Wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Iona-zangmiddag: Dans in de storm

16-02-2020

Tijdens de Iona-zangmiddag zingen we liederen uit Iona en elders, die zijn ontstaan vanuit de Keltische spiritualiteit. Deze liederen worden veelal beleefd als inspirerend en verdiepend. Op deze middag is het thema Dans in de storm naar aanleiding van het 5e couplet van lied 26 in de Iona-bundel ‘Opstaan’:
Sluit je niet op in eigen klein bestaan,
je vindt ook trouw en warmte buitenshuis,
al sta je naakt in levens razernij,
dans in de storm en ga het leven aan.

We studeren nieuwe liederen in en zingen ze door onder leiding van Jannie Geertsma en met muzikale begeleiding door onze vertrouwde pianist Arjen Nauta. Na een koffie- en theepauze, sluiten we af in een grote cirkel met een Iona-viering geleid door Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra. In de viering keren de geoefende liederen weer terug. Graag opgeven via intekenlijst achter in de kerk of per mail. Na afloop wordt gevraagd om een bijdrage in de kosten.

Na een koffiepauze rond 17.00 uur wordt de middag afgesloten met een korte viering, die ook los van het geheel te bezoeken is. Begeleiding van de zang: Jannie Geertsma. Muzikale begeleiding: Arjen Nauta. Organisatie: Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra

Datum:     zondag 16 februari
Tijd:         15.00 uur met een viering om 17.00 uur
Plaats:         Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

 

Lees verder

Meditatief moment op vrijdag

14-02-2020

Een meditatief moment bestaande uit ontspanning, muziek, het lezen van een korte tekst, vijf minuten stilte en herhaling van het lied. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een wel of niet uitgesproken (gebeds)intentie. Iedereen kan vrij deelnemen. Leiding: Minke van der Meulen, Jan Altenburg en/of Tjitske Hiemstra. Als aanvulling op de vrijdagviering worden er enkele stilteavonden gehouden op dinsdag. Informatie hierover verkrijgbaar op vrijdag.

Datum: elke vrijdag
Tijd: 12.30 – 13.00 uur
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Klupcatechese

14-02-2020

Eens per maand is er voor jongeren tussen 12  en 15 jaar catechese, die voorbereidt op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel.  Bij Klupcatechese komen jongeren twee jaar lang acht keer bij elkaar. Op deze avonden gaan ze op verschillende manieren in op geloofsonderwerpen. Het ene jaar wordt bekeken wat de schatten van het geloof zijn.   Het andere jaar wordt stilgestaan bij de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen?  Op de avonden zijn veel leuke activiteiten (knutselen, film kijken, foto’s kijken, puzzelen, spoorzoeken, luisteren, praten, schilderen, andere mensen ontmoeten ) en is er veel gezelligheid met elkaar.

Begeleider:    pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne
Data:    13 sept., 4 okt., 8 nov., 6 dec., 10 jan., 14 febr., 13 mrt.,
    3 april, 15 mei, 12 juni
Aanvang:        19.00 uur tot 20.30 uur    
Toegang:        gratis
Plaats:          zaal naast de Dominicuskerk

 

Lees verder

Katholiek zo gek nog niet…

13-02-2020

De cursus is voor wie katholiek wil worden en voor degenen die wel katholiek zijn, maar zijn of haar geloof wil ‘opfrissen’ en een rijkere inhoud geven. De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien.
We hebben het o.a. over de schepping, de heilsgeschiedenis, geloofsbelijdenissen, kerkelijk jaar, sacramenten en liturgie.
De cursus kan afgesloten worden met het ontvangen van het heilig Doopsel of, als u in een andere kerk bent gedoopt, met het heilig Vormsel.

Begeleiding: pastoor B. van der Wal
Data: donderdag 23 januari, 13 februari, 5 en 26 maart, 16 april, 7 en 28 mei.
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: eenmalig 10 euro.
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij het kerkelijk bureau.
Email: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Cursus Theologische Vorming

13-02-2020

Wat leer je er?
Wat is echt belangrijk in het leven? Welke idealen willen we nastreven? Waardoor laten we ons inspireren? Wat betekent het om een zinvol leven te leiden? Dit soort ‘grote’ vragen komen voorbij op de Cursus Theologische Vorming. Je leert er Bijbelteksten lezen en  komt meer te weten over de wereld waarin ze zijn ontstaan. Ook maak je kennis met het werk van grote christelijke denkers en kom je van alles te weten over achtergrond en betekenis van de liturgie en rituelen van het christendom. Daarnaast bieden we een korte maar intensieve kennismaking met de andere wereldgodsdiensten. Er gaat geen cursusavond voorbij of bij het bestuderen van de stof komt als vanzelf de actualiteit om de hoek kijken: welke keuzes wij maken en hoe houdbaar die zijn. Wat vooropleiding en voorkennis betreft stellen we geen eisen. Iedereen kan meedoen.


Opbouw van de cursus
De cursus bestaat uit 6 losse blokken van elk zes avonden, verspreid over drie jaar.
Per jaar bieden we twee blokken aan. Op 16 januari gaat een nieuw blok van start, en kunnen ook nieuwe deelnemers weer instappen. Je bepaalt zelf hoeveel blokken je meedoet.

Docenten
Alle docenten zijn academisch geschoolde theologen die hun vak goed hebben bijgehouden. De meesten van hen zijn werkzaam als predikant in de PKN. De docenten wereldgodsdiensten kennen de wereld van Jodendom, Islam, Boeddhisme of Hindoeïsme van binnenuit.

Programma winter 2020
16 januari: Open avond met de solotoneelvoorstelling ‘Paulus’ van theatermaker Peter Vermaat.
23 en 30 januari: Oude Testament; docent Hinke Post – Knol.
6 en 13 februari: Christelijke denkers over goed leven; docent Adri Terlouw
27 februari en 5 maart: Nieuwe Testament; docent Jan Finnema.

Tijd en plaats:
Van 19.30 – 21.30 uur in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38.

Kosten:
Per blok € 90.00; introductie – avond : € 5,00

Aanmelden en informatie:
Stuur een mail naar : theologischevorming2.0@gmail.com
Meer info op: www.theologischevorming.eu
Op de website vindt u ook informatie over de vijf thema – avonden voor oud - cursisten die we in januari en februari aanbieden.

 

Lees verder

Zingend en vierend het jaar door

13-02-2020

In de wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is kerkmuziek een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren. Om daar vorm aan te geven, bieden we een serie avonden aan over liturgie en kerkmuziek. Waarom vieren we zoals we vieren? – dat is de vraag die op deze avonden centraal staat. Daarbij zullen we veel zingen. De avonden vinden plaats in aanloop naar de hoogfeesten van de kerk. Zo kunnen we aan de vooravond van die feesten oud en nieuw materiaal uit het nieuwe Liedboek verkennen. Onze kerkmusici Geke Bruining-Visser, Hendrikje van den Berg en Theo Jellema nemen ons daarin mee. Het theologisch- inhoudelijke deel wordt verzorgd door beide predikanten, ds. Jan-Jaap Stegeman en ds. Aat Roest.

Voor iedereen die toe is aan een verdieping en verrijking van de beleving van de liturgie. Ook leden uit andere (wijk)gemeenten van harte
welkom.

Data:
donderdag 13 februari: 40 dagen-tijd: ds. Jan-Jaap Stegeman en Hendrikje van den Berg
donderdag 2 april: Goede week en Pasen, ds Aat Roest en Geke Bruining-Visser

Tijd: 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk Leeuwarden
Opgave: Aanmelden: bij de predikant die de avond voorbereidt: jj.stegeman@gmail.com (13-02) of aroest@online.nl (02-04)

Als u zelf over een Liedboek beschikt: graag meenemen.

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk

Zingend en vierend het jaar door

13-02-2020

In de wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is kerkmuziek een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren. Om daar vorm aan te geven, bieden we een serie avonden aan over liturgie en kerkmuziek. Waarom vieren we zoals we vieren? – dat is de vraag die op deze avonden centraal staat. Daarbij zullen we veel zingen. De avonden vinden plaats in aanloop naar de hoogfeesten van de kerk. Zo kunnen we aan de vooravond van die feesten oud en nieuw materiaal uit het nieuwe Liedboek verkennen. Onze kerkmusici Geke Bruining-Visser, Hendrikje van den Berg en Theo Jellema nemen ons daarin mee. Het theologisch- inhoudelijke deel wordt verzorgd door beide predikanten, ds. Jan-Jaap Stegeman en ds. Aat Roest.

Voor iedereen die toe is aan een verdieping en verrijking van de beleving van de liturgie. Ook leden uit andere (wijk)gemeenten van harte
welkom.

Data:
donderdag 13 februari: 40 dagen-tijd: ds. Jan-Jaap Stegeman en Hendrikje van den Berg
donderdag 2 april: Goede week en Pasen, ds Aat Roest en Geke Bruining-Visser

Tijd: 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk Leeuwarden
Opgave: Aanmelden: bij de predikant die de avond voorbereidt: jj.stegeman@gmail.com (13-02) of aroest@online.nl (02-04)

Als u zelf over een Liedboek beschikt: graag meenemen.

Lees verder