vorig jaar gestart maar moest vanwege het uitbreken van het coronavirus voortijdig beëindigd worden. Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we in vogelvlucht de thema’s die vorig jaar al aan de orde waren. (Een samenvatting wordt van tevoren aan de deelne(e)m(st)ers toegezonden.) De tweede en laatste bijeenkomst is gewijd aan de politieke theologie die genoemde denkers in de brieven van Paulus hebben ontdekt. Wat zij hierover zeggen is ongetwijfeld het meest fascinerende van wat zij ons te vertellen hebben.

Sinds de verschijning in 2018 van het boek Het uitschot en de geest. Paulus onder de filosofen van Gert-Jan van der Heiden, is er in Nederland een voortreffelijke inleiding in het onderwerp van deze cursus beschikbaar.

Data: zaterdagochtenden 6 november en 20 november
Tijd: 10.30 - 12.30 uur, Odd Fellow huis Emmakade 48 8933 AT Leeuwarden
Kosten: € 10,00 per persoon voor de twee bijeenkomsten (dit is inclusief 1x koffie of thee per bijeenkomst)
Opgave: U dient zich op te geven via leeuwardenremonstranten@gmail.com en gelijktijdig 10 euro over te maken naar rekening NL 17 INGB 0004 4978 95 ten name van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden. Na  binnenkomst van betaling een aanmelding ontvangt u een bevestiging.

 

Lees verder

Cursus Theologische Vorming Leeuwarden

18-11-2021

Op donderdag 28 oktober start de Cursus Theologische Vorming Leeuwarden met een nieuw cursusblok.
De eerste avond is een introductie - avond. Je krijgt dan een globaal overzicht van wat we je dit blok gaan bieden.
Vervolgens zijn er eerst drie avonden Oude Testament; 4, 11, en  18 november.
Daarna drie avonden Systematische Theologie;  25 november en 2 en 9  december.
Alle avonden beginnen om 20. 15 uur en eindigen rond 21.45 uur en worden gehouden in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38 in Leeuwarden

Bij Oude Testament gaan we een aantal oudtestamentische teksten lezen.  Met het doel te ontdekken hoe deze teksten gelezen willen worden, wat hun relevantie voor het heden zou kunnen zijn en ook meer te weten te komen over de wereld waarin die teksten zijn ontstaan en hoe ze van generatie op generatie zijn doorgegeven.
Docent is Hinke Post - Knol

Bij Systematische Theologie komen de volgende thema' s aan de orde:
Meer dan ook maar een mening
Geloven is volgens de christelijke traditie zelf niet louter iets persoonlijks. Zij pretendeert een bepaalde optiek op de werkelijkheid te bemiddelen die voor iedereen relevant is. Daar gaan we de eerste avond naar op zoek.
Bidden
Als bidden wat anders is dan via de bocht van de hemel je eigen lot en dat van anderen te beïnvloeden, wat is het dan wel?
God de Vader
Daartoe aangespoord door het ' Onze Vader' het gebed dat door christenen overal op aarde en van allerlei denominaties gebeden wordt, noemen we God in de christelijke traditie ' Vader'. Een woord dat in de wereld waarin het voor het eerst voor God gebruikt werd heel andere associaties opriep en met heel andere betekenisvelden verbonden was dan in onze wereld. Reden genoeg om dat woord ' Vader' in  deze context eens nader te onderzoeken.
Docent is Adri Terlouw

Cursusgeld voor dit blok: € 105,00.

Opgave via: theologischevorming2.0@gmail.com
Meer info op: www. theologie4all.frl

Lees verder

Bijbelcursus: Gelijkenissen in het nieuwe testament, Jezus als verteller van parabels

17-11-2021

Jezus maakte vaak gebruik van gelijkenissen ofwel parabels. Het zijn korte verhalen die zicht kunnen geven op wat hij wilde vertellen. Toch is de boodschap van die verhalen vaak niet eenduidig, zelfs niet als dat wel zo lijkt. Wilde Jezus met die verhalen vooral de mensen aan het denken zetten? Wilde hij ze leren andere perspectieven te zien dan ze gewend waren?

In deze cursus lezen we gezamenlijk een aantal gelijkenissen die in de evangeliën, de verhalen over Jezus’ leven, zijn opgetekend. We onderzoeken hoe die gelijkenissen ons nu, in deze tijd, kunnen inspireren – en misschien ook wat blijft schuren of irriteren. Dat kan ook persoonlijk zijn, en ‘tegendraads’ lezen mag!

Uiteindelijk is de vraag: wat neem jij ervan me, of wat blijft er bij jou haken, als je goed luistert? In de cursus zal daarnaast ingegaan worden op de wijze waarin gelijkenissen in de christelijke traditie zijn gelezen, en welke ontwikkelingen zich daarbij hebben voorgedaan. Zijdelings komt ook de vraag aan de orde, wat de relatie is met ons beeld van de ‘historische’ Jezus.

De cursus maakt gebruik van het boek Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen. Voor de eerste bijeenkomst is het nog niet nodig dit boek aan te schaffen, maar daarna is aanschaf wel gewenst.

Cursusleider: Jan van Belle

Kosten: € 5,00 per avond

De cursus wordt gegeven op vier woensdagavonden,
22 september, 20 oktober, 17  november en 15 december
van 19.30 – 21.30 uur. Bijbelkennis is niet nodig.   
Cursusleider: Jan van Belle
Opgave bij leeuwardenremonstranten@gmail.com

 

 

 

Lees verder

Meditatief moment op vrijdag

18-12-2020

Elke vrijdag is er van 12.30 – 13.00 uur een moment om stil te staan. Dit meditatieve moment bestaat uit muziek, lezen van een korte tekst uit Het ritme van de tijden van Alberte van Ess & Lex Boot, stilte van 5 minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een vaak gesproken (gebeds)intentie, omdat het fijn is iets van je gevoelens en gedachten te delen. Mensen ervaren dit half uur als ,,een rustmoment in de drukke week”, ,,waardevol moment van samenzijn in geloof.”

Data: elke vrijdag
Tijd:  12.30 – 13.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk (zolang 1,5 meter nodig is), Wirdumerdyk 18

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk

Mediteren op een Bijbelgedeelte

22-11-2021

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren?
Doe eens mee met deze meditatie. Het gaat om stille aandacht.
Er wordt een Bijbelgedeelte voorgelezen.
Daarna zijn we 10 minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door 10 minuten stilte.
Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte.
Iedereen is welkom van buiten of binnen de kerk.

Opgave is prettig.

De avonden staan los van elkaar.

Data: 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 13 december
Tijd: 19.30 – 20.45 u.
Plaats: Consistorie Grote Kerk, bovenzaal, ingang van de kerk via achterzijde van de kosterij.
Informatie en aanmelding: Tine Yntema-Rutgers tine.yrut@lijbrandt.nl of tel. 058 2152461

Deze data zijn onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen

Lees verder