Rooms-Katholieke Sint Vitusparochie

content image

Per 1 januari 2018 zijn de Titus Brandsmaparochie Leeuwarden en de parochies van Om de Zuid (Wergea/Warten, Wytgaard, Easterwierrum en Jirnsum) gefuseerd tot een nieuwe parochie met de naam Sint Vitusparochie

De parochiegemeenschap van katholiek Leeuwarden en buitengebied - van Stiens e.o. tot Akkrum - ontmoet u graag op www.sintvitusparochie.nl

Activiteiten van de Sint Vitusparochie

Paulus: Getuige en leraar van het geloof | Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland.

17-09-2019

De brieven van Paulus zijn geen gemakkelijke lectuur. Het is een troost voor ons dat zelfs Paulus’ tijdgenoten moeite hadden om zijn geschriften goed te begrijpen. Naar aanleiding van de 2000ste geboortedag van Paulus verscheen de Pauluscatecheses: “Getuige en leraar van het geloof “, waarin ook wij ons willen verdiepen. Paulus is een briljante denker die een sterke vorming genoot binnen de joods-hellenistische wereld.
Paulus wordt echter weinig gelezen. Door het verhaal op zijn manier te vertellen heeft Paulus de diepste betekenis van het kruis binnen het verhaal van Israël geplaatst. Het dient daar te blijven: “Lezen als geschreven in de context van de Tweede Tempel-periode”!  Haal het hier weg en je krijgt, een half-heidens verhaal te horen waarin de dood van Jezus los komt te staan van de liefde van de Schepper-God.
Voor Israël (en Paulus) had de manier van denken over God een bijzondere focus op de Tempel én op de Thora. Bij discussies over Jezus en zijn identiteit heeft men in onze tijd weer aandacht gekregen voor de essentie van Paulus’ brieven, die geschreven zijn kort vóór het einde van de Tweede Tempel-periode; én de essentie binnen haar context! De Tempel was tenslotte de plaats waar hemel en aarde elkaar ontmoetten. Met deze catecheses hopen wij het zicht weer helder te krijgen.

Leiding:    Chris Hoogland
Data:            3de dinsdag v.d. maand: 17 sept., 15 okt., 19 nov., 17 dec.
Aanvang:      10.00 uur
Toegang        3 euro
Plaats:     Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984
Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen.
.

 

Lees verder

Wandelen van Titus naar Vitus

29-09-2019

In 2009 liepen we de wandeling van Vitus naar Titus in het kader van het jubileumjaar van de parochie voor het eerst. Nu 10 jaar later willen we de wandeling nogmaals wandelen. We nodigen u uit mee te lopen ‘terug naar de bron’. De wandeling voert ons langs ‘sporen van katholiek leven’.
We lopen door de oude binnenstad van de Sint Bonifatiuskerk naar de vroegere Sint Vituskerk aan de voet van de Oldehove, waarin we verhalen horen van die sporen van katholiek leven, en terug naar de huidige Sint-Vitusparochie/ Bonifatiuskerk.
Uw gids tijdens de wandeling van ca. 2 uur is Ida Jorna..

Begeleiding:    Ida Jorna
Datum:        zondag 29 september
Aanvang:        13.00 uur ( na de viering en koffiedrinken in Bonifatiuskerk en T.Br. H.)
Kosten:         € 10,00 Incl. het bijbehorende boekje nieuwe druk, met prachtige foto’s ) van Titus naar Vitus.
            Zonder boekje € 5,00.
Graag ruim van te voren opgeven i.v.m. met een maximale deelname van 20 personen.

 

Lees verder

Film: Himmel uber Berlin

01-10-2019

Met een inleiding door Jan Martien van Welie.

Een film van Wim Wenders uit 1987 met o.a. o.a. Bruno Ganz (Der Untergang), Solveig Dommartin en Peter Falk (Columbo). Muziek van Nick Cave.
Over beschermengelen in Berlijn. Damiel is een engel, die samen met andere engelen boven de stad zweeft om eenzame en verdrietige inwoners te helpen. Na eeuwen als engel te hebben geleefd, lijkt het hem aantrekkelijk als “normaal” mens van vlees en bloed te leven. Dan ontmoet hij een circusacrobate, wordt verliefd en weet dan zeker dat hij liever tot de wereld der mensen wil behoren.
De film speelt zich af in het Berlijn van 1986, toen de Muur er nog stond. Het grauwe leven van alledag (in zwart/ wit) wordt verzacht door de blik van de engelen, die de mensen vol mededogen bijstaan terwijl ze met kinderlijke verwondering teksten van Homerus uitspreken. Een prachtig portret over de kostbaarheid van het gewone, het alledaagse leven. Een verlangen naar de mooie kanten van het menselijk bestaan.

Inleider:    Jan Martien van Welie
Datum:         dinsdag 1 oktober
Aanvang:        19.30 uur
Toegang:         5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Katholiek zo gek nog niet... De vervolgcursus

03-10-2019

Dit is een vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd hebben… en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.
 
Begeleiding:    pastoor B. van der Wal
Data:            3 oktober, 7 november en 12 december
Aanvang:    20.00 uur
Kosten:        eenmalig 10 euro.
Plaats:        Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij het kerkelijk bureau
Email:         kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Lucas en Handelingen | Bijbelstudie o.l.v. diaken Th. Midden.

03-10-2019

Bijbel lezen is Gods wonderen beleven!
Afgelopen jaar hebben we in het Lucasevangelie veel teksten zien open bloeien die het mogelijk maakten de Woorden door Jezus aan de Apostelen nagelaten in persoonlijk leven een plaats te geven!
We hebben de Evangelist Lucas leren kennen als een veel bewogen mens die gevoelig is voor mensen met maatschappelijke en sociale problemen. Daarom pleegt men hem te noemen een maatschappelijk psychologisch arts. Hij behoorde niet tot de twaalf Apostelen van Jezus en toch…..doet hij verslag over Jezus, zijn Kerk en leerlingen in zijn evangelie?
Hij komt uit een heidense cultuur! Hij ontmoet de gevreesde man Saulus die op wrede wijze de Christenen onder het Joodse volk vervolgde, in opdracht van het Sanhedrin dat zetelt in de Stad Jeruzalem.
Deze Paulus, op weg naar de Stad Damascus, wordt gedwongen te stoppen door een verblindend Licht en hoort een stem “Saulus waarom vervolg je Mij”. Een verschrikkelijke vervolger van de Christenen met een heidense cultuur brengt de Heer bij elkaar. Wonderlijk!
Paulus ontvangt van de Heer Jezus persoonlijk onderricht en ontmoet later de twaalf Apostel-leerlingen.
Lucas ontvangt persoonlijk onderricht van Paulus en daarna gaat hij een nauwkeurig verslag maken van alles en hoe Jezus zijn leerlingen onderricht, waaruit blijkt dat elke apostel het evangelie met eigen gevoelens weergeeft. Het wonderlijk gevolg is dat de gehele onderrichting van Jezus duidelijk wordt aan mensen, doordat zijn taalgebruik is afgestemd op elk tijdsgewricht.  Mensen bij elkaar brengt. We mogen rustig stellen dat dit goddelijk wonder in de evangeliën van Lucas en de brieven van Paulus heel transparant aan de orde komen. Zo leren we de bijbel begrijpen. U kunt uw eigen bijbel meenemen.

Inleider:    diaken Th.  Midden  
Data:    5 sept., 3 okt., 7 nov. en 5 december
Aanvang:     9.45 uur -11.30 uur
    Tot 10.00 uur een informeel samenzijn
Bijdrage:     3 euro
Plaats:    Titus Brandsma Huis; tel. 058-2120984
E-mail:         kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Wereldreligies: de Islam

07-10-2019

Inleiding door Corry van Kampen.

Door handelscontacten met andere volken hadden de Arabieren reeds kennis van verschillende monotheïstische godsdiensten. Mohammed (geboren rond 571) krijgt op veertigjarige leeftijd een openbaring van God via de engel Gabriël. In 613 begon Mohammed in het openbaar te preken. De weergave van zijn prediking is de grondslag van de Islam. Hierover vertelt Corry van Kampen.

Begeleiding:    Corrie van Kampen
Datum:         maandag 7 oktober  
Aanvang:        10.00-12.30 uur
Toegang:        3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Dialoogavond: gesprekken over een actueel thema

07-10-2019

Ook dit seizoen zullen er dialoogavonden georganiseerd worden.  Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Hoe zijn wij gekomen tot bepaalde gebruiken en gewoontes (de zogenaamde mores) en hoe bepalen die onze beeldvorming? Dat is het thema van deze avond

Inleider:          Germa Kamsma-Kunst
Data:         7 oktober, 20 november
Aanvang:         20.00 uur
Toegang:          3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

De Fioretti / Orde van Franciscaanse Seculieren

08-10-2019

In onze parochie bestaat sinds vijftien jaar de plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti-groep. In het eerste halfjaar op dinsdagavond en vanaf februari op de woensdagavond komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst begint om half acht met een avondgebed in franciscaanse geest in de crypte. Aansluitend worden teksten van Franciscus of Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staan de gebeden van Franciscus centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom, ook als men geen lid wil of kan worden van de OFS.

Begeleider:        Peter Vermaat ofs.
Data:            dinsdag 10 sept., 8 okt., 12 nov., 10 dec.
Aanvang:        19.30 uur
Toegang:        3 euro
Plaats:        Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984

 

Lees verder

De kerkramen in de Bonifatiuskerk Leeuwarden

16-10-2019

Inleiding door Germa Kamsma-Kunst

Welke verhalen worden afgebeeld in de kerkramen van de Bonifatiuskerk? (foto Wikimedia Commons-Romke Hoekstra) Waarom worden juist deze verhalen afgebeeld? Wat zegt dat over de traditie? Wat hebben deze verhalen ons anno 2019 te vertellen? Deze avond gaan we de verschillende gekleurde ramen bekijken en de verhalen noemen.

Begeleiding:    Germa Kamsma-Kunst
Datum:        woensdag 16 oktober
Aanvang:        20.00 uur
Toegang:    5 euro ( inclusief boekje met afbeeldingen en teksten)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis en Bonifatiuskerk,
tel. 058-2120984  kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Jongerencatechese

25-10-2019

Eens per maand op de vrijdagavond is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. We starten met een eenvoudige warme maaltijd.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over dingen die met het geloof te maken hebben. Van de tien geboden en geloofsbelijdenis tot het leven van Jezus en de diaconie. Dit doen we door middel van het stellen van vragen en bijpassende spelvormen. Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar vragen gesteld (ook die de jongeren hebben) en zoeken we samen naar antwoorden. Daarnaast hebben we ook regelmatig een gezellig uitje of activiteit.

Begeleiding:    Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en  Melvin Wiersma
Data:    6 sept., 25 okt., 22 nov., (kloosterweekend Hierden 29
    nov.-1 dec.) 24 januari, 28 februari, 27 maart
Aanvang:        18.00-20.00 uur
Plaats:         zaal naast de Dominicuskerk
Kosten:        3 euro  (inclusief maaltijd)
Plaats en opgave: Dominicuskerk, 06-12804205, jongeren@melvinwiersma.nl

 

Lees verder

Duurzaam leven, staat daar iets over in de bijbel?

05-11-2019

Klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis. Het sleutelwoord om hier wat aan te doen lijkt duurzaamheid te zijn. Maar dan gaat het al gauw over
CO2-uitstoot en nieuwe vormen van energieopwekking zoals zonnepanelen en windmolens. Een technische, oplossingsgerichte  benadering. Samen met Lysbeth Minnema, diaconaal opbouwwerkster in de Sint-Vitusparochie te Leeuwarden, gaan we eerst eens op zoek naar een onderliggende spiritualiteit voor een duurzamer leven. Vragen daarbij zijn: hoe gaan we om met de aarde? Hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we om met de verhouding tussen arm en rijk? Wat is een verantwoorde levensstijl?

Datum: dinsdag 5 november
Tijd: 20 uur
Plaats: de Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden

Lees verder

Over schoonheid in de beeldende kunst

14-11-2019

Architectuur, beelden, schilderijen. Wanneer is iets mooi? En waaróm vinden we iets mooi?
Hoe heeft het idee van schoonheid zich in de loop van de tijd ontwikkeld? Zijn er “regels” of “wetten” om schoonheid vast te kunnen stellen? Heeft schoonheid iets te maken met goedheid en waarheid? Hangt schoonheid af van het onderwerp of van de manier van werken, van de stijl? En, als het kunstwerk aan het doel van de maker (of van de beschouwer) beantwoordt – is het dan (automatisch) mooi?
Een reis door de tijd. Aan de hand van afbeeldingen worden vragen gesteld over vroegere en hedendaagse schoonheidsbeleving. Alles besproken (en bekeken) vanuit de tijd van ontstaan.

Begeleiding:    Jan Martien van Welie
Datum:        donderdag 14 november
Aanvang:        20.00 uur
Toegang:    5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Norbertijnse spiritualiteit vanaf het 2e Vaticaans Concilie

18-11-2019

Oud-parochiaan Klaas Fongers is op latere leeftijd Norbertijn en priester geworden. Destijds was hij zeer actief in de Franciscusparochie. Veel parochianen kunnen zich dat nog herinneren. In zijn lezing gaat hij in op de spiritualiteit van de Norbertijnen en op katholiek Nederland na het 2e Vaticaans Concilie.
Om de Norbertijnse spiritualiteit te ervaren hebben we een kloosterweekend gepland in Hierden van 29 november – 1 december 2019. Zie elders in dit boekje.

Begeleiding:    Klaas Fongers, Norbertijn
Datum:        18 november
Aanvang:        20.00 uur
Toegang:    5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Randfiguren in de Bijbel en in onze samenleving

02-12-2019

Overal waar mensen samenleven, zijn er personen die buitengesloten worden, mensen aan de rand, mensen die er niet echt bij horen. Hoe wordt er in het Oude Testament over hen gesproken? Hoe ging Jezus met hen om? En wat doen wij als geloofsgemeenschap met deze realiteit? Als we bijvoorbeeld kijken naar de bijbelfiguur Ruth wordt duidelijk hoe de Bijbel ons kan verrassen. Ruth trouwde met een buitenlandse vluchteling. Hij sterft jong. Ruth besluit met haar schoonmoeder naar het land te vertrekken waar haar man vandaan kwam. Ze is dus vrouw, buitenlandse en weduwe, alle drie kenmerken die je aan de rand van de samenleving van die tijd doen belanden. Toch wordt ze de overgrootmoeder van koning David en is zo een fundamentele schakel in Gods heilsgeschiedenis. Het zet ons aan het denken. Welke bijdrage leveren mensen aan de rand aan onze geloofsgemeenschap? Hoe kijken wij tegen hen aan?
Op deze avond verkennen we levensverhalen van Bijbelse personen en kijken we naar wie hier en nu aan de rand van de samenleving staan en horen we hun levensverhalen. Horen we als kerk misschien veel meer thuis aan de rand in plaats van midden in de samenleving? U bent van harte welkom om mee te denken over deze inspirerende vragen.

Inleider:          Lysbeth Minnema
Data:         maandag 2 december
Aanvang:     20.00 uur
Toegang:      3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Jeruzalem: stad van David, stad van Jezus

13-12-2019

Lezing door professor Archibald van Wieringen

Jeruzalem is een heel bijzondere stad, strategisch, historisch en religieus. We gaan in op de bijzondere ligging van Jeruzalem: op een berg begrensd door drie dalen. Met behulp van kaarten en afbeeldingen bekijken we de historische groei en veranderingen in Jeruzalem door de eeuwen heen. Jeruzalem is het religieuze centrum voor jodendom, christendom, voor koning David en koning Jezus. Jeruzalem is ook voor de Islam een belangrijke plaats. We werpen een blik op de belangrijkste religieuze plekken, zoals de Tempelberg en de Olijfberg. Er is alle ruimte voor uw vragen.

Begeleiding:      Archibald van Wieringen    
Datum:         vrijdag 13 december
Aanvang:         20.00 uur
Toegang:      5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder