Wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Bijbelmeditatie

26-10-2020

Bij deze meditatie kunt u rust en stilte ervaren.
Er wordt een bijbeltekst voorgelezen, waarna we 10 minuten stil zijn.
Daarna wordt de tekst nog eens gelezen en zijn we weer 10 minuten stil.
Na deze rust praten we nog even na.
Helaas kunnen er op dit moment vanwege de Corona-afstand geen nieuwe leden bij.
De meditatiegroep komt op een aantal maandagavonden van 19.30 – 20.45 uur bij elkaar in de consistorie van de Jacobijner kerk.

De data zijn 28 sept., 12 en 26 okt., 9 en 23 nov. en 14 dec.
Informatie en opgave vooraf bij: Tine Yntema-Rutgers, tel. 2152461, e-mail: tine.yrut@lijbrandt.nl

 

Lees verder

Bruggen bouwen

26-10-2020

In 2019 startte in Leeuwarden het project ‘Bruggen bouwen’. In het kader daarvan zijn een tiental mensen uit verschillende religies en levensbeschouwingen getraind als bruggenbouwers. Zij zijn aanspreekpunt voor vragen over racisme en discriminatie en de bestrijding ervan.
Wat zo’n team bruggenbouwers kan betekenen voor onze maatschappij, daarover vertellen Jan Bosman en Sandra Roza. Roza is voorzitter en vrijwilliger bij Kleurrijk Fryslân en heeft het team ‘bruggenbouwers’ getraind. Jan Bosman is coördinator van Solidair Friesland en adviseur van Kleurrijk  Fryslân.

- Datum: 26 oktober     
- Aanvang: 20 uur    
- Locatie: Titus Brandsmahuis
- Kosten: 5 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (32) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Fryske Fesper yn De Grutte of Jakobiner Tsjerke

25-10-2020

As wurkgroep Fryske fespers binne wy bliid, nettsjinsteande de pandemy, dat wy op snein 25 oktober o.s. de jûns om 19.00 oere wer in Fryske fesper hâlde kinne. Dat sil wêze yn de Grutte of Jakobiner tsjerke yn Ljouwert.

Mei de foarskriften en beheiningen dy’t troch it regear en PKN yn Utert jûn binne, betsjut dit, dat wy net mear as 30 minsken ûntfange kinne en dat elk by it yn- en útrinnen fan de tsjerke in mûlekapke op hawwe moat. Dat betsjut ek dat it ferplichte is, dat jim jim fantefoaren oanmelde op it mailadres fryskefesper@gmail.com  of telefoanysk op it nûmer 06-51334778, en wol foar sneon 24 oktober de jûns om 18.00 oere.

As mear as 30 minsken har opjouwe, sette wy dy nammen op de list fan minsken dy’t as earsten oan bar komme foar de folgjende fesperfiering fan 22 novimber.
De Fryske fesper is ek te folgjen op Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10456

Foargonger yn dizze fiering is ds. P. Beintema fan Ljouwert, wylst Gerwin Hoekstra, oargelist, en Elske Roorda-Posthuma, klarinettist, de muzikale kant foar har rekken nimme. Us eigen Teake Posthuma sil lêze en foardrage. Om’t de gemeentesang net tastien  wurdt, sil in lyts tal foarsjongers de lieten út de liturgy sjonge.

De kollekte is ornaris foar de ûnkosten fan de Fesperfierings yn de Waalske tsjerke. Diskear wurdt de kollekte bestimd foar it op ‘e nij opsetten en útstjoeren fan tsjerketsjinsten troch Omrop Fryslân op elke sneintemoarn yn 2021. Foar de tv-tsjinsten yn 2020 (fan 25 oktober oant 27 desimber út Frjentsjer wei) is de bekostiging klear.
Foar 2021 is in Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân op priemmen set, besteande út de Fryske Ried fan Tsjerken, de PKN-klassis Fryslân en Stifting Krúspunt. Om it mooglik te meitsjen, dat yn 2021 út in ferskaat fan tsjerken yn Fryslân elke sneintemoarn tsjerketsjinsten útstjoerd wurde kinne, ûnder oaren mei goede muzikanten, kinne jo in bydrage stoarte op de bankrekken fan Krúspunt: NL29 INGB 0004319490 -
op namme fan: Stifting Kruspunt Frysk Oekumenysk Platfoarm – Boalsert / Bolsward - mei fermelding fan ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’.

 

 

Lees verder

Film in de Schakel: Le fils de l’Autre

25-10-2020

Hoe je de werkelijkheid waarneemt heeft alles te maken met waar je geboren wordt op deze aarde, in welke cultuur, samenleving en familie je opgroeit. Dat levert wereldwijd een boeiende diversiteit op maar zorgt ook voor onderlinge conflicten tussen individuen en groepen.
Wat doet het met je zelfbeeld, de waarden waarop je je leven hebt gebaseerd als je je plotseling in de ander moet verplaatsen? Een voortdurend actueel thema, dat de Franse regisseuse Lorraine Lévy uitwerkt tegen de achtergrond van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Wanneer de 18-jarige Joseph zijn dienstplicht bij het Israëlische leger wil starten, ontdekt hij dat hij niet de biologische zoon van zijn ouders is. Hij is bij zijn geboorte verwisseld met de Palestijnse Yacine. Het ziekenhuis waar ze werden geboren moest tijdens een scud-aanval in allerijl worden ontruimd. Het Joodse jongetje ging per ongeluk mee met een arme Palestijnse familie naar de Westelijke Jordaanoever; het Palestijnse jongetje belandde in het gezin van een kolonel in het Israëlische leger.

Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend. Ze worden gedwongen elkaar op te zoeken, met elkaar in gesprek te gaan en gaandeweg hun ideeën over zichzelf en elkaar bij te stellen. De film is gemaakt vanuit een groot gevoel voor de Ander, in de titel niet voor niets geschreven met een hoofdletter.

Datum: zondagavond 25 oktober
Tijd: 20.00 uur.
Plaats: Kerkzaal van de Schakel
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
Registreren bij binnenkomst of vooraf opgeven via: schakeltoerusting@gmail.com.  
N.B. In verband met de verbouw van De Schakel wordt de film mogelijk op een andere locatie vertoond. Check daarom van te voren de website www.kerkincamminghaburen.nl of er wijzigingen zijn.

 

Lees verder

Meditatief moment op vrijdag

23-10-2020

Elke vrijdag is er van 12.30 – 13.00 uur een moment om stil te staan. Dit meditatieve moment bestaat uit muziek, lezen van een korte tekst uit Het ritme van de tijden van Alberte van Ess & Lex Boot, stilte van 5 minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een vaak gesproken (gebeds)intentie, omdat het fijn is iets van je gevoelens en gedachten te delen. Mensen ervaren dit half uur als ,,een rustmoment in de drukke week”, ,,waardevol moment van samenzijn in geloof.”

Data: elke vrijdag
Tijd:  12.30 – 13.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk (zolang 1,5 meter nodig is), Wirdumerdyk 18

Lees verder

Katholiek zo gek nog niet… (KZGNN) door pastoor Bert van der Wal

22-10-2020

Door de coronacrisis is de cursus KZGNN niet afgerond. In september wordt de draad weer opgepakt. Tijdens de eerste avond worden de onderwerpen van de al gegeven avonden samengevat. Daarna wordt de cursus vervolgd. Nieuwe deelnemers zijn welkom!
De cursus is voor mensen die katholiek willen worden, maar ook voor degenen die katholiek zijn en hun geloof willen opfrissen en spiritueel willen groeien. De cursus kan worden afgesloten met het ontvangen van het heilig Doopsel of, als u al bent gedoopt in een andere traditie, met het heilig Vormsel.


- Data: 3 september (3), 1 (19) en 22 (30) oktober, 12 (44) november en 3 (56) december
- Aanvang: 20 uur
- Kosten: 10 euro (eenmalig)

Locatie: Titus Brandsmahuis

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (zie de data hierboven) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Cursus Theologische Vorming

22-10-2020

Op 8 oktober gaat in Leeuwarden een nieuw blok van 9 avonden van de cursus Theologische Vorming van start.

Wat leer je er?
Theologie houdt zich bezig met grote vragen als: Wat is echt belangrijk in het leven? Welke idealen willen we nastreven? Waardoor laten we ons inspireren? Wat betekent het om een zinvol leven te leiden? Dat zijn nl. de vragen waar het ook over gaat in de tradities van de godsdiensten Je leert op de cursus Bijbelteksten lezen en komt meer te weten over de wereld waarin ze zijn ontstaan. Ook maak je kennis met het werk van grote christelijke denkers en de achtergrond en betekenis van de liturgie en de rituelen van het christendom. Daarnaast bieden we een korte maar intensieve kennismaking met de andere wereldgodsdiensten. Er gaat geen cursusavond voorbij of bij het bestuderen van de stof komt als vanzelf de actualiteit om de hoek kijken: welke keuzes wij maken en hoe houdbaar die zijn. Wat vooropleiding en voorkennis betreft stellen we geen eisen. Iedereen kan meedoen.

Docenten
Alle docenten zijn academisch geschoolde theologen die hun vak goed hebben bijgehouden. De meesten van hen zijn werkzaam als predikant in de PKN. De docenten wereldgodsdiensten kennen de wereld van Jodendom, Islam, Boeddhisme of Hindoeïsme van binnenuit.

Programma najaar 2020
8, 22 en 29 oktober: Oude Testament; docent Hinke Post – Knol.
5, 12 en 19 november: Ethiek - Christelijke denkers over goed leven; docent Adri Terlouw.
26 november, 3 en 10 december: Nieuwe Testament; docent Jan Finnema.

Tijd en plaats:
Van 19.30 – 21.30 uur in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, Leeuwarden.
De zaal is coronaproof ingericht.

Kosten:
Per blok van 9 avonden € 125,00

Aanmelden en informatie:
Stuur een mail naar : theologischevorming2.0@gmail.com
Meer info op: www.theologischevorming.eu

Op de website vindt u ook informatie over de vijf thema – avonden voor oud - cursisten en andere belangstellenden die we in oktober en november aanbieden.

 

Lees verder

Paulus: getuige en leraar van het geloof, bijbelstudie o.l.v Chris Hoogland

20-10-2020

De brieven van Paulus zijn geen gemakkelijke lectuur. Naar aanleiding van de 2.000ste geboortedag van Paulus verscheen de Pauluscatechese ‘Getuige en leraar van het geloof’, die de leidraad vormt tijdens deze cursus. Paulus is een briljante denker, die echter maar weinig gelezen wordt. Door het verhaal op zijn manier te vertellen heeft Paulus de diepste betekenis van het kruis binnen het verhaal van Israël geplaatst. Deze catechese plaatst de brieven van Paulus in de context en geeft een helder zicht op de inhoud ervan.

- Data: 15 (10) september, 20 (29) oktober, 17 (49) november en 15 (65) december
- Aanvang: 10 uur            
- Kosten: 3 euro
- Locatie: Titus Brandsmahuis

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (zie de data hierboven) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Paulus onder de filosofen

20-10-2020

Sinds de verschijning in 2018 van Het uitschot en de geest. Paulus onder de filosofen van Gert-Jan van der Heiden, kunnen we ook in Nederland kennisnemen van wat belangrijke hedendaagse filosofen zoals bijv. Alain Badiou, Giorgio Agamben en Slavoj Sizek over de apostel Paulus geschreven hebben.

Dankzij een precieze lezing van zijn brieven komen zij tot verrassende inzichten over uiterst actuele thema’s. Tijdens de eerste bijeenkomst van deze cursus worden die thema’s in vogelvlucht besproken. (Een samenvatting wordt van tevoren toegezonden) De tweede bijeenkomst is gewijd aan de politieke theologie van Paulus, een fascinerend onderwerp.
 
Data: dinsdagavonden 20 oktober en 17 november 2020
Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Plaats: zaaltje in het Odd Fellow huis Emmakade 48 Leeuwarden
Toegang: In verband met de corona-pandemie is er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U dient zich op te geven via leeuwardenremonstranten@gmail.com en gelijktijdig 10 euro over te maken naar rekening NL 17 INGB 0004 4978 95 ten name van de Remonstrantse gemeente Leeuwarden. Na binnenkomst van uw aanmelding en betaling ontvangt u bericht of er een plaats voor u beschikbaar is. Als het vol is wordt het bedrag teruggestort. Plaatsing in volgorde van binnenkomst.

 

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk

Fryske Fesper yn De Grutte of Jakobiner Tsjerke

25-10-2020

As wurkgroep Fryske fespers binne wy bliid, nettsjinsteande de pandemy, dat wy op snein 25 oktober o.s. de jûns om 19.00 oere wer in Fryske fesper hâlde kinne. Dat sil wêze yn de Grutte of Jakobiner tsjerke yn Ljouwert.

Mei de foarskriften en beheiningen dy’t troch it regear en PKN yn Utert jûn binne, betsjut dit, dat wy net mear as 30 minsken ûntfange kinne en dat elk by it yn- en útrinnen fan de tsjerke in mûlekapke op hawwe moat. Dat betsjut ek dat it ferplichte is, dat jim jim fantefoaren oanmelde op it mailadres fryskefesper@gmail.com  of telefoanysk op it nûmer 06-51334778, en wol foar sneon 24 oktober de jûns om 18.00 oere.

As mear as 30 minsken har opjouwe, sette wy dy nammen op de list fan minsken dy’t as earsten oan bar komme foar de folgjende fesperfiering fan 22 novimber.
De Fryske fesper is ek te folgjen op Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10456

Foargonger yn dizze fiering is ds. P. Beintema fan Ljouwert, wylst Gerwin Hoekstra, oargelist, en Elske Roorda-Posthuma, klarinettist, de muzikale kant foar har rekken nimme. Us eigen Teake Posthuma sil lêze en foardrage. Om’t de gemeentesang net tastien  wurdt, sil in lyts tal foarsjongers de lieten út de liturgy sjonge.

De kollekte is ornaris foar de ûnkosten fan de Fesperfierings yn de Waalske tsjerke. Diskear wurdt de kollekte bestimd foar it op ‘e nij opsetten en útstjoeren fan tsjerketsjinsten troch Omrop Fryslân op elke sneintemoarn yn 2021. Foar de tv-tsjinsten yn 2020 (fan 25 oktober oant 27 desimber út Frjentsjer wei) is de bekostiging klear.
Foar 2021 is in Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân op priemmen set, besteande út de Fryske Ried fan Tsjerken, de PKN-klassis Fryslân en Stifting Krúspunt. Om it mooglik te meitsjen, dat yn 2021 út in ferskaat fan tsjerken yn Fryslân elke sneintemoarn tsjerketsjinsten útstjoerd wurde kinne, ûnder oaren mei goede muzikanten, kinne jo in bydrage stoarte op de bankrekken fan Krúspunt: NL29 INGB 0004319490 -
op namme fan: Stifting Kruspunt Frysk Oekumenysk Platfoarm – Boalsert / Bolsward - mei fermelding fan ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’.

 

 

Lees verder