Welkom

content image

Geloven in Leeuwarden is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten

 

De eerstvolgende activiteiten:

Huis van stilte door Corrie van Kampen

28-03-2023

Een keer per maand is er de mogelijkheid om samen te komen voor een stiltemeditatie op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur. Dit vindt plaats in de Mariakapel van de Dominicuskerk. Ook wordt wekelijks een meditatie op de website geplaatst. In verbondenheid met anderen is het dan mogelijk thuis een half uur stil te mediteren.

Data: 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni
Aanvang: 12.30 uur
Locatie: de Mariakapel van de Dominicuskerk                                            
Kosten: geen

 

Lees verder

De Elisabethgroep

29-03-2023

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit. Dit voorjaar zijn er vijf bijeenkomsten.

1. Apocalyptiek in de tijd van Franciscus
In tijden van crisis denken mensen al snel dat het einde der tijden is aangebroken. We noemen dat ook wel apocalyptisch denken. Het voor christenen bekendste boek van de apocalyptiek is het laatste bijbelboek De Openbaring van Johannes, ook wel de Apocalyps genoemd. Voor de moderne mens is het een moeilijk, misschien zelfs wel bizar boek, omdat hij niet vertrouwd is met het letterkundige genre van de apocalyptiek. Ook in Franciscus’ tijd leefde die gedachte aan de eindtijd. Op deze avond bespreken we de apocalyptiek in het algemeen, om ons vervolgens te richten op het verschijnsel ten tijde van Franciscus en daarna.

Datum: 1 februari     Aanvang: 20.00 uur         Kosten: 3 euro

2. De vredesmissie van Franciscus
Niet alleen onze tijd is een tijd van conflicten. De tijd van Franciscus kende ook veel oorlogen en strijd. Van stedenoorlog tot kruistochten. Franciscus zond zijn broeders op weg en gaf hen daarbij een speciale vredesgroet mee. Vrede brengen is een opgave voor alle tijden. Hoe zag de vredesstrategie van Franciscus eruit? Wat kunnen we ermee in onze tijd?

Datum: 1 maart         Aanvang: 20.00 uur        Kosten 3 euro

3. Franciscus als nieuwe dwaas

Franciscus zag zichzelf als een nieuw soort dwaas. Daarmee past hij in de eeuwenoude traditie van dwazen om Christus’ wil, waarvan bij Paulus al sprake is, maar die een nog oudere herkomst heeft. Het is een traditie, waarin men zaken wil ‘omdenken’. Iets dat heel hard nodig is, ook in onze tijd.

Datum: 29 maart        Aanvang: 20.00 uur         Kosten: 3 euro

4. Elisabeth van Thüringen

Slechts weinigen kennen Elisabeth van Thüringen. Toch is haar naam verbonden met talloze instellingen als Elisabeth zieken- en verzorgingshuizen en kinderinstellingen. Ze is maar 24 jaar oud geworden, maar heeft in het Europa van de Middeleeuwen een diepe indruk achtergelaten. Zij organiseerde al voedselbanken en maakte zich sterk voor fair trade voedsel, lang voordat deze woorden in omloop kwamen. Op deze avond gaan we in op leven en de betekenis van Elisabeth.

Datum:  26 april        Aanvang:  20.00 uur        Kosten: 3 euro

5. Clara van Assisi

Clara was een tijdgenoot van Franciscus en wilde op haar eigen wijze franciscaans gaan leven. Zij is de grondlegster van de orde der clarissen en de eerste vrouw die een kloosterregel schreef voor vrouwen. Op deze avond gaan we in op haar leven en bespreken we enkele teksten die zij heeft geschreven.

Datum: 24 mei         Aanvang:  20.00 uur        Kosten 3 euro

Locatie is het Titus Brandsmahuis

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

‘De mens is geen plaag’ Inleiding door prof. dr. ir. Cees Buisman

30-03-2023

In de huidige tijd hebben we te maken met veel crises. Vaak krijgt de mensheid hier de schuld van. Is dat het enige antwoord?
In zijn boek ‘de mens is geen plaag’ laat Cees Buisman een ander geluid horen. De mens heeft wel degelijk keuzes om te bouwen aan een schone en eerlijke wereld met alle kansen voor toekomstige generaties. De werkgroep oecumene Wirdum/Wytgaard wil hierover graag samen met u nadenken en in gesprek gaan om elkaar te inspireren. Iedereen, ook als u niet woonachtig bent in Wirdum/Wytgaard, is van harte welkom!

Datum: 30 maart    
Waar: parochiezaal van Wytgaard, Tjissema 2    
Aanvang: 20.00 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30-20.00 uur)
Kosten: vrijwillige bijdrage bij de uitgang

 

Lees verder

Cantatedienst met ‘Remember, O Lord, what is come upon us’

02-04-2023

Op zondag 2 april bent u welkom in de cantatedienst om te luisteren naar een prachtige uitvoering van de muziek van componist Thomas Attwood Walmisley  (1814-1856) in de cantate ‘Remember, O Lord, what is come upon us’.

De componist gebruikt verzen uit het bijbelboek Klaagliederen, namelijk de verzen 1, 7, 15, 17, 19 uit het vijfde hoofdstuk. Ieder vers wordt op een nieuwe manier getoonzet, met een wisselende sfeer en bezetting. In het eerste wordt God aangeroepen en wordt er geklaagd over hoe het volk lijdt onder de onderdrukking van vreemde overheersers. Dit vers is dramatisch gezet voor vierstemmig mannenkoor, waarbij de uitroepen ‘Remember!’ telkens weer herhaald worden in een oplopende intentie en smekende zuchten. Het korte recitatief op vers 7 vertelt van de zonden van de voorvaders, waar nu het volk voor gestraft wordt. In een vierstemmig koordeel hoor je hoe de dans stokt en de vreugde omslaat in rouw.  In langzaam dalende lijnen volgen ze elkaar op: de dans stokt en hoorbaar is de omslag van vreugde naar verdriet.  In een fraaie solo aria bezingt de sopraan met zuchtende noten, hoe het hart en het oog onder deze ellende lijdt op de woorden van ‘faint’.

De slotfuga slaat op de tekst die geloofsvertrouwen uitbeeldt: ‘God onze Heer is koning voor eeuwig’. De toon van de muziek is veranderd en in lange stijgende lijnen en opeenvolgende inzetten van de verschillende stemmen krijgt de tekst kleur. Het ‘van geslacht op geslacht’ wordt doorlopend van de ene stem aan de andere doorgegeven en beeldt daar mee de tekst prachtig uit. De muziek is voor koorzangers heerlijk om te zingen en voor toehoorders toegankelijk en aangenaam.
Walmisley was organist in verschillende colleges in Cambridge. Zijn muziekstijl valt goed te vergelijken met die van Mendelssohn. De dramatiek is ingehouden, maar persoonlijk gekleurd en getuigt van een diep geloof. Zijn compositietechniek valt terug op de barokcomponisten, met bijvoorbeeld tekstuitbeelding in kleine direct herkenbare motieven, en fugatische inzetten.

De dienst wordt geleid door ds Hilde Hoving, het orgel wordt bespeeld door Mattijs de Vreugd.

Collectes
Dank zij uw geldelijke bijdragen is het mogelijk de cantatediensten blijvend te organiseren. Samen met de subsidies die wij ontvangen kunnen wij u de mooiste Barokmuziek laten horen, professionals uitnodigen en hen passend honoreren.
Bij de uitgang staan twee schalen: de eerste schaal is bestemd voor het ‘bestrijden van de onkosten van de cantatediensten’. Een bedrag van 7 euro is heel erg welkom. Het is een richtbedrag, meer mag natuurlijk. Een tweede collecteschaal is bestemd voor ‘kerk en diaconie’. De betalingsmogelijkheden staan op de liturgie die bij de ingang wordt uitgedeeld. U kunt ook een bijdrage voor meerdere diensten in een keer overmaken naar de bank NL51INGB0000877243 met vermelding ‘cantatediensten’; (uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting ANBI).

Datum: zondag 2 april
Aanvang: 19.00 uur, deuren open om 18.30 uur
Plaats: Grote of Jacobijnerkerk

 

 

 

Lees verder

Synodale dialoog

12-04-2023

onder leiding van pastores Bert van der Wal, Lysbeth Minnema en Germa Kamsma-Kunst

Ter voorbereiding op de synode over de toekomst van de synodale kerk vraagt paus Franciscus van de gelovigen om mee te zoeken naar synodale wegen voor de kerk. Synodaal betekent: samen op weg. Deze synode stelt de volgende fundamentele vraag: Een synodale Kerk die het Evangelie verkondigt, is ‘samen onderweg’: hoe verloopt vandaag dit ‘samen op weg gaan’ in uw lokale kerk? Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons ‘samen op weg gaan’.
Dit voorjaar spreken we over ‘Oecumene’, ‘Gezag en participatie’, ‘Onderscheiden en beslissen’ en ‘Synodale vorming’.
Er is per onderwerp een gesprek op de middag en een gesprek op de avond.

Data: 11 januari, 8 februari, 8 maart en 12 april
Locatie: Titus Bransmahuis
Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur               
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder