Evangelisch-Lutherse Gemeente

content image

Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden-Harlingen

Gebouw: Nieuwe Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden

Het huidige kerkgebouw stamt uit 1774. Het staat op de plek waar in 1681 het eerste Lutherse kerkje gebouwd werd op kosten van Jonkheer Andreas Möller, een Brunswijcks legerofficier in dienst van de Friese Nassaus. De gemeente groeide en in 1774 is de kerk vervangen door het huidige gebouw. De eenvoudige topgevel wordt gesierd door een mooie windwijzer in de vorm van een Lutherse zwaan en  toont een fraaie gevelsteen in rococo-omlijsting. De kerk is een Rijksmonument.

Het interieur van de kerk is nog geheel authentiek. Aan beide zijden bevindt zich een zogenaamde kraak, rustend op zes pilaren. De kansel, met een weinig voorkomende rechte gesloten trap, is sober met rococo-ornamentjes versierd. Eveneens uit 1774 stamt de koperen lezenaar.

Het huidige orgel stamt uit 1869 en is gebouwd door Lambertus van Dam, een telg uit een beroemde familie van orgelbouwers. Ter ondersteuning van het orgel is een zevende pilaar aangebracht.

De kerk wordt iedere zondag gebruikt voor de wekelijkse eredienst.

Maarten Luther (1483 -1546) was een Duits protestantse theoloog en reformator.
De
publicatie van zijn bekende 95 stellingen tegen de handel in aflaten, op 31 oktober 1517 genageld aan de kerkdeur te Wittenberg, wordt algemeen als begin van de Reformatie gezien.

Lutherse geloofstraditie

Het Lutheranisme wijkt in wezen weinig af van de andere protestantse stromingen. Men leest dezelfde Bijbel, men huldigt grotendeels dezelfde opvattingen. Daarom hebben de diverse kerkgenootschap-pen zich in 2004 verenigd in de Protestantse Kerk in Nederland.  De Lutherse traditie kenmerkt zich door een vol vertrouwen op de genade van God en door een grote geloofsvrijheid. De Bijbel staat ook bij de Lutheranen centraal en er is grote tolerantie jegens andersdenkenden. De Lutherse eredienst heeft een sterk liturgische inslag, er is veel ruimte voor zang en muziek. Een belangrijk kenmerk is ook het algemeen priesterschap van alle gelovigen.

Website:  www.frieselutheranen.nl

Stiltetekst:

‘Het Evangelie is zo duidelijk dat het nauwelijks uitleg behoeft, maar het wil alleen goed overdacht en diep ter harte genomen worden’ (Maarten Luther)

 

Activiteiten van de Ev.-Lutherse Gemeente

Cursus Leren van Luther: Sola gratia

12-12-2018

LET OP! De volgorde en de data van de cursusavonden zijn anders dan in de krant Geloven in Leeuwarden staat.

Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia. Alleen Christus!, Alleen door geloof!, Alleen uit de Schrift! en Alleen uit genade!, in deze vier Latijnse slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen die vier sola's nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen in onze huidige, laat-moderne cultuur?

Sola gratia
Het 'door genade alleen' (sola gratia) lijkt de kern te vatten van Luthers verzet tegen elke gedachte dat mensen op eigen kracht heil kunnen verwerven. Dat was in zoverre geen nieuws dat de kerk altijd had verkondigd dat de mens niet op eigen kracht maar slechts door de gratie van God kan leven. Maar Luther radicaliseert die overtuiging. Waar leidt dat toe? Hoe moeten we het 'heil' waarover de kerk spreekt in onze tijd begrijpen? Wat betekent het om alleen maar uit genade te leven, dus afstand te doen van alle manieren van zelfhandhaving?

Datum: woensdag 12 december 2018
Docent: ds. Susanne Freytag
Plaats: Kosterij Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28, Leeuwarden
Tijd: 19.30 uur, koffie/thee vanaf 19.15 uur
Info en opgave: Nico Pellenbarg, n.p.pellenbarg@hetnet.nl, 06-518 169 10 of 0517 - 415736 Na aanmelding krijgt u het cursusmateriaal toegezonden. De kosten voor de serie bedragen 20 euro.

Lees verder

Cursus Leren van Luther: Sola scriptura

09-01-2019

LET OP! De volgorde en de data van de cursusavonden zijn anders dan in de krant Geloven in Leeuwarden staat.

Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia. Alleen Christus!, Alleen door geloof!, Alleen uit de Schrift! en Alleen uit genade!, in deze vier Latijnse slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen die vier sola's nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen in onze huidige, laat-moderne cultuur?

Sola scriptura
De slogan 'door de Schrift alleen' (sola scriptura) zou in de theologie van Luther eerder ‘solo verbo’ (door het Woord alleen) moeten heten. Daarmee protesteerde Luther tegen de aanspraken van kerk en geestelijkheid én tegen de dominante wetenschap van zijn dagen. Die wetenschap (de 'scholastiek') vormde de grondslag voor een alles omvattend mens- en wereldbeeld (zoals de natuurwetenschap dat doet in onze tijd). Wat bedoelt Luther als hij zegt dat we in de Schrift een andere waarheid (het Woord van God) moeten opzoeken? Wordt Luther met zijn Schriftberoep niet iemand die in de Bijbel alles vindt wat hij wíl vinden?

Datum: woensdag 9 januari
Docent: prof. dr. Markus Matthias
Plaats: Kosterij Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28, Leeuwarden
Tijd: 19.30 uur, koffie/thee vanaf 19.15 uur
Info en opgave: Nico Pellenbarg, n.p.pellenbarg@hetnet.nl, 06-518 169 10 of 0517 - 415736 Na aanmelding krijgt u het cursusmateriaal toegezonden. De kosten bedragen 20 euro.

 

Lees verder

Cursus Leren van Luther: Sola Fide

06-02-2019

LET OP! De volgorde en de data van de cursusavonden zijn anders dan in de krant Geloven in Leeuwarden staat.

Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia. Alleen Christus!, Alleen door geloof!, Alleen uit de Schrift! en Alleen uit genade!, in deze vier Latijnse slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen die vier sola's nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen in onze huidige, laat-moderne cultuur?

De slogan 'door geloof alleen' (sola fide) lijkt vooral Luthers verzet tegen de autoriteit van de kerk samen te vatten die in de cultuur van zijn tijd het hoogste religieuze en morele gezag belichaamde. Luthers 'sola fide' betekent dat de kerk niet meer de beheerder van het heil kan zijn, maar slechts dienaresse van het Woord van God. Maar wat is 'geloof' eigenlijk? Gaat het slechts om het als 'waar' aannemen van wat je niet ziet of kunt beredeneren? Of is geloof iets dat ons geschonken wordt als een totaal nieuwe wijze van denken en voelen?

Datum: woensdag 6 februari 2019
Docent: dr. Theo van Willigenburg
Plaats: Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat 28-30
Aanmelden bij Nico Pellenbarg, n.p.pellenbarg@hetnet.nl, 0517 - 41 57 36 of 06 18 169 10
De kosten voor de hele serie bedragen 20 euro.

Lees verder