Rooms-Katholieke Sint Vitusparochie

content image

Per 1 januari 2018 zijn de Titus Brandsmaparochie Leeuwarden en de parochies van Om de Zuid (Wergea/Warten, Wytgaard, Easterwierrum en Jirnsum) gefuseerd tot een nieuwe parochie met de naam Sint Vitusparochie

De parochiegemeenschap van katholiek Leeuwarden en buitengebied - van Stiens e.o. tot Akkrum - ontmoet u graag op www.sintvitusparochie.nl

Activiteiten van de Sint Vitusparochie

Biblioloog, een lied bespreken, kaarten maken of origami

22-04-2024

Tijdens het koffiedrinken op de maandagochtend is er, van januari tot en met juni, de mogelijkheid om kaarten te maken, een lied te bespreken of om mee te doen aan Biblioloog (je inleven in een Bijbeltekst). In januari is er gelegenheid een origamifiguur te maken vanwege Driekoningen.

Kaarten maken:   15 januari, 19 februari, 11 mrt, 8 april, 6 mei, 3 juni
Biblioloog:         22 januari, 12 februari, 18 mrt, 29 april, 27 mei, 17 juni
Lied bespreken:      29 januari, 26 februari, 25 mrt, 22 april, 20 mei, 24 juni
Origami:               8 januari
Tijd:             10.00 tot 11.00 uur    Kosten: geen
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
kosten: geen

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

 

 

Lees verder

Laudato si-kring

23-04-2024

Iedereen die, met kleine stappen, mee wil werken aan het terugdringen van vervuiling en uitbuiting van de aarde en vrede en gerechtigheid wil
bevorderen is welkom bij de ‘Laudato Si’ kring. De avond start met een moment van gebed en inspiratie vanuit de encycliek Laudato Si’, daarna wordt het thema ingeleid en besproken. Er worden afspraken gemaakt voor vervolgstappen en het thema voor de volgende keer wordt vastgelegd. Tot slot worden er tips en mededelingen rondom duurzaamheid met elkaar gedeeld.

Data: woensdag 17 januari, maandag 26 februari, dinsdag 23 april en woensdag 22 mei
Tijd: 19.30-21.00 uur        
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

07-05-2024

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.
Graag een Bijbel meenemen.

Data: dinsdag 9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni  
Tijd: 13.00 uur tot 14.30 uur                            
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren

08-05-2024

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS): de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdagmiddag van de maand komt de groep bij elkaar. Op 11 oktober is het mogelijk in te stromen in de Fioretti en je te oriënteren, of een kennismakingstraject met de OFS voor jou een mogelijkheid is om met anderen vanuit de franciscaanse spiritualiteit te willen leven binnen de zogeheten ‘broederschap de Fioretti’ (lees ook zusterschap).

Dat doen we door
– een keer per maand samen te komen in het Titus Brandsma Huis,
– in de crypte het Getijdengebed te bidden,
– ons onder leiding van Peter Vermaat te verdiepen in de geschriften van Franciscus en Clara van Assisi en deze naar de huidige tijd te vertalen
– met een gezamenlijke broodmaaltijd af te sluiten.

Naast deze maandelijkse gezamenlijke bijeenkomsten is er na een periode van kennismaking de mogelijkheid voor een traject van persoonlijke vorming, die gericht is op de toeleiding naar de professie. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een mogelijke verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren overwegen, zijn van harte welkom.
Voor meer informatie: Angela Twickler  atm.twickler@gmail.com

Data: woensdag 10 januari, 21 februari, 13 maart, 10 april,
          8 mei en 12 juni  Aanvang: 15.00 uur  

Aanvang: 15.00 uur                                  
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Stiltewandelingen in Leeuwarden onder begeleiding van Gerdy Hahn en Ida Jorna

13-05-2024

Na een voorzichtige start met twee wandelingen zijn er dit voorjaar drie stiltewandelingen, elk met een eigen thema.
Een uurtje wandelen in stilte, met aandacht voor het gekozen thema en het ontdekken van plekken in Leeuwarden die daarmee te maken hebben.

•    Woensdag 6 maart met het thema Sint Lucia, de beschermheilige van blinden en opticiens.
•    Dinsdag 9 april met aandacht voor Sint Vitus,
de patroonheilige van de parochie.

•    Maandag 13 mei met het onderwerp ‘spiritualiteit van de bomen’.

Om 9.45 uur verzamelen in het Titus Brandsmahuis. Van daaruit wandelen van 10 tot 11 uur en daarna afsluiting met een kopje koffie/thee.
Graag aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  

Data: 6 maart, 9 april en 13 mei    
Aanvang: 9.45 uur       
Kosten: 3 euro

 

Lees verder

Geloof op tafel

21-05-2024

door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-Kunst en pastor Lysbeth Minnema

‘Geloof op tafel’ is geen cursus of Bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. De sfeer is ongedwongen. De ochtendgroep eindigt met een gezamenlijke lunch, de avondgroep start met een gezamenlijke warme maaltijd. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de parochie geen vereiste. Als je in gesprek gaat met elkaar, merk je dat jij anderen iets te bieden hebt en in de ontmoeting met anderen veel ontvangt.

Ochtendgroep (Wytgaard, Tjissema 2)

Data: vrijdag 26 januari, 23 februari, 21 maart, 19 april en 24 mei.
Tijd: 10.30 tot 13.00 uur

Avondgroep (Titus Brandsma Huis Leeuwarden)
Data: dinsdag 23 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april en 21 mei.
Tijd: 18.30 tot 21.00 uur

Kosten: 5 euro per keer of 20 euro vooraf voor 5 bijeenkomsten inclusief maaltijden.
Graag opgeven vanwege de maaltijden.

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Lectio divina door Lysbeth Minnema en Frits Eshuis

27-05-2024

Nogal wat mensen vinden het zelfstandig lezen van de bijbel lastig. Ze ervaren de bijbel als moeilijk en ontoegankelijk. Nou bestaat er een manier van bijbel lezen waardoor die toegankelijkheid sterk toeneemt en het lezen een persoonlijke ervaring kan worden: de lectio divina (“goddelijke lezen”).

De methode werd in de Middeleeuwen ontwikkeld in de kloosters en is tot op de dag van vandaag dagelijkse praktijk binnen de verschillende kloostergemeenschappen. Lectio divina houdt het midden tussen bidden en lezen. Het is een eenvoudig toepasbare techniek om te leren luisteren naar God en te horen wat Hij jou persoonlijk door een bijbeltekst wil zeggen. Verder leer je om daarna tot een persoonlijk antwoord te komen.

Eén keer per maand stellen we op maandagavond de evangelietekst van de zondag daaropvolgend centraal. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Om de techniek toe te passen is geen speciale voorkennis vereist, alleen een beetje geloof.

Er kunnen acht tot maximaal tien mensen deelnemen, dus wacht niet te lang met uw aanmelding. U kunt zich voor meerdere bijeenkomsten aanmelden maar ook voor één of twee.

Data: maandagen 22 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 27 mei en 17 juni          
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur                 
Kosten: 3 euro
Aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl (max.10 deelnemers)

 

Lees verder

De Elisabethgroep

29-05-2024

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit.
Dit voorjaar zijn er twee bijeenkomsten.
Graag aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

1. Franciscus en de Drie-eenheid
Het christelijke godsbeeld bij uitstek is de Triniteit, de belijdenis dat we geloven in één God in drie personen. Menigeen zegt dat niet meer zoveel in onze tijd. Toch wordt het geloofsengagement van Franciscus door dit beeld gedragen. Hij knapt drie kerkjes op, slaat tot driemaal toe het evangelieboek open om te weten wat hij moet doen, en hij staat aan de basis van drie ordes. Hoe zag Franciscus God en hoe spreekt hij daarover? Op welke wijze kan dat ons nog inspireren? De avond is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is in de spiritualiteit van Franciscus, maar ook voor hen die zoeken naar een verheldering van hun godsbeeld.
Inleider: Peter Vermaat
Datum: woensdag 31 januari    
Aanvang: 19.30 uur    
Kosten: 3 euro


2. Franciscus en Maria
Maria, de moeder van Jezus, neemt voor velen een belangrijke plaats in in hun geloofsleven. Hoe heeft zij van eenvoudig joods meisje kunnen uitgroeien tot de moeder van alle mensen? Welke relatie is er met de godinnen van de oude wereld? Welke plaats heeft zij ingenomen in de geschiedenis van theologie en devotie?  Welke betekenis heeft zij voor de Kerk en voor ons? Voor Franciscus is Maria de eerste, door de Drie-Ene God, gewijde kerk. Zij is het oerbeeld van de Kerk. Zij laat zien wat het is tempel van de Heilige Geest te zijn. In het kerkje van Maria ter Engelen ligt dan ook het begin van zijn beweging
Inleider: Peter Vermaat
Datum: woensdag 29 mei    
Aanvang: 19.30 uur    
Kosten: 3 euro

 

 

Lees verder

Sint Vitusdag. Een Bijbelse musical door kinderen uit de parochie

15-06-2024

15 juni is de gedenkdag van de heilige Vitus. Daarom wordt de Vitusdag als dag voor de parochie op of rond die dag gevierd. Dit jaar vooral met de kinderen uit de parochie. Samen met acteurs van de vliegende Speeldoos zullen 50 tot 120 kinderen tussen 4 en 12 jaar een prachtige musical opvoeren over Jona. De kinderen repeteren vanaf 12.30 uur en om 18.30 uur zal de musical uitgevoerd worden.

Waar: nog niet bekend, zie tegen die tijd www.sintvitusparochie.nl

 

Lees verder