Bijbel en Theologie

Lunchbijeenkomst voor twintigers

20-01-2019

Tijdens deze bijeenkomsten ga je samen met leeftijdgenoten een Bijbelgedeelte lezen. Daarmee stappen met elkaar een heel andere wereld binnen. Net als wanneer je een goed boek leest. Dat vraagt enige inspanning, maar die blijkt de moeite meer dan waard. Vanuit die verhalen blijken onze eigen wereld en de keuzes die we daarin maken opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Dat is een soms verwarrende maar vooral bevrijdende ervaring, omdat hij ons eigen wereldje openbreekt. Zo helpen Bijbelverhalen ons om over onze eigen keuzes na te denken. Ondertussen lunchen we samen. Nieuwe deelnemers van harte welkom. De leiding is in handen van ds. Adri Terlouw.

Datum: zondagen 20 januari, 17 februari, 31 maart en 12 mei

Tijd: 12.30 – 14 uur
Plaats: Cecilakerk Lekkum:
Opgeven: terlouwadri@gmail.com

Lees verder

Toneelstuk ‘Brieven aan mijn zoon’

27-01-2019

.. 'En dus verbood de keizer elk geloof, anders dan het geloof in zichzelf, en stelde wachters aan. Voor elke geloofsplaats eentje. Een ongelovige, die in niets anders kon geloven, dan in de grote keizer' ...

De jonge Tabula wordt door keizer aangesteld om de kerk te bewaken tegen vreemd geloof. En zo komt Tabula als de nieuwe bewaker de kerk binnen. Daar ontmoet zij de schoonmaker, die met zijn geloofsdetector in de harten van de mensen kan kijken. En staan er voor de kerk twee wachters, die zich afvragen waar zij nu eigenlijk op wachten.

De geheimzinnige brieven die de kerk blijven binnenkomen, drijven Tabula tot wanhoop. Want wat is geloof? Hoe bewaak je het? Wanneer is het vreemd? En kan je over geloof alleen nadenken, of moet je er ook iets bij voelen?

Een toneelstuk voor jong (vanaf 10 jaar) en oud, en iedereen die zich wel eens heeft afgevraagd waar hij of zij in gelooft. De regie is in handen van Annerixt Pijlman.

Datum:  zondag 27 januari
Tijd: 17 - 18 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Info en opgave: ds. Tj.Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder

Bijbelgespreksgroep Exodus

30-01-2019

In het seizoen 2018-2019 is het Bijbelboek Exodus het onderwerp. Gelezen wordt er uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de Fryske Bibel. Na het lezen van een tekst verdieping en gesprek.

Korte informatie
Het boek Exodus heeft teveel tekst om in 12 bijeenkomsten integraal met elkaar te lezen. Daarom is besloten tot een thematische aanpak. Er zijn 10 thema’s . Het jaar wordt geopend met een inleiding op Exodus en wordt besloten in de laatste bijeenkomst met een afronding. Bij ieder thema worden één of meer tekstgedeelten uit Exodus gelezen. Gelezen wordt er uit de NBV en de Fryske Bibel.

Twee voorbeelden van thema’s:

Bevrijding. Na de slavernij komt voor het volk Israël de vrijheid. Wat betekent dit voor de Israëlieten? In onze tijd is ‘vrijheid’ een zeer belangrijke waarde.  Kunnen we parallellen onderkennen tussen toen en nu? Wat heeft het christelijk geloof te maken met vrijheid? Hoe definiëren wij voor onszelf het begrip ‘vrijheid’?

Woestijn. Na de bevrijding uit Egypte komt het volk in de woestijn. Hoe overleeft het in deze mensvijandige omgeving en hoe gaat het om met deze moeilijke levensomstandigheden? Wat betekent voor ons persoonlijk het begrip ‘woestijn’? En welke overlevingsstrategieën hanteren wij dan?

Andere Bijbelboeken
Naast de tekst van Exodus komt er aandacht voor tekstgedeelten in andere Bijbelboeken. Vooral de verbinding met het Nieuwe Testament is van wezenlijk belang. Daarbij kan gedacht worden aan de woorden van Christus in zijn gesprek met de beide Emmaüsgangers, waar Hij zegt, dat al de Schriften (dus het Oude Testament) over Hem geschreven hebben. De vraag is dan: Hoe hebben de Schriften over de Messias geschreven en lezen we dat ook in het boek Exodus? In een gereformeerd/hervormd orthodox verleden werden op deze vragen bepaalde antwoorden geformuleerd. Wij gaan ons erop bezinnen of op deze vragen ook andere antwoorden mogelijk zijn.

Secularisatie
Ook gaan we dit Bijbelboek lezen tegen de achtergrond van de in de laatste decennia veranderde opvattingen in onze maatschappij. Het denken van de mensen nu is sterk geseculariseerd. Vooral buiten de kerk, maar toch ook erbinnen. Onderscheiden christenen zich van seculieren? En zo ja, waarin? En wat kan het boek Exodus ons in dit verband te zeggen hebben?

Theologie van het Oude Testament
De zondagse preken hebben meestal het Nieuwe Testament als uitgangspunt, vooral de evangeliën. Het samen lezen in het boek Exodus schept de kans om te onderzoeken hoe het is, wanneer het Oude Testament en speciaal het boek Exodus de basis is voor bezinning.

Deelname
Nieuwe deelnemers zijn (uiteraard) van harte welkom. Kom dan op één van de onderstaande data naar Eeltje's Hiem of stel u in verbinding met onze contactpersoon: mw. E. Wagenaar, tel.: 058-2150366; e-mail: denewagenaar@lijbrandt.nl . Door de thematische opzet is het ook mogelijk om één of enkele bijeenkomsten te bezoeken.

Data: woensdagen 26 sept., 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov.,  19 dec, 16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 13 mrt en 27 mrt
Tijd: 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur
Plaats: Eeltje’s Hiem, Pieter Sipmawei 11.
Leiding: ds. Gerrit Wessels  (tel.: 058-2570257; wessels.g@hetnet.nl)

 

Lees verder

Thema-avond van Theologische Vorming

31-01-2019

In de wintermaanden biedt de cursus Theologische Vorming een reeks van zes thema – avonden aan. U kunt zich opgeven voor één, meerdere, of alle avonden. Op het programma staan:

31 januari en 7 februari: Jozef, een messiaanse geschiedenis; de Jozeffiguur in de Bijbel en de Joodse traditie. Docent is Jan Finnema, predikant en Nieuwtestamenticus, studeerde o.a. enkele jaren in Jeruzalem. Met hem ontdekt u hoe Jozef zowel in de Bijbel als de latere Joodse traditie een belangrijke identificatiefiguur is, en dat hij wat dat betreft nog niets aan betekenis heeft verloren.

14 en 21 februari: Twijfel als brug tussen geloven en niet - geloven; over het boek ‘Geduld met God’ van Thomas Halik. Docent is Adri Terlouw, predikant en als systematisch theoloog bijzonder geïnteresseerd in de dialoog tussen gelovigen en niet – gelovigen. In zijn boek wijst de Tsjechische Thomas Halik een derde weg tussen secularisering en allerlei vormen van neo – orthodoxie. Namelijk die van een open dialoog tussen gelovigen en atheïsten, waarin beiden van elkaar zouden kunnen leren. Je kunt je daarbij geen betere gids wensen dan deze theoloog uit een van de meest geseculariseerde landen van Europa

28 februari en 7 maart: De Islam als uitdaging aan Europa. Docent is Dick Kleinhesselink, hij werkte een aantal jaren voor Kerk in Actie in Pakistan en is eind februari net terug van een werkbezoek aan dat land. De relatie tussen Europa en de Islam is er één getekend wordt door angst en conflict. In 732 stopte Karel Martel in Poitiers de Islamitische opmars in Europa. In de twaalfde en dertiende eeuw trokken Europese Kruisvaarders oostwaarts om de moslims te verdrijven uit Jeruzalem. In 1492 heroverden Ferdinand en Isabella Zuid-Spanje op de Moren. In 1683 belegerden de Turken Wenen. Vandaag de dag vinden we in alle steden van Nederland salafistische moskeeën die vaak een anti-westers gedachtengoed propageren. Lukt het ons deze tweespalt te overwinnen of is dat ijdele hoop?

Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Tijd: 19.30 – 21.45 uur.
Kosten: €9,50 per avond
Opgave: terlouwadri@gmail.com

Lees verder

Lucas en Handelingen

31-01-2019

Bijbelstudie o.l.v. diaken Th. Midden  

Bijbel lezen is Gods wonderen beleven!
Afgelopen jaar hebben we in het Lucas evangelie veel teksten zien open bloeien die het mogelijk maakten de Woorden door Jezus aan de Apostelen nagelaten in persoonlijk leven een plaats te geven!
We hebben de Evangelist Lucas leren kennen als een veel bewogen mens die gevoelig is voor mensen met maatschappelijke en sociale problemen. Daarom pleegt men hem te noemen een maatschappelijk psychologisch arts. Hij behoorde niet tot de twaalf Apostelen van Jezus en toch…..doet hij verslag over Jezus, zijn Kerk en leerlingen in zijn evangelie?.
Hij komt uit een heidense cultuur! Hij ontmoet de gevreesde man Saulus die op wrede wijze de Christenen onder het Joodse volk vervolgde, in opdracht van het Sanhedrin dat zetelt in de Stad Jeruzalem.
Deze Paulus, op weg naar de Stad Damascus, wordt gedwongen te stoppen door een verblindend Licht en hoort een stem “Saulus waarom vervolg je Mij”. Een verschrikkelijke vervolger van de Christenen met een heidense cultuur brengt de Heer bij elkaar. Wonderlijk!
Paulus ontvangt van de Heer Jezus persoonlijk onderricht en ontmoet later de twaalf Apostel-leerlingen.
Lucas ontvangt persoonlijk onderricht van Paulus en daarna gaat hij een nauwkeurig verslag maken van alles en hoe Jezus zijn leerlingen onderricht, waaruit blijkt dat elke apostel het evangelie met eigen gevoelens weergeeft. Het wonderlijk gevolg is dat de gehele onderrichting van Jezus duidelijk wordt aan mensen, doordat zijn taalgebruik is afgestemd op elk tijdsgewricht.  Mensen bij elkaar brengt. We mogen rustig stellen dat dit goddelijk wonder in de evangeliën van Lucas en de brieven van Paulus heel transparant aan de orde komen. Zo leren we de bijbel begrijpen. U kunt uw eigen bijbel meenemen.

Inleider:          diaken Th.  Midden  
Data:        10 en 31 jan., 21 febr.; 14 mrt., 4  en 25 apr., 16 mei,  6 en 27 juni, 19 juli
Aanvang:    9.45 uur tot 11.30 uur.
        Tot tien uur een informeel samenzijn.
Bijdrage:    3 euro per keer
Plaats:            Titus Brandsma Huis; tel. 058-2120984
E-mail :      kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Leerhuis theologie: ‘God met ons’

31-01-2019

De vroegere aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, schreef het boekje ‘God met ons’ over de betekenis van kruis en opstanding toen en nu. In toegankelijke taal gaat hij in op Bijbelse begrippen als ‘kruis’, ‘offer’ en ‘Opstanding’ en hun betekenis in de historische situatie van toen en nu. Een verfrissende kijk op de basis van het christelijk geloof door één van de grootste theologen van dit moment.
In zes bijeenkomsten nemen we telkens één hoofdstuk door en bespreken het, mede aan de hand van gespreksvragen van Williams zelf. Voor iedereen die kennis wil nemen van het denken van een hedendaagse theoloog en haar of zijn geloof wil verdiepen. Begeleiding: ds. Helmer le Cointre.


Data: zes donderdagochtenden: 31 januari, 14 & 28 februari, 14 & 28 maart en 11 april
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’ , Havingastate 7, Leeuwarden
Info en opgave: (voor 15 januari) bij ds. Helmer le Cointre: 058-2675825 / helmerlecointre@gmail.com; www.kerkincamminghaburen.nl
 

 

Lees verder

Cursus Leren van Luther: Sola Fide

06-02-2019

LET OP! De volgorde en de data van de cursusavonden zijn anders dan in de krant Geloven in Leeuwarden staat.

Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia. Alleen Christus!, Alleen door geloof!, Alleen uit de Schrift! en Alleen uit genade!, in deze vier Latijnse slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen die vier sola's nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen in onze huidige, laat-moderne cultuur?

De slogan 'door geloof alleen' (sola fide) lijkt vooral Luthers verzet tegen de autoriteit van de kerk samen te vatten die in de cultuur van zijn tijd het hoogste religieuze en morele gezag belichaamde. Luthers 'sola fide' betekent dat de kerk niet meer de beheerder van het heil kan zijn, maar slechts dienaresse van het Woord van God. Maar wat is 'geloof' eigenlijk? Gaat het slechts om het als 'waar' aannemen van wat je niet ziet of kunt beredeneren? Of is geloof iets dat ons geschonken wordt als een totaal nieuwe wijze van denken en voelen?

Datum: woensdag 6 februari 2019
Docent: dr. Theo van Willigenburg
Plaats: Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat 28-30
Aanmelden bij Nico Pellenbarg, n.p.pellenbarg@hetnet.nl, 0517 - 41 57 36 of 06 18 169 10
De kosten voor de hele serie bedragen 20 euro.

Lees verder

Het bijbelboek Openbaring

11-02-2019

Er gebeuren veel dingen om ons heen in de wereld. Dingen, die ook onze blik op de bijbel beïnvloeden. Zo is er de laatste tijd nogal wat belangstelling voor het bijbelboek Openbaring. Is dit alleen maar ‘bij wijze van spreken’? Was het vooral bedoeld voor de eerste christenen in hun verdrukking? Of kunnen wij er in onze tijd ook door bemoedigd worden?
In de Kurioskerk (aan de Julianalaan 38 in Leeuwarden) zal dit bijbelboek besproken worden aan de hand van het boekje ‘Leeuw en Lam’ van dr. J. Lalleman. Hij heeft dit bijbelboek onderverdeeld in tien hoofdstukken. Wij denken dit in grote lijnen aan te houden en op deze manier elke maand een avond hieraan te wijden. Gespreksleider is Nelleke Berntsen.  

Data: maandagen 8 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart en 8 april. Eventueel gaan we nog verder in mei en juni 2019.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38.
Info en opgave: Alie Brouwer-Meindertsma (tel. 2127918 / 06-23138393 of  ag.brouwermeindertsma@hotmail.com.

 

Lees verder

Jezus en de weg in zijn Passie

19-02-2019

Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland.

Aan de hand van kort samengevatte vertalingen van het boek “Jesus” Ein Vesuch zu begreifen; van Joachim Ringleben getipt door Joseph Ratzinger (Paus Benedictus XVI) proberen we een ‘helder’ inzicht te krijgen op Jezus zijn Passie. Wij wanen ons - als het ware - bij de laatste klanken van het lied “Toen Jezus naar zijn stede ging” (GvL 525) in Jeruzalem en blijven daar – met die tekst nog rondzingend in het hoofd - geruime tijd hangen. In en om Jeruzalem om daar in het gebeuren van de  “Goede Week” volledig mee te kunnen gaan. En uiteindelijk de “Goede Vrijdag”; de dag dat de revolutie begon ‘op een heuvel vlak buiten Jerusalem’. Jezus Passie optimaal te beleven en pogen dit gebeuren van zijn Passie volledig te verstaan  

Joseph Ratzinger (Benedictus XVI) maakte in het 2de deel van zijn boek Jezus van Nazareth in het voorwoord melding van dit boek “Jesus” Ein Versuch ….

Leiding:           Chris Hoogland
Data:               3de dinsdag van de maand: 15 jan., 19 febr., 19 mrt.,16 apr., 21 mei, 18 juni
Aanvang:        10.00 uur

Toegang:        3 euro per keer
Plaats:             Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984

Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen

Lees verder

Middagkring De Jacobijner

19-02-2019

De Middagkring onder leiding van ds. A. M. Roest sprak af om het komende seizoen onze gesprekken voort te zetten over het denken van Huub Oosterhuis, zoals dat onder redactie van Kees Kok in enige mate gesystematiseerd wordt samengevat in het boek ‘Alles voor allen’ (Uitgeverij Kok als ISBN 9789043527989)


Het boek vermeldt ter introductie: ,,Veel mensen diein christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen dat 'het christelijk geloof' hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof.
In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek protestant. Voor alle mensen van goed wil.”


Data: dinsdag 16 oktober, de volgende data zijn (onder voorbehoud) de dinsdagen 6 november, 4 december, 15 januari, 19 februari en 19 maart.
Tijd: 14.30 – 15.45 uur
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348
Info en opgave: ds. A. M.Roest, 058-2673450, aroest@online.nl

 

Lees verder

Cursus ‘Vrij Bijbellezen’

27-02-2019

De Bijbel is een meerstemmig boek met verhalen, gedichten en nog veel meer uit verschillende tijden. Kan dat boek ons nu nog inspireren? Hoe dan? In de cursus maken we kennis met manieren om de Bijbel vrij en als het ware opnieuw te lezen. Vrij van (geloofs)opvattingen vooraf en met een frisse blik. Wat dat oplevert, kan per persoon verschillen. Ook dat kan verrassend zijn. Cursusleider is Jan van Belle, remonstrants theoloog.

Datum: woensdagen 16 januari, 27 februari en 27 maart
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: consistorie Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28
Kosten: € 5 per avond.
Opgave: https://leeuwarden.remonstranten.nl/contact/

 

Lees verder

Bonhoeffer over het wezen van de kerk

05-03-2019

In 1932 hield de 26-jarige Dietrich Bonhoeffer een collegereeks over het wezen van de kerk. Tegelijkertijd was hij beginnend predikant in een seculariserend Berlijn. In deze colleges, maar ook in lezingen en preken uit deze jaren, komt hij tot verrassend actuele observaties over wat er in zo’n context gebeurt met de kerk. En hij geeft antwoorden op de vraag wat de kerk juist nu zou moeten zijn. In ieder geval, zegt hij, staat de kerk altijd midden in de wereld. Net zoals haar Heer. En als het moet, kan ze daarbij zonder dak.

Deze spannende teksten worden nu opnieuw ontsloten en toegelicht door prof. Edward van ’t Slot, bijzonder hoogleraar voor systematische theologie in Groningen.

Plaats: Oase, Weideflora 142
Datum: dinsdag 5 maart
Tijd: 19.30 uur
Informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

 

 

Lees verder

Vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’

06-03-2019

Een avond met verhalen , geschiedenis en muziek rond het thema: ‘rekkelijk en precies, toen en straks’ in het kader van 400 jaar Remonstranten. Het historische conflict tussen Arminius (rekkelijk) en Gomarus (precies) ging over voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Wij worstelen nog steeds met de vraag of wij over een vrije wil beschikken, of dat wij het resultaat zijn van toeval, milieu en genen. Wat betekent rekkelijk in 2019, in een tijd van toenemende polarisatie?

Medewerkenden zijn Marijke Broekhuijsen, Erik Raayman, Hein Dop en Jaap van Kempen.

Datum: woensdag 6 maart
Tijd: 20 – 21.30 uur
Plaats: Waalse kerk, Leeuwarden
Toegang: € 5

Lees verder

Rebible - herontdek de Bijbel

21-03-2019

In de tweede helft van de vorige eeuw rukten veel Nederlanders zich los van een knellend godsdienstig verband. Geloof verdween en seculier werd de norm. Inmiddels begint het tij te keren. Op zoek naar zingeving ontwaakt ook weer interesse voor de christelijke erfenis, en binnen de kerken groeit het besef dat agnosten en atheïsten kerkmensen vragen stellen die je serieus moet nemen. Dat samen schept een vruchtbaar klimaat voor een open eerste of hernieuwde kennismaking met de Bijbel. Ben je nieuwsgierig naar de Bijbel, maar wil je tegelijk ook afstand en overzicht houden, dan ben je bij de Cursus Theologische Vorming aan het goede adres. In september starten we met een nieuwe cursus. Benieuwd of dat wat voor je is? Dit voorjaar bieden we een oriëntatie-cursus aan van drie avonden.

We openen de reeks op donderdag 21 maart met een avond met jong theoloog des vaderlands Rik Zweers (Foto: Jelte Bergwerff ). Hij vertelt waarom hij de Bijbelse traditie belangrijk vindt en wat mensen van deze tijd er aan kunnen hebben.

Op 28 maart en 4 april kunt u vervolgens met Hinke Post – Knol en Adri Terlouw, beiden docent aan de cursus, een aantal Bijbelverhalen lezen en zelf ontdekken hoe ze hun betekenis voor ons leven en de wereld van vandaag nergens verloren hebben.

Plaats: Ceciliakerk, Lekkum.
Tijd: 20 – 21.45 uur.
Kosten: € 5 per avond
Aanmelden: (niet verplicht) terlouwadri@gmail.com

Lees verder

Lezing Hein Stufkens: De grondwet voor geluk

21-03-2019

Filosoof, (zen)leraar, dichter en auteur Hein Stufkens (1947) geeft een lezing over zijn boek: ´De grondwet voor geluk. De universele wijsheid van de Bergrede´.

De Bergrede is een urgente boodschap voor onze tijd en een tekst die op veel weerstand stuit. Op allerlei manieren hebben theologen en machthebbers geprobeerd de inhoud ervan onschadelijk te maken. Als steeds meer individuen beseffen dat echt geluk niet ligt in de bevrediging van de eindeloze begeerten van het ego, kan er een grote omwenteling in het bewustzijn en daarmee in de samenleving komen.

Datum: donderdag 21 maart
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Kosten: € 5,-
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder

Passie en Pasen in Porselein

22-03-2019

Van vrijdag 22 tot en met vrijdag 29 maart wordt in de De Fontein een bijzondere expositie gehouden van Bijbelse taferelen met porseleinen poppen. Ruim twintig Bijbelverhalen zijn uitgebeeld in taferelen. Daardoor worden de verhalen, die doorgaans alleen gelezen worden, heel aanschouwelijk.

De expositie vindt plaats in de Veertigdagentijd, de gebeurtenissen tussen Palmzondag en de Opstanding van Jezus vormen een groot aandeel in deze expositie.

Er wordt eerst een korte film getoond, waarna de expositie bezocht kan worden.  Joke Kant, die de taferelen gemaakt heeft, kan daarbij een uitleg geven.

De expositie is een initiatief van de Taakgroep Evangelisatie van De Fontein en is vrij toegankelijk voor publiek.

Datum: 22 t/m 29 maart
Plaats: De Fontein, Goudenregenstraat 77
Informatie: www.bijbelsetaferelen.nl en www.defontein058.nl

 

 

 

 

 

Lees verder

Ruimte voor de Geest

09-04-2019

Dit thema zal uitgewerkt worden door ds. Jelle de Kok, predikant-toeruster in de Protestantse Kerk via het Evangelisch Werkverband en schrijver van het boek ‘Ruimte voor de Geest’.

Vragen die aan de orde zullen komen zijn: hoe krijgen we meer ruimte voor de Geest in de kerk? Wat zijn belemmerende factoren en wat zijn uitdagingen in onze tijd? Tevens is er aandacht voor ruimte voor de Geest in onszelf en hoe we anderen daarin kunnen stimuleren. Daar waar de Geest de ruimte krijgt, daar komt leven en nieuwe kracht. Hoe kunnen we samen groeien in ontvankelijkheid en afhankelijkheid om elkaar tot zegen te zijn?


Datum: dinsdag 9 april
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Info: ag.brouwermeindertsma@hotmail.com

 

 

 

 

Lees verder