Welkom

content image

Geloven in Leeuwarden is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten

 

content image

De binnenstadkerken hebben zich aangesloten bij het evenement Bosk van Arcadia. Zij hebben diverse activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de visie en de activiteiten van Bosk:  een wandelend bos, biodiversiteit, leefomgeving, samenwerking, klimaatadaptatie, bewustzijnsvergroting, participatie, saamhorigheid: daarover gaat het en zal het gaan – en de mens niet als centrum/summum van de schepping, maar als onderdeel  daarvan, van de aarde en haar natuurlijke bronnen; de verhalen moeten veranderen.

De kerken organiseren zeven keer een avond of middag in de Doopsgezinde Kerk, met sprekers die al bezig zijn met deze thema’s. Denk aan Cees Buisman (Campus Wetsus) over watertechnologie, Theo van der Molen, Korrie Hoekstra e.a. over voedsel (“Samen eten, samen delen”), Pieter Knijff en Theo Mulder over vitale & verantwoorde landbouw, Gerrit-Jan Vernhout (Circulair Fryslân) en Trees van Montfoort over afval en circulaire economie, Trees van Montfoort over groene theologie en Marjolein Tiemens en Bouwe de Boer (Fossylfrij Fryslân) over energietransitie.

Ook zijn er in de binnenstadkerken activiteiten en diensten wanneer het Bosk in de buurt van de kerk staat. De lezingen en diensten worden genoemd bij de activiteiten op deze site, maar u kunt hieronder ook een handig overzicht downloaden

De eerstvolgende activiteiten:

Kinderen wandelen met hun nieuwsgierige perenboom naar het BOSK

21-05-2022

Op zaterdag 21 mei (11.00 – 12.00 uur) wandelen de kinderen van Lekkum-Snakkerburen-Blitsaerd samen met een “nieuwgierige perenboom” van het Bonifatiusplein naar de Blokhuispoort om het bos te bezoeken en vragen te stellen: welk verhaal hoort de perenboom van het bos? Welke verhalen nemen de kinderen mee naar huis en de volgende dag naar de openluchtdienst & aansluitend thema-middag over Voedsel: “Samen eten, samen delen.”
De dorpsdichter Henk Dillerop heeft een speciaal gedicht geschreven (Nederlands en Frysk) dat gekalligrafeerd wordt op de bomenbak van de perenboom uit Lekkum-Snakkerbuorren-Blitsaerd.

 

Lees verder

Taizé-zangavond

22-05-2022

Kenmerkend voor de oecumenische Taizé-vieringen zijn het zingen van korte meditatieve liederen die vaak herhaald worden en de stilte. Het zingen wordt begeleid door gitaar, fluit, cornet en andere instrumenten. Na afloop gaat ieder in stilte naar huis of ontmoet elkaar  onder genot van koffie/thee.

Organisatie: Nynke Beekman, Conrad Hendriks, Tjitske Hiemstra, Tori Kelly en Jelle Waringa.

Data: zondag 22 mei 2022
Tijd: 19.30-20.30 uur

Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18

Lees verder

Iepenlofttsjinst, lezing en dialoog in Dorpstuin Snakkerburen

22-05-2022

Op zondag 22 mei begint om 11.00 uur een iepenloft-tsjinst in de dorpstuin van Snakkerburen. Aansluitend (vanaf 12.30 u.) is er een beleefmiddag over ons voedsel: samen eten, samen delen met Trees van Montfoort, Theo van der Molen en Korrie Hoekstra (minor Feeding our world' van Van Hall Larenstein).

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: 22 mei 2022
Plaats: Dorpstuin Snakkerburen, Oan 'e Dyk 56
Tijd: 11.00 u Iepenlofttsjjinst, 12.30 beleefmiddag
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Lees verder

Fryske Fesper yn de Grutte of Jakobiner Tsjerke

22-05-2022

Sneintejûn 22 maaie is der wer in Fryske Fesperfiering yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert. De foargonger is dûmny Geart Bruinsma fan de Kristlik Grifformearde - Frijmakke Tsjerke fan Snits, Peter van der Zwaag spilet op it oargel. Derneist is der muzikale meiwurking fan Wietske Zoethout op de dwersfluit. Giny Hopster sil de  lêzingen fersoargje.

Wy noegje eltsenien út om dizze oere fan gebed, sjongen, lêzingen, muzyk en stilte mei te fieren.
Dit kin ek digitaal, ek op in letter tiidstip fia de side fan de Grutte Tsjerke: www.jacobijner.nl.
De liturgy kin opfrege wurde by: fryskefesper@gmail.com.

Wy fine it fijn dat dizze mooglikheid der is, mar oan dizze online fiering is in kostenplaatsje ferbûn. Dêrom stelt ús wurkgroep in finansjele bijdrage tige op priis. It bankrekkennûmer is NL29INGB 0004 3194 90 op namme fan Stichting Krúspunt, mei fermelding fan: ‘Fryske Fesper’.

Datum: snein 22 maaie.
Plak: Grutte Tsjerke, Jacobijnerkerkhof 95
Tiid: 19.00 oere,

De lêste fiering fan dit seizoen sil wêze op 26 juny.

 

 

 

Lees verder

Hemelvaartsdienst in Prinsentuin

26-05-2022

Al meer dan tien jaar wordt er bij de koepel in de Prinsentuin met Hemelvaart een kerkdienst georganiseerd . Het initiatief hiertoe werd destijds genomen door de Baptisten Gemeente Parkkerk Leeuwarden. De laatste jaren zijn ook de Pelikaankerk, Stadsklooster Jabixhus en de Vineyard-gemeente bij de organisatie betrokken.

De afgelopen twee jaar moest men voor het houden van de  hemelvaartsdienst vanwege de corona-crisis uitwijken naar resp. de Pelikaankerk (2020) en de Parkkerk (2021) maar nu staat het sein weer op groen en mag het met de prachtige plek in de Prinsentuin weer een Openluchtdienst heten waar iedereen op donderdag 26 mei vanaf 10.00 uur welkom is. De dienst heeft dit jaar het thema "Met zonder Jezus" meegekregen. Ds. Pieter Dijkstra van  de Pelikaankerk zal hier over spreken. Anneke Plantinga zal een vertelling voor de kinderen verzorgen en brassband Hosannah zal zowel solo's ten gehore brengen alsook de samenzang begeleiden. De collectie is voor het project Noodhulp Oekraine van Kerk in Actie. Na de dienst is er nog gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar te ontmoeten en na/bij te praten.

Wat? Hemelvaartsdienst, donderdag 26 mei, 10.00 uur
Waar? bij de koepel in de Prinsentuin
Wie? ds. Pieter Dijkstra spreekt over thema 'Met zonder Jezus';
vertelling door Anneke Plantinga; brassband Hosannah speelt solo's en begeleidt de samenzang
Koffie/thee na afloop

 

Lees verder