Bijbel en Theologie

Bijbelgespreksgroep Exodus

21-11-2018

In het seizoen 2018-2019 is het Bijbelboek Exodus het onderwerp. Gelezen wordt er uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de Fryske Bibel. Na het lezen van een tekst verdieping en gesprek.

Korte informatie
Het boek Exodus heeft teveel tekst om in 12 bijeenkomsten integraal met elkaar te lezen. Daarom is besloten tot een thematische aanpak. Er zijn 10 thema’s . Het jaar wordt geopend met een inleiding op Exodus en wordt besloten in de laatste bijeenkomst met een afronding. Bij ieder thema worden één of meer tekstgedeelten uit Exodus gelezen. Gelezen wordt er uit de NBV en de Fryske Bibel.

Twee voorbeelden van thema’s:

Bevrijding. Na de slavernij komt voor het volk Israël de vrijheid. Wat betekent dit voor de Israëlieten? In onze tijd is ‘vrijheid’ een zeer belangrijke waarde.  Kunnen we parallellen onderkennen tussen toen en nu? Wat heeft het christelijk geloof te maken met vrijheid? Hoe definiëren wij voor onszelf het begrip ‘vrijheid’?

Woestijn. Na de bevrijding uit Egypte komt het volk in de woestijn. Hoe overleeft het in deze mensvijandige omgeving en hoe gaat het om met deze moeilijke levensomstandigheden? Wat betekent voor ons persoonlijk het begrip ‘woestijn’? En welke overlevingsstrategieën hanteren wij dan?

Andere Bijbelboeken
Naast de tekst van Exodus komt er aandacht voor tekstgedeelten in andere Bijbelboeken. Vooral de verbinding met het Nieuwe Testament is van wezenlijk belang. Daarbij kan gedacht worden aan de woorden van Christus in zijn gesprek met de beide Emmaüsgangers, waar Hij zegt, dat al de Schriften (dus het Oude Testament) over Hem geschreven hebben. De vraag is dan: Hoe hebben de Schriften over de Messias geschreven en lezen we dat ook in het boek Exodus? In een gereformeerd/hervormd orthodox verleden werden op deze vragen bepaalde antwoorden geformuleerd. Wij gaan ons erop bezinnen of op deze vragen ook andere antwoorden mogelijk zijn.

Secularisatie
Ook gaan we dit Bijbelboek lezen tegen de achtergrond van de in de laatste decennia veranderde opvattingen in onze maatschappij. Het denken van de mensen nu is sterk geseculariseerd. Vooral buiten de kerk, maar toch ook erbinnen. Onderscheiden christenen zich van seculieren? En zo ja, waarin? En wat kan het boek Exodus ons in dit verband te zeggen hebben?

Theologie van het Oude Testament
De zondagse preken hebben meestal het Nieuwe Testament als uitgangspunt, vooral de evangeliën. Het samen lezen in het boek Exodus schept de kans om te onderzoeken hoe het is, wanneer het Oude Testament en speciaal het boek Exodus de basis is voor bezinning.

Deelname
Nieuwe deelnemers zijn (uiteraard) van harte welkom. Kom dan op één van de onderstaande data naar Eeltje's Hiem of stel u in verbinding met onze contactpersoon: mw. E. Wagenaar, tel.: 058-2150366; e-mail: denewagenaar@lijbrandt.nl . Door de thematische opzet is het ook mogelijk om één of enkele bijeenkomsten te bezoeken.

Data: woensdagen 26 sept., 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov.,  19 dec, 16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 13 mrt en 27 mrt
Tijd: 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur
Plaats: Eeltje’s Hiem, Pieter Sipmawei 11.
Leiding: ds. Gerrit Wessels  (tel.: 058-2570257; wessels.g@hetnet.nl)

 

Lees verder

Vervolgcursus: Katholiek Zo Gek Nog Niet!

22-11-2018

Deze cursus is bestemd voor personen die het eerste deel, de basiscursus Katholiek Zo Gek Nog Niet al hebben gevolgd en hun geloof verder willen verdiepen.

De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt. De bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Begeleiding: pastoor P.J.J. Stiekema.
Data: 18 okt., 22 nov. en 6 dec.
Aanvang:20.00 uur

Kosten: eenmalig 10 euro.
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden

Opgave voor deze cursus bij pastoor Stiekema. pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Serie Bibliodrama

04-12-2018

In de Oase wordt een serie van drie avonden bibliodrama gegeven. Het thema is ‘Het leven van Jakob’. In oktober gaat het bibliodrama over ‘vertrekken’, in november over ‘onderweg’ en in december over ‘het huis van Laban’. Minimum aantal deelnemers van zes, maximaal aantal van twaalf. Graag van tevoren aanmelden.

Data: dinsdagen 2 oktober, 6 november en 4 december  
Tijd: 19.30, inloop vanaf 19 uur
Plaats: Oase, Weideflora 142
Info en aanmelden: Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of 058-280 13 87, gl.spoelstra@gmail.com

 

Lees verder

Middagkring De Jacobijner

04-12-2018

De Middagkring onder leiding van ds. A. M. Roest sprak af om het komende seizoen onze gesprekken voort te zetten over het denken van Huub Oosterhuis, zoals dat onder redactie van Kees Kok in enige mate gesystematiseerd wordt samengevat in het boek ‘Alles voor allen’ (Uitgeverij Kok als ISBN 9789043527989)


Het boek vermeldt ter introductie: ,,Veel mensen diein christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen dat 'het christelijk geloof' hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof.
In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek protestant. Voor alle mensen van goed wil.”


Data: dinsdag 16 oktober, de volgende data zijn (onder voorbehoud) de dinsdagen 6 november, 4 december, 15 januari, 19 februari en 19 maart.
Tijd: 14.30 – 15.45 uur
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348
Info en opgave: ds. A. M.Roest, 058-2673450, aroest@online.nl

 

Lees verder

Het bijbelboek Openbaring

10-12-2018

Er gebeuren veel dingen om ons heen in de wereld. Dingen, die ook onze blik op de bijbel beïnvloeden. Zo is er de laatste tijd nogal wat belangstelling voor het bijbelboek Openbaring. Is dit alleen maar ‘bij wijze van spreken’? Was het vooral bedoeld voor de eerste christenen in hun verdrukking? Of kunnen wij er in onze tijd ook door bemoedigd worden?
In de Kurioskerk (aan de Julianalaan 38 in Leeuwarden) zal dit bijbelboek besproken worden aan de hand van het boekje ‘Leeuw en Lam’ van dr. J. Lalleman. Hij heeft dit bijbelboek onderverdeeld in tien hoofdstukken. Wij denken dit in grote lijnen aan te houden en op deze manier elke maand een avond hieraan te wijden. Gespreksleider is Nelleke Berntsen.  

Data: maandagen 8 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart en 8 april. Eventueel gaan we nog verder in mei en juni 2019.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38.
Info en opgave: Alie Brouwer-Meindertsma (tel. 2127918 / 06-23138393 of  ag.brouwermeindertsma@hotmail.com.

 

Lees verder

Cursus Leren van Luther: Sola gratia

12-12-2018

LET OP! De volgorde en de data van de cursusavonden zijn anders dan in de krant Geloven in Leeuwarden staat.

Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia. Alleen Christus!, Alleen door geloof!, Alleen uit de Schrift! en Alleen uit genade!, in deze vier Latijnse slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen die vier sola's nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen in onze huidige, laat-moderne cultuur?

Sola gratia
Het 'door genade alleen' (sola gratia) lijkt de kern te vatten van Luthers verzet tegen elke gedachte dat mensen op eigen kracht heil kunnen verwerven. Dat was in zoverre geen nieuws dat de kerk altijd had verkondigd dat de mens niet op eigen kracht maar slechts door de gratie van God kan leven. Maar Luther radicaliseert die overtuiging. Waar leidt dat toe? Hoe moeten we het 'heil' waarover de kerk spreekt in onze tijd begrijpen? Wat betekent het om alleen maar uit genade te leven, dus afstand te doen van alle manieren van zelfhandhaving?

Datum: woensdag 12 december 2018
Docent: ds. Susanne Freytag
Plaats: Kosterij Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28, Leeuwarden
Tijd: 19.30 uur, koffie/thee vanaf 19.15 uur
Info en opgave: Nico Pellenbarg, n.p.pellenbarg@hetnet.nl, 06-518 169 10 of 0517 - 415736 Na aanmelding krijgt u het cursusmateriaal toegezonden. De kosten voor de serie bedragen 20 euro.

Lees verder

Avondkring De Jacobijner

12-12-2018

De Avondkring onder leiding van ds. A. M. Roest gaat de eerste helft van het komende seizoen aan de slag met het bijbelboek Jona. We starten met een korte kennismaking met dit bijzondere stuk bijbelse literatuur om ons vervolgens per scene door middel van geconcentreerde lezing (‘close reading’) in de hoofdlijnen van deze boeiende verhalen te verdiepen.


De gespreksleider meldt: ,,Ooit, toen ik als predikant begon, leverde deze kleine profeet de stof voor mijn eerste prekenserie en het boek Jona heeft bij mij sindsdien altijd een streepje voor. Dat geldt gezien de breed gedragen keus voor dit onderwerp blijkbaar voor meer mensen, zoals ik in de loop van de jaren ook al eerder heb gemerkt. Misschien komt dat omdat het een zeer overzichtelijke boekje is van maar vier hoofdstukken, maar het zou evengoed kunnen zijn dat het vanwege de herkenbaarheid populair is. Hoe het ook zij: het komend seizoen zullen we het “spellen” op zoek naar zijn boodschap voor toen en nu”.


Data: woensdag 10 oktober, de volgende data zijn (onder voorbehoud) de woensdagen 14 november en 12 december
Tijd: 19.30 uur, einde rond 21 uur
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348
Info en opgave: ds. A. M. Roest, 058-2673450, aroest@online.nl

 

Lees verder

Cursus Leren van Luther: Sola scriptura

09-01-2019

LET OP! De volgorde en de data van de cursusavonden zijn anders dan in de krant Geloven in Leeuwarden staat.

Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia. Alleen Christus!, Alleen door geloof!, Alleen uit de Schrift! en Alleen uit genade!, in deze vier Latijnse slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen die vier sola's nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen in onze huidige, laat-moderne cultuur?

Sola scriptura
De slogan 'door de Schrift alleen' (sola scriptura) zou in de theologie van Luther eerder ‘solo verbo’ (door het Woord alleen) moeten heten. Daarmee protesteerde Luther tegen de aanspraken van kerk en geestelijkheid én tegen de dominante wetenschap van zijn dagen. Die wetenschap (de 'scholastiek') vormde de grondslag voor een alles omvattend mens- en wereldbeeld (zoals de natuurwetenschap dat doet in onze tijd). Wat bedoelt Luther als hij zegt dat we in de Schrift een andere waarheid (het Woord van God) moeten opzoeken? Wordt Luther met zijn Schriftberoep niet iemand die in de Bijbel alles vindt wat hij wíl vinden?

Datum: woensdag 9 januari
Docent: prof. dr. Markus Matthias
Plaats: Kosterij Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28, Leeuwarden
Tijd: 19.30 uur, koffie/thee vanaf 19.15 uur
Info en opgave: Nico Pellenbarg, n.p.pellenbarg@hetnet.nl, 06-518 169 10 of 0517 - 415736 Na aanmelding krijgt u het cursusmateriaal toegezonden. De kosten bedragen 20 euro.

 

Lees verder

Leerhuis theologie: ‘God met ons’

31-01-2019

De vroegere aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, schreef het boekje ‘God met ons’ over de betekenis van kruis en opstanding toen en nu. In toegankelijke taal gaat hij in op Bijbelse begrippen als ‘kruis’, ‘offer’ en ‘Opstanding’ en hun betekenis in de historische situatie van toen en nu. Een verfrissende kijk op de basis van het christelijk geloof door één van de grootste theologen van dit moment.
In zes bijeenkomsten nemen we telkens één hoofdstuk door en bespreken het, mede aan de hand van gespreksvragen van Williams zelf. Voor iedereen die kennis wil nemen van het denken van een hedendaagse theoloog en haar of zijn geloof wil verdiepen. Begeleiding: ds. Helmer le Cointre.


Data: zes donderdagochtenden: 31 januari, 14 & 28 februari, 14 & 28 maart en 11 april
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’ , Havingastate 7, Leeuwarden
Info en opgave: (voor 15 januari) bij ds. Helmer le Cointre: 058-2675825 / helmerlecointre@gmail.com; www.kerkincamminghaburen.nl
 

 

Lees verder

Cursus Leren van Luther: Sola Fide

06-02-2019

LET OP! De volgorde en de data van de cursusavonden zijn anders dan in de krant Geloven in Leeuwarden staat.

Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia. Alleen Christus!, Alleen door geloof!, Alleen uit de Schrift! en Alleen uit genade!, in deze vier Latijnse slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen die vier sola's nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen in onze huidige, laat-moderne cultuur?

De slogan 'door geloof alleen' (sola fide) lijkt vooral Luthers verzet tegen de autoriteit van de kerk samen te vatten die in de cultuur van zijn tijd het hoogste religieuze en morele gezag belichaamde. Luthers 'sola fide' betekent dat de kerk niet meer de beheerder van het heil kan zijn, maar slechts dienaresse van het Woord van God. Maar wat is 'geloof' eigenlijk? Gaat het slechts om het als 'waar' aannemen van wat je niet ziet of kunt beredeneren? Of is geloof iets dat ons geschonken wordt als een totaal nieuwe wijze van denken en voelen?

Datum: woensdag 6 februari 2019
Docent: dr. Theo van Willigenburg
Plaats: Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat 28-30
Aanmelden bij Nico Pellenbarg, n.p.pellenbarg@hetnet.nl, 0517 - 41 57 36 of 06 18 169 10
De kosten voor de hele serie bedragen 20 euro.

Lees verder