Bijbel en Theologie

Paulus: Getuige en leraar van het geloof | Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland.

17-09-2019

De brieven van Paulus zijn geen gemakkelijke lectuur. Het is een troost voor ons dat zelfs Paulus’ tijdgenoten moeite hadden om zijn geschriften goed te begrijpen. Naar aanleiding van de 2000ste geboortedag van Paulus verscheen de Pauluscatecheses: “Getuige en leraar van het geloof “, waarin ook wij ons willen verdiepen. Paulus is een briljante denker die een sterke vorming genoot binnen de joods-hellenistische wereld.
Paulus wordt echter weinig gelezen. Door het verhaal op zijn manier te vertellen heeft Paulus de diepste betekenis van het kruis binnen het verhaal van Israël geplaatst. Het dient daar te blijven: “Lezen als geschreven in de context van de Tweede Tempel-periode”!  Haal het hier weg en je krijgt, een half-heidens verhaal te horen waarin de dood van Jezus los komt te staan van de liefde van de Schepper-God.
Voor Israël (en Paulus) had de manier van denken over God een bijzondere focus op de Tempel én op de Thora. Bij discussies over Jezus en zijn identiteit heeft men in onze tijd weer aandacht gekregen voor de essentie van Paulus’ brieven, die geschreven zijn kort vóór het einde van de Tweede Tempel-periode; én de essentie binnen haar context! De Tempel was tenslotte de plaats waar hemel en aarde elkaar ontmoetten. Met deze catecheses hopen wij het zicht weer helder te krijgen.

Leiding:    Chris Hoogland
Data:            3de dinsdag v.d. maand: 17 sept., 15 okt., 19 nov., 17 dec.
Aanvang:      10.00 uur
Toegang        3 euro
Plaats:     Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984
Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen.
.

 

Lees verder

Koningen en profeten, het Eerste (Oude) Testament over leiderschap

18-09-2019

Aan de hand van verschillende Bijbelpassages verkennen we de geluiden die in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) opklinken over leiderschap. Daarbij zal naar voren komen dat de Bijbel eigenlijk intern ‘in gesprek’ is daarover. Juist dat ‘gesprek’ kan misschien ook voor ons inspirerend zijn. Leesplezier en vrijheid van denken kunnen ons helpen om vervolgens samen kritisch te kijken naar leiderschap in onze tijd. Cursusleider is Jan van Belle, remonstrants predikant.

Data: woensdagen 18 september, 16 oktober en 13 november en 8 januari
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: consistorie Lutherse kerk,
Nieuwe Oosterstraat 28
Kosten: 5 euro per avond
Opgave: via de website:
https://leeuwarden.remonstranten.nl/contact/

Lees verder

Bijbelgespreksgroep Tobit

25-09-2019

In het seizoen 2019-2020 is het deuterocanonieke of apocriefe Bijbelboek Tobit het onderwerp. Gelezen wordt er uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de Fryske Bibel. Na het lezen van een tekst verdieping en gesprek.

Korte informatie
Qua omvang is het boek Tobit heel geschikt om in 12 bijeenkomsten met elkaar te lezen en zich te bezinnen op de inhoud. Het bijzondere is dat Tobit bij de meeste Bijbellezers onder ons onbekend is. De inhoud is boeiend en die geeft ook herhaaldelijk aanleiding tot verdieping en gesprek. Ook zullen een aantal literaire aspecten onder de loep worden genomen. Iedere deelnemer krijgt aan het begin van het seizoen een kopie van de hele tekst uitgereikt.

Deelname
Nieuwe deelnemers zijn (uiteraard) van harte welkom. Kom dan op één van de bovenstaande datums naar Eeltje's Hiem of stel u in verbinding met de contactpersoon: mw. E. Wagenaar, tel.: 058-2150366; e-mail: denewagenaar@lijbrandt.nl . Het is ook mogelijk om één of enkele bijeenkomsten te bezoeken.

Data: 25 sept., 9 okt., 23 okt., 6 nov., 20 nov., 4 dec. , 15 jan., 29 jan., 12 febr., 26 febr., 11 maart, 25 maart
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Eeltje’s Hiem in Stiens, steeds op woensdag. In totaal 12 bijeenkomsten.
Leiding: ds. Gerrit Wessels  (tel.: 058-2570257; e-mail: wessels.g@hetnet.nl)

Lees verder

Ontstaansgeschiedenis van de Bijbel

30-09-2019

Wanneer is de Bijbel ontdekt/erkend/ontstaan/ samengesteld/opgegraven? Hoe is bepaald dat de Bijbel zal bestaan uit een Oude  Testament en een Nieuwe Testament? Zomaar twee vragen die gesteld werden aan dominee Madelon Vroonland van wijkgemeente Huizum-Oost. Ze zouden aangevuld kunnen worden met vragen als: waarom staan bepaalde boeken er wel in en andere niet?, hoe is de volgorde bepaald?, hoe zijn de teksten doorgegeven vanaf het moment van schrijven tot aan de dag van vandaag? Allerlei vragen kunnen opkomen rondom het meest verkochte boek ter wereld.

In twee avonden duiken we onder leiding van ds. Vroonland in de ontstaansgeschiedenis. De eerste avond staat het Oude Testament  centraal, de tweede avond het Nieuwe Testament. We gaan met elkaar in gesprek en zullen ook Bijbelteksten nader bekijken: hoe zien we in de huidige vertaling nog steeds sporen van de ontstaansgeschiedenis? Wat vertellen de ontdekkingen in Qumran ons daar ook over? Of het nu een eerste of een hernieuwde kennismaking met dit onderwerp is, van harte welkom.

Data: maandagen 9 en 30 september
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Oase, Weideflora 142
Informatie: ds.vroonland@kpnmail.nl of
058-2896620

Lees verder

Serie Bibliodrama

02-10-2019

In de Oase wordt een serie van drie avonden bibliodrama gegeven door Greta Meijberg. We gaan onze geloofsweg leggen naast de geloofsweg van Jozef. Minimumaantal deelnemers van zes, maximaalaantal van twaalf. Graag van tevoren aanmelden.

Data: woensdagen 2 oktober, 30 oktober en 27 november
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Oase, Weideflora 142
Aanmelden: Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of 058-280 13 87
Informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

Lees verder

Lucas en Handelingen | Bijbelstudie o.l.v. diaken Th. Midden.

03-10-2019

Bijbel lezen is Gods wonderen beleven!
Afgelopen jaar hebben we in het Lucasevangelie veel teksten zien open bloeien die het mogelijk maakten de Woorden door Jezus aan de Apostelen nagelaten in persoonlijk leven een plaats te geven!
We hebben de Evangelist Lucas leren kennen als een veel bewogen mens die gevoelig is voor mensen met maatschappelijke en sociale problemen. Daarom pleegt men hem te noemen een maatschappelijk psychologisch arts. Hij behoorde niet tot de twaalf Apostelen van Jezus en toch…..doet hij verslag over Jezus, zijn Kerk en leerlingen in zijn evangelie?
Hij komt uit een heidense cultuur! Hij ontmoet de gevreesde man Saulus die op wrede wijze de Christenen onder het Joodse volk vervolgde, in opdracht van het Sanhedrin dat zetelt in de Stad Jeruzalem.
Deze Paulus, op weg naar de Stad Damascus, wordt gedwongen te stoppen door een verblindend Licht en hoort een stem “Saulus waarom vervolg je Mij”. Een verschrikkelijke vervolger van de Christenen met een heidense cultuur brengt de Heer bij elkaar. Wonderlijk!
Paulus ontvangt van de Heer Jezus persoonlijk onderricht en ontmoet later de twaalf Apostel-leerlingen.
Lucas ontvangt persoonlijk onderricht van Paulus en daarna gaat hij een nauwkeurig verslag maken van alles en hoe Jezus zijn leerlingen onderricht, waaruit blijkt dat elke apostel het evangelie met eigen gevoelens weergeeft. Het wonderlijk gevolg is dat de gehele onderrichting van Jezus duidelijk wordt aan mensen, doordat zijn taalgebruik is afgestemd op elk tijdsgewricht.  Mensen bij elkaar brengt. We mogen rustig stellen dat dit goddelijk wonder in de evangeliën van Lucas en de brieven van Paulus heel transparant aan de orde komen. Zo leren we de bijbel begrijpen. U kunt uw eigen bijbel meenemen.

Inleider:    diaken Th.  Midden  
Data:    5 sept., 3 okt., 7 nov. en 5 december
Aanvang:     9.45 uur -11.30 uur
    Tot 10.00 uur een informeel samenzijn
Bijdrage:     3 euro
Plaats:    Titus Brandsma Huis; tel. 058-2120984
E-mail:         kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Het gewone leven als bron van theologische kennis

04-10-2019

Op vrijdag 4 oktober houdt het Friesch Godgeleerd Gezelschap (opgericht in 1838) zijn jaarlijkse open studiedag. Spreker dit jaar is Christa Anbeek, hoogleraar Remonstrantse Theologie aan de VU in Amsterdam. In haar optiek moet theologie uitgaan van de concrete levenservaring van gewone mensen. Zij focust daarbij met name op zogenaamde contrastervaringen. Gebeurtenissen
waardoor het ongewone en oncontroleerbare het leven binnendringt en ons bestaan op zijn kop zet. Ze kunnen positief zijn zoals als de geboorte van een kind. Of negatief als verlies, lijden en dood.

Theologie onderzoekt wat er in deze ervaringen oplicht van wat er echt toe doet in het leven. Tevens vraagt zij naar wat in religieuze tradities en rituelen aan kennis daarover te vinden is. Je zou het theologie op zijn kop kunnen noemen: van het leven naar de traditie in plaats van andersom.

Een boeiende ontdekkingstocht waarbij haar eigen ervaringen van verlies en vreugde het uitgangspunt vormen.

Datum: vrijdag 4 oktober
Tijd: 10 – 14 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Kosten: 12,50 euro pp., inclusief consumpties en een eenvoudige lunch
Aanmelding: vóór vrijdag 28 september via e-mail: (wl.dejong@knid.nl) of schriftelijk t.a.v. dr. W.L. de Jong, T. Sjolles Siniawei 5, 9105 LB Rinsumageest.

Lees verder

Middagleerhuis De Jacobijner: ‘Alles voor allen’ over het denken van Huub Oosterhuis

08-10-2019

Het MIDDAGLEERHUIS (voorheen ook wel MIDDAGKRING genoemd) sprak af om het komende seizoen onze gesprekken voort te zetten over het denken van Huub Oosterhuis, zoals dat onder redactie van Kees Kok in enige mate gesystematiseerd wordt samengevat in het boek ‘Alles voor allen’.

Het boek vermeldt ter introductie: ,,Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen
dat 'het christelijk geloof' hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof. In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek protestant. Voor alle mensen van goed wil.”

Nieuwe deelnemers kunnen gemakkelijk aanschuiven omdat per keer steeds een nieuw aandachtsveld binnen het denken van Oosterhuis
wordt gekozen. Gespreksleider is ds. Roest. ‘Alles voor allen’ is verschenen bij Uitgeverij Kok als ISBN 9789043527989

Data: dinsdag 8 oktober, en daarna (onder voorbehoud) 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari en 10 maart
Tijd: 14.30-15.45 uur
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348
Aanmelding: ds. A. M. Roest, 058-2673450, aroest@online.nl

Lees verder

Raak de wonden aan, leesgroep

08-10-2019

In ‘Raak de wonden aan’ bespreekt Tomáš Halík de diepere lagen van geloof. Het is een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester start bij het verhaal van de ongelovige Thomas. Door de wonden van  onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, raakt dat geloof zelf ook getekend.

We gaan met elkaar het gesprek aan over wat het betekent om vandaag vanuit het besef van kwetsbaarheid te leven en te geloven. Deze leesgroep van zeven bijeenkomsten wordt zowel op dinsdagavonden als op donderdagochtenden aangeboden. Freqentie: ongeveer ééns in de drie weken.

Startdatum: dinsdagavond 8 oktober of donderdagochtend 10 oktober
Tijd: avond 20-21.30 uur; ochtend 10-11.30 uur
Plaats: kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7
Begeleiding: ds. Helmer le Cointre
Opgave: voor 1 oktober via: schakeltoerusting@gmail.com of 058-2675825
Informatie: www.kerkincamminghaburen.nl

Lees verder

Israël en het Evangelie van Johannes

08-10-2019

Er wordt wel gezegd dat geen evangelie zo pro- Joods is en geen evangelie zo anti-Joods als het evangelie van Johannes. Hoe zit dat eigenlijk met de Joden in het evangelie van Johannes? En wie is deze volgeling van Jezus en waarom laat hij allerlei andere dingen zien als de andere evangelisten? Wie zich er in verdiept ontdekt de bijzondere en prachtige boodschap van dit evangelie voor Israël.

Omdat in Johannes de feesten een belangrijke rol spelen, gaan we op de tweede avond ook in op de betekenis van het Loofhuttenfeest. Inleider is ds. Henk Poot van Christenen voor Israël.

Data: dinsdagen 8 en 15 oktober
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38

Lees verder

Cursus Leren van Luther in teksten van Bonhoeffer

09-10-2019

Dietrich Bonhoeffer werd 9 april 1945 terechtgesteld. In 2020 zal dit worden herdacht in vele activiteiten. Leren van Luther wil hier graag aan bijdragen, en wel met een eigen accent. We gaan in vier bijeenkomsten op zoek naar lutherse wortels en lijnen in het werk van Bonhoeffer. Dit doen we aan de hand van enkele thema’s, waaronder ‘omgang met de secularisatie, kerk en gemeenschap (ecclesiologie).

Data: woensdagen 9 oktober, 6 november, 11 december en 29 januari
Tijd: 19.30 – 21 uur
Plaats: Evangelisch-Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28, Leeuwarden
Opgeven: steffie@schijveschuurder.nl, 0515-712015 of 06-33130495

Lees verder

Bijbel lezen voor twintigers

13-10-2019

Lunchbijeenkomsten voor twintigers, georganiseerd door de Protestantse Gemeente Lekkum, Miedum, Snakkerbuorren en Blitsaerd.

Tijdens deze bijeenkomsten lees je samen met leeftijdgenoten een Bijbelgedeelte. Dat is spannend want daarmee stap je een heel andere wereld binnen. Net als wanneer je een goed boek leest. Dat vraagt enige inspanning, maar die blijkt de moeite meer dan waard. Vanuit die  andere wereld van het verhaal blijken onze eigen wereld en de keuzes die we daarin maken opeens niet zo vanzelfsprekend meer. Zo  helpen Bijbelverhalen ons om over onze eigen keuzes na te denken. Begeleiding ds. Adri Terlouw.

Data: zondagen 13 oktober, 24 november en 15 december
Tijd: 12.30-13.30 uur
Plaats: Sint Cecilia Kerk, Lekkum
Opgeven: terlouwadri@gmail.com

Lees verder

Gespreksavonden over ‘het ene doel van God’

14-10-2019

Nu en dan lezen of horen we over mensen die grote moeite hebben met het begrip ‘uitverkiezing’. Hierbij is geleerd dat God sommige mensen heeft uitverkoren om ‘gered’ te worden, maar anderen zijn helaas bestemd om verloren te gaan. We kennen dit ook wel als het begrip ‘dubbele predestinatie’. Kan dit werkelijk het doel van God zijn? Wijlen ds. J. Bonda heeft zich intensief beziggehouden met dit thema. Het resulteerde in het boek ‘Het ene doel van God’. Een –meer leesbare- voorloper heet ‘Het heil van de velen’. Prof. Berkhof schrijft in de aanbeveling bij dit boekje: ,,Ik bewonder de eerbiedige scherpzinnigheid van ds. Bonda, waarmee hij vergeten of overgeslagen perspectieven uit de Schriften tevoorschijn brengt. Zou het toch mogelijk zijn die doem van een ‘dubbelbesluit’ in God van ons af te werpen en ons met volle vreugde aan Zijn eeuwige ‘ja’ tot ons leven toe te vertrouwen?”

Wij willen daar in drie avonden met elkaar naar kijken aan de hand van veel teksten die ds. Bonda bij dit onderwerp heeft bestudeerd. Ze kunnen ons, zo zegt dr. Berkhof, het nodige voedsel geven voor hernieuwd nadenken en voor een nieuw en openhartig gesprek over onze persoonlijke heilszekerheid en het heil van de velen. De avonden worden geleid door Nelleke Berntsen. Het is niet nodig dat u de boeken gelezen heeft. Er worden hands-out uitgedeeld.

Data: maandagen 14 oktober, 11 november en 9 december
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Opgave: Alie G. Brouwer-Meindertsma, 058-2127918, 06-23138393, ag.brouwermeindertsma@hotmail.com

Lees verder

Avondleerhuis De Jacobijner: ‘Genesis, begin(sel)verhalen’

16-10-2019

Het AVONDLEERHUIS (voorheen ook wel AVONDKRING genoemd) gaat het komende seizoen aan de slag met het bijbelboek Genesis. We starten met een korte kennismaking met dit bijzondere stuk bijbelse literatuur om ons vervolgens per scène door middel van geconcentreerde lezing (‘close reading’) in de hoofdlijnen van deze boeiende passages te verdiepen. Verhalen van beginsel eerder dan begin, maar fundamenteel en principieel. Vanaf de eerste letter van onze bijbel (en dat is in het bijbels alfabet de letter B) spellen wij voort…

Lezen van de bijbeltekst in vertaling is ter voorbereiding voldoende, maar wie zich vooraf nog wat verder in de teksten zou willen verdiepen is het boekje ‘Genesis’ van Karel Deurloo (Uitgeverij Kok ISBN 9024261678) een aanrader. Gespreksleider is ds. Roest.

Data: woensdag 16 oktober, en daarna (onder voorbehoud) de woensdagen 20 november, 18 december, 22 januari, 19 februari en 25 maart
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348
Tijd: 19.30-21 uur
Aanmelding: ds. A. M. Roest, 058-2673450, aroest@online.nl

Lees verder

De kerkramen in de Bonifatiuskerk Leeuwarden

16-10-2019

Inleiding door Germa Kamsma-Kunst

Welke verhalen worden afgebeeld in de kerkramen van de Bonifatiuskerk? (foto Wikimedia Commons-Romke Hoekstra) Waarom worden juist deze verhalen afgebeeld? Wat zegt dat over de traditie? Wat hebben deze verhalen ons anno 2019 te vertellen? Deze avond gaan we de verschillende gekleurde ramen bekijken en de verhalen noemen.

Begeleiding:    Germa Kamsma-Kunst
Datum:        woensdag 16 oktober
Aanvang:        20.00 uur
Toegang:    5 euro ( inclusief boekje met afbeeldingen en teksten)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis en Bonifatiuskerk,
tel. 058-2120984  kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Theologie dichterbij dan je denkt

31-10-2019

Wat is goed leven? Is dat het streven naar geluk? Of juist het vermogen om er te zijn voor anderen en om te gaan met onze beperkingen
zoals dat geen mens volmaakt is en dat we allemaal sterfelijk zijn? Religieuze teksten willen daar over het gesprek op gang brengen. In zes avonden ontdek je wat een aantal teksten uit Oude en Nieuwe Testament te zeggen hebben voor onze eigen situatie, en maak je kennis met de gedachten van een aantal hedendaagse denkers over goed leven.

De docenten zijn Hinke Post-Knol (Oude Testament), Jan Finnema (Nieuwe Testament) en Adri Terlouw (Ethiek).

Data: donderdagen 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november en 12 december
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Kosten: 90 euro voor zes avonden (minimumaantal deelnemers: 10)
Aanmelden: theologischevorming2.0@gmail.com

Lees verder

Thema-avond: een goed verhaal

31-10-2019

Naast de cursus van zes avonden biedt theologische vorming vijf losse thema –avonden aan over literatuur, bijbel en theologie.

Donderdag 31 oktober: Een goed verhaal

Waarom zou je eigenlijk een verhaal lezen? Deze vraag bespreekt literatuurcriticus Tjerk de Reus aan de hand van een verhaal van
Flannery O’Connor (1925-1964). In Nederland niet zo erg bekend, maar in de Verenigde Staten des te meer: daar geldt zij als een van
de beste schrijvers van korte verhalen uit de Amerikaanse literatuur. In het korte verhaal dat we lezen en samen bespreken, zal zichtbaar
worden hoe religie en literatuur een krachtige mix kunnen vormen. De katholieke O’Connor sleept je, dankzij haar beeldende
stijl, mee in haar soms bizarre verhaalwereld, om je achter te laten met vragen waarover je niet een twee drie bent uitgedacht.

Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Tijd: 19.30-21.45 uur.
Kosten: 15 euro er avond (inclusief consumptie in de pauze en cursusmateriaal)
Aanmelden: theologischevorming2.0@gmail.com

Lees verder

Lutherlezing Hervormingsdag 2019

31-10-2019

Ook dit jaar zal Hervormingsdag weer feestelijk worden gevierd in de lutherse kerk. Prof. dr. M. A. Matthias, hoogleraar Lutherana
aan de Protestantse Theologische Universiteit,  heeft zijn medewerking toegezegd; een garantie voor een interessante lezing. En vanwege Luthers uitspraak: “Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteen valt, dan nog zou ik vandaag een appelboompje planten”, traditiegetrouw appeltaart bij de koffie.

Datum: donderdag 31 oktober
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur
Plaats: Lutherse kerk,
Nieuwe Oosterstraat 20-30

Lees verder

Arminiuscafé

31-10-2019

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Remonstrantse Broederschap zijn de vijf artikelen van de Remonstranten verschenen. Prof. dr. Johan Goud (1950), emeritus hoogleraar Religiewetenschappen en Zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht, vertelt op aanstekelijke wijze over vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap, en gaat graag met u in discussie over de waarde hiervan. Met muzikale omlijsting.

Datum: donderdag 31 oktober
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Odd Fellowhuis, Emmakade 48
Toegang: ¤ 5

Lees verder

Duurzaam leven, staat daar iets over in de bijbel?

05-11-2019

Klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis. Het sleutelwoord om hier wat aan te doen lijkt duurzaamheid te zijn. Maar dan gaat het al gauw over
CO2-uitstoot en nieuwe vormen van energieopwekking zoals zonnepanelen en windmolens. Een technische, oplossingsgerichte  benadering. Samen met Lysbeth Minnema, diaconaal opbouwwerkster in de Sint-Vitusparochie te Leeuwarden, gaan we eerst eens op zoek naar een onderliggende spiritualiteit voor een duurzamer leven. Vragen daarbij zijn: hoe gaan we om met de aarde? Hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we om met de verhouding tussen arm en rijk? Wat is een verantwoorde levensstijl?

Datum: dinsdag 5 november
Tijd: 20 uur
Plaats: de Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden

Lees verder

Thema-avonden: Miraslov Volf over geven en vergeven

07-11-2019

Naast de cursus van zes avonden biedt theologische vorming vijf losse thema –avonden aan over literatuur, bijbel en theologie.

Donderdagen 7 en 28 november: Miraslov Volf over geven en vergeven

Als jongetje van twaalf wordt Miraslov in een smerige straat in de Kroatische stad Novi Sad gegrepen door de theologie. Hij verslindt het ene theologische boek na het andere. Het werd het begin van de weg naar een professoraat theologie aan de universiteit van Yale.
Hij geldt als één van de belangrijkste theologen van nu. In twee avonden bespreken we zijn boek ‘Onbelast’, een verfrissend onderzoek van twee kernelementen van het christelijke geloof: geven en vergeven dat tegelijk ook een introductie is op het christendom. Docent is Adri Terlouw.

Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Tijd: 19.30-21.45 uur.
Kosten: 15 euro per avond (inclusief consumptie in de pauze en cursusmateriaal)
Aanmelden: theologischevorming2.0@gmail.com

Lees verder

Wat betekent het mens te zijn? Samen Kierkegaard lezen

12-11-2019

Geïnteresseerd, maar nog nooit aangedurfd iets van deze veelzijdige, maar complexe filosoof te lezen? In een kleine studiekring voor
beginners gaan we samen een aantal teksten van hem bestuderen gedurende ongeveer acht bijeenkomsten. We gebruiken hiervoor het
boek ‘Søren Kierkegaard lezen’ van Pieter Vos. Aan bod komen de drie levenssferen die Kierkegaard onderscheidt: het esthetische, het
ethische en het religieuze en enkele grondbegrippen zoals angst, vertwijfeling, zelfwording en navolging. Ook leren we de persoon wat
kennen en krijgen we inzicht in de opbouw van zijn oeuvre.

Frequentie: ongeveer eens in de drie weken
Startdatum: dinsdag 12 november
Tijd: 20-21.30 uur
Plaats: De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden
Informatie en opgave: schakeltoerusting@gmail.com of: 058-2675209
www.kerkincamminghaburen.nl

Lees verder

Thema-avonden: Amos

14-11-2019

Naast de cursus van zes avonden biedt theologische vorming vijf losse thema –avonden aan over literatuur, bijbel en theologie.

Donderdagen 14 en 21 november: Amos

Amos wordt rond 750 v. Chr. weggeroepen uit zijn boerenbestaan in Tekoa in het Zuiden om in het Noordrijk de sociale wantoestanden aan te klagen. Hij hekelt de schijnvroomheid en laat zien dat God zich in de geschiedenis heeft laten kennen als een God die het opneemt voor de zwakken. Het Bijbelboek Amos is poëzie! Vandaar dat we met behulp van enkele andere gedichten willen
doordringen in het gedachtegoed van Amos. Hij zal blijken uiterst actueel te zijn. Docent is Peter Vermaat.

Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Tijd: 19.30-21.45 uur.
Kosten: 15 euro per avond (inclusief consumptie in de pauze en cursusmateriaal)
Aanmelden: theologischevorming2.0@gmail.com

 

Lees verder

Henk Pietersma over ‘De psalmen’

14-11-2019

Kunstenaar Henk Pietersma vindt in de Bijbel zijn inspiratiebron. Zo heeft hij bij elk van de 150 psalmen een schilderij gemaakt. Aan de hand van dia’s van een selectie uit de psalmen vertelt hij over zijn werk. Achtergrond is zijn boek met de titel ‘De goedheid op mijn tong gelegd’ (Royal Jongbloed, Heerenveen) waarin deze werken zijn gebundeld, samen met door hem zelf geschreven poëtische teksten bij elk
van die schilderijen. Deze kunnen gelezen worden als persoonlijke reflectie, zowel op de tekst van de onberijmde psalm als op het geschilderde beeld. Het boek kan eventueel ter plekke worden gekocht.

Datum: donderdag 14 november
Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
Plaats: De Oase, Weideflora 142
Informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

Lees verder

Randfiguren in de Bijbel en in onze samenleving

02-12-2019

Overal waar mensen samenleven, zijn er personen die buitengesloten worden, mensen aan de rand, mensen die er niet echt bij horen. Hoe wordt er in het Oude Testament over hen gesproken? Hoe ging Jezus met hen om? En wat doen wij als geloofsgemeenschap met deze realiteit? Als we bijvoorbeeld kijken naar de bijbelfiguur Ruth wordt duidelijk hoe de Bijbel ons kan verrassen. Ruth trouwde met een buitenlandse vluchteling. Hij sterft jong. Ruth besluit met haar schoonmoeder naar het land te vertrekken waar haar man vandaan kwam. Ze is dus vrouw, buitenlandse en weduwe, alle drie kenmerken die je aan de rand van de samenleving van die tijd doen belanden. Toch wordt ze de overgrootmoeder van koning David en is zo een fundamentele schakel in Gods heilsgeschiedenis. Het zet ons aan het denken. Welke bijdrage leveren mensen aan de rand aan onze geloofsgemeenschap? Hoe kijken wij tegen hen aan?
Op deze avond verkennen we levensverhalen van Bijbelse personen en kijken we naar wie hier en nu aan de rand van de samenleving staan en horen we hun levensverhalen. Horen we als kerk misschien veel meer thuis aan de rand in plaats van midden in de samenleving? U bent van harte welkom om mee te denken over deze inspirerende vragen.

Inleider:          Lysbeth Minnema
Data:         maandag 2 december
Aanvang:     20.00 uur
Toegang:      3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder