Wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Bijbelgespreksgroep Exodus

21-11-2018

In het seizoen 2018-2019 is het Bijbelboek Exodus het onderwerp. Gelezen wordt er uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de Fryske Bibel. Na het lezen van een tekst verdieping en gesprek.

Korte informatie
Het boek Exodus heeft teveel tekst om in 12 bijeenkomsten integraal met elkaar te lezen. Daarom is besloten tot een thematische aanpak. Er zijn 10 thema’s . Het jaar wordt geopend met een inleiding op Exodus en wordt besloten in de laatste bijeenkomst met een afronding. Bij ieder thema worden één of meer tekstgedeelten uit Exodus gelezen. Gelezen wordt er uit de NBV en de Fryske Bibel.

Twee voorbeelden van thema’s:

Bevrijding. Na de slavernij komt voor het volk Israël de vrijheid. Wat betekent dit voor de Israëlieten? In onze tijd is ‘vrijheid’ een zeer belangrijke waarde.  Kunnen we parallellen onderkennen tussen toen en nu? Wat heeft het christelijk geloof te maken met vrijheid? Hoe definiëren wij voor onszelf het begrip ‘vrijheid’?

Woestijn. Na de bevrijding uit Egypte komt het volk in de woestijn. Hoe overleeft het in deze mensvijandige omgeving en hoe gaat het om met deze moeilijke levensomstandigheden? Wat betekent voor ons persoonlijk het begrip ‘woestijn’? En welke overlevingsstrategieën hanteren wij dan?

Andere Bijbelboeken
Naast de tekst van Exodus komt er aandacht voor tekstgedeelten in andere Bijbelboeken. Vooral de verbinding met het Nieuwe Testament is van wezenlijk belang. Daarbij kan gedacht worden aan de woorden van Christus in zijn gesprek met de beide Emmaüsgangers, waar Hij zegt, dat al de Schriften (dus het Oude Testament) over Hem geschreven hebben. De vraag is dan: Hoe hebben de Schriften over de Messias geschreven en lezen we dat ook in het boek Exodus? In een gereformeerd/hervormd orthodox verleden werden op deze vragen bepaalde antwoorden geformuleerd. Wij gaan ons erop bezinnen of op deze vragen ook andere antwoorden mogelijk zijn.

Secularisatie
Ook gaan we dit Bijbelboek lezen tegen de achtergrond van de in de laatste decennia veranderde opvattingen in onze maatschappij. Het denken van de mensen nu is sterk geseculariseerd. Vooral buiten de kerk, maar toch ook erbinnen. Onderscheiden christenen zich van seculieren? En zo ja, waarin? En wat kan het boek Exodus ons in dit verband te zeggen hebben?

Theologie van het Oude Testament
De zondagse preken hebben meestal het Nieuwe Testament als uitgangspunt, vooral de evangeliën. Het samen lezen in het boek Exodus schept de kans om te onderzoeken hoe het is, wanneer het Oude Testament en speciaal het boek Exodus de basis is voor bezinning.

Deelname
Nieuwe deelnemers zijn (uiteraard) van harte welkom. Kom dan op één van de onderstaande data naar Eeltje's Hiem of stel u in verbinding met onze contactpersoon: mw. E. Wagenaar, tel.: 058-2150366; e-mail: denewagenaar@lijbrandt.nl . Door de thematische opzet is het ook mogelijk om één of enkele bijeenkomsten te bezoeken.

Data: woensdagen 26 sept., 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov.,  19 dec, 16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 13 mrt en 27 mrt
Tijd: 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur
Plaats: Eeltje’s Hiem, Pieter Sipmawei 11.
Leiding: ds. Gerrit Wessels  (tel.: 058-2570257; wessels.g@hetnet.nl)

 

Lees verder

Bijbels leerhuis: Hoe leg je de Bijbel uit?

20-11-2018

In dit Leerhuis verkennen we verschillende manieren om bijbelteksten uit te leggen. We gebruiken daarbij als ‘oefenmateriaal’ het boek Openbaring.
In drie bijeenkomsten behandelen we de historische context, de structuur van de tekst en theologische thema’s in de tekst. De opzet is laagdrempelig. Aan het eind heeft iedereen een idee welke methoden van uitleg (exegese) er zoal zijn. Bovendien heb je een impressie van het boek Openbaring.
De cursus wordt gegeven door Hans Snoek, auteur van: ‘Een huis om in te wonen; uitleg en interpretatie van de bijbel’. Als docent aan de Hogeschool Windesheim, kan hij ingewikkelde teksten voor leken tot leven laten komen.

Data: dinsdagavonden 6 en 20 november en 11 december.
Tijd: 20-21.30 uur
Plaats: Kerkelijk centrum De Schakel , Havingastate 7, Leeuwarden
Info en opgave: (voor 21 oktober) bij ds. Helmer le Cointre: 058-2675825, helmerlecointre@gmail.com ; www.kerkincamminghaburen.nl

 

Lees verder

Restaurant Hartig: dineren en ontmoeten.

20-11-2018

Sinds juni 2017 is Restaurant Hartig gevestigd in Sint Jozef, Eestraat 15. U/jij bent als gast van harte welkom op dinsdag en woensdagmiddag vanaf 18 uur, waar u een diner wordt aangeboden vanaf 18.30 uur. De kosten voor de maaltijd bedragen 5 euro en op verzoek kunt u kiezen voor een vegetarische variant. Thee en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Wel moet u/jij zich voor 12.00 uur even aanmelden op de dag dat u wilt mee-eten.

Een prachtige manier om als kerk(gangers) kennis te maken met de wijkbewoners onder het genot van een fijn diner.

Datum: elke dinsdag- en woensdagmiddag
Tijd: 18 uur inloop, 18.30 uur maaltijd
Info en aanmelden: Ina Veenstra
tel. 058-2138045 of 06-11860586

NB Zou je het leuk vinden om eens te helpen met koken te bedienen of te helpen in de keuken in Restaurant Hartig, dan ben je van harte welkom. Informatie en aanmelden: bij Germen L. van IJs tel. 058-2130400 germenvanijs@upcmail.nl

Lees verder

Dialoogavond over verzoening

20-11-2018

Gesprekken over een actueel thema. Begeleid door Germa Kamsma-Kunst.

Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Deze keer is de vraag: Wat is verzoening? Op de avond zelf zullen we als groep kiezen welk aspect van verzoening we zullen uitdiepen.

Inleider: Germa Kamsma-Kunst.
Datum: dinsdag 20 nov.
Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: 3 euro (inclusief koffie /thee)

Locatie: Titus Brandmahuis
Opgave: 058-2120984 of kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Jezus en de weg in zijn Passie

20-11-2018

Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland

Aan de hand van kort samengevatte vertalingen van het boek Jesus - Ein Versuch zu begreifen; van Joachim Ringleben getipt door Joseph Ratzinger (Paus Benedictus XVI).  Proberen we een ‘helder’ inzicht te krijgen op Jezus zijn Passie. Wij wanen ons - als het ware - bij de laatste klanken van het lied “Toen Jezus naar zijn stede ging (GvL 525) in Jeruzalem en blijven daar – met die tekst nog rondzingend in het hoofd - geruime tijd hangen. In en om Jeruzalem om daar in het gebeuren van de  ‘Goede Week” volledig mee te kunnen gaan. En uiteindelijk de “Goede Vrijdag”; de dag dat de revolutie begon ‘op een heuvel vlak buiten Jerusalem’ Jezus Passie optimaal te beleven en pogen dit gebeuren van zijn Passie volledig te verstaan.                                                                         Joseph Ratzinger (Benedictus XVI) maakte in het 2de deel van zijn boek Jezus van Nazareth in het voorwoord melding van dit boek “Jesus”  Ein Versuch ….

Leiding: Chris Hoogland.
Data: 3de dinsdag van de maand: 16 okt., 20 nov., 18 dec.

Aanvang: 10 uur. Toegang: 3 Euro per keer (inclusief koffie/thee).Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen
Locatie: Titus Brandsma Huis

Lees verder

Lezing over Meister Eckhart: Leven zonder waarom

18-11-2018

Een van de centrale thema’s in de mystieke prediking van de middeleeuwse filosoof/theoloog Meister Eckhart (1260 – 1328) is het thema van de Godsgeboorte in de grond van de ziel, de vereniging van God en mens. Eckharts leer van de Godsgeboorte houdt geen opgaan in het oceanische in maar draait uit op een praktische levenswijze die is geworteld in ontvankelijkheid - een leven zonder waarom. Tijdens de lezing van Welmoed Vlieger gaan we na welke levenshouding Eckhart hier voor ogen heeft en hoe deze tot uitdrukking kan komen in het praktische, alledaagse leven van nu.

Welmoed Vlieger (1976) heeft wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing en vervolgens wijsbegeerte gestudeerd, waarbij zij zich specialiseerde in het leven en denken van Meister Eckhart. Zij werkt momenteel aan een proefschrift over innerlijkheid en politiek aan de VU en is daarnaast columniste bij Trouw. (www.welmoedvlieger.nl)

Datum: zondag 18 november

Tijd: 15-17 uur

Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Leeuwarden

Info: www.kerkincamminghaburen.nl

 

Lees verder

Meditatief moment op vrijdag

16-11-2018

Elke vrijdag houdt de Doopsgezinde Gemeente een moment om stil te staan in Oergong.
Dit meditatieve moment bestaat uit ontspanning, muziek, lezen van een korte tekst, stilte van vijf minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een wel of niet uitgesproken (gebeds)intentie. Ieder kan deelnemen. Leiding: Minke van der Meulen, Joke Sprey en/of ds. Tjitske Hiemstra

Datum: elke vrijdag
Tijd: 12.30 – 13.00 uur
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Wonen in de bijbel: bibliodrama

15-11-2018

In de Bijbel staan veel verhalen: inspirerend, ontroerend of weerbarstig. Ze werken vaak als een spiegel, zeker als je ze speelt en probeert in de rol te kruipen van iemand uit het verhaal. Je krijgt meer zicht op het bijbelverhaal, maar ook op je eigen leven.

We spelen per avond een bijbelverhaal onder deskundige leiding van ds. Helmer le Cointre (PKN) en ds. Marjan van Hal (Remonstranten)

Data: donderdagen 18 oktober, 1 en 15 november

Tijd: 19.30-22 uur

Plaats: Kerkelijk centrum De Schakel, Havingastate 7

Info en opgave: helmerlecointre@gmail.com / 058-2675825 of mwvanhal@xs4all.nl / 0522-491221. www.leeuwarden.remonstranten.nl; www.kerkincamminghaburen.nl

 

 

 

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk

Bijbelgespreksgroep Exodus

21-11-2018

In het seizoen 2018-2019 is het Bijbelboek Exodus het onderwerp. Gelezen wordt er uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de Fryske Bibel. Na het lezen van een tekst verdieping en gesprek.

Korte informatie
Het boek Exodus heeft teveel tekst om in 12 bijeenkomsten integraal met elkaar te lezen. Daarom is besloten tot een thematische aanpak. Er zijn 10 thema’s . Het jaar wordt geopend met een inleiding op Exodus en wordt besloten in de laatste bijeenkomst met een afronding. Bij ieder thema worden één of meer tekstgedeelten uit Exodus gelezen. Gelezen wordt er uit de NBV en de Fryske Bibel.

Twee voorbeelden van thema’s:

Bevrijding. Na de slavernij komt voor het volk Israël de vrijheid. Wat betekent dit voor de Israëlieten? In onze tijd is ‘vrijheid’ een zeer belangrijke waarde.  Kunnen we parallellen onderkennen tussen toen en nu? Wat heeft het christelijk geloof te maken met vrijheid? Hoe definiëren wij voor onszelf het begrip ‘vrijheid’?

Woestijn. Na de bevrijding uit Egypte komt het volk in de woestijn. Hoe overleeft het in deze mensvijandige omgeving en hoe gaat het om met deze moeilijke levensomstandigheden? Wat betekent voor ons persoonlijk het begrip ‘woestijn’? En welke overlevingsstrategieën hanteren wij dan?

Andere Bijbelboeken
Naast de tekst van Exodus komt er aandacht voor tekstgedeelten in andere Bijbelboeken. Vooral de verbinding met het Nieuwe Testament is van wezenlijk belang. Daarbij kan gedacht worden aan de woorden van Christus in zijn gesprek met de beide Emmaüsgangers, waar Hij zegt, dat al de Schriften (dus het Oude Testament) over Hem geschreven hebben. De vraag is dan: Hoe hebben de Schriften over de Messias geschreven en lezen we dat ook in het boek Exodus? In een gereformeerd/hervormd orthodox verleden werden op deze vragen bepaalde antwoorden geformuleerd. Wij gaan ons erop bezinnen of op deze vragen ook andere antwoorden mogelijk zijn.

Secularisatie
Ook gaan we dit Bijbelboek lezen tegen de achtergrond van de in de laatste decennia veranderde opvattingen in onze maatschappij. Het denken van de mensen nu is sterk geseculariseerd. Vooral buiten de kerk, maar toch ook erbinnen. Onderscheiden christenen zich van seculieren? En zo ja, waarin? En wat kan het boek Exodus ons in dit verband te zeggen hebben?

Theologie van het Oude Testament
De zondagse preken hebben meestal het Nieuwe Testament als uitgangspunt, vooral de evangeliën. Het samen lezen in het boek Exodus schept de kans om te onderzoeken hoe het is, wanneer het Oude Testament en speciaal het boek Exodus de basis is voor bezinning.

Deelname
Nieuwe deelnemers zijn (uiteraard) van harte welkom. Kom dan op één van de onderstaande data naar Eeltje's Hiem of stel u in verbinding met onze contactpersoon: mw. E. Wagenaar, tel.: 058-2150366; e-mail: denewagenaar@lijbrandt.nl . Door de thematische opzet is het ook mogelijk om één of enkele bijeenkomsten te bezoeken.

Data: woensdagen 26 sept., 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov.,  19 dec, 16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 13 mrt en 27 mrt
Tijd: 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur
Plaats: Eeltje’s Hiem, Pieter Sipmawei 11.
Leiding: ds. Gerrit Wessels  (tel.: 058-2570257; wessels.g@hetnet.nl)

 

Lees verder