Fryske Fespertsjinst

Sneintejûn 22 jannewaris is der wer in Fryske Fesperfiering yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert. Wy hawwe besletten dat wy foarearst yn dizze tsjerke bliuwe sille. De foargonger is dûmny Liuwe Westra. Peter van der Zwaag spilet op it oargel en wy krije ek ûndersteuning  by it sjongen fan de lieten fan it Huzumer Kwartet. De meiwurking fan sa‘n sjonggroep is altyd hiel wolkom.  Nynke de Vries sil de lêzingen dwaan en in foardracht. Eltsenien wer fan herten wolkom.

Foar wa ‘t net komme kin is de mooglikheid om fia de webside fan de Grutte Tsjerke de fiering by te wenjen , ek op in letter tiidstip: www.jacobijner.nl.
De liturgy kin opfrege wurde by: fryskefesper@gmail.com.
It is fijn dat dizze mooglikheid der is mar der is wol in kostenplaatsje oan ferbûn. Dêrom stelt de wurkgroep in finansjele bijdrage tige op priis. It bankrekkennûmer is NL29INGB 0004 3194 90 fan Stichting Krúspunt, mei fermelding fan: ‘Fryske Fesper’.

Snein: 22 jannewaris om 19.00 oere.
Foargonger: dûmny Liuwe Westra
Muzyk: Peter van der Zwaag (oargel) en it Huzumer Kwartet
Lêzingen/foardracht: Nynke de Vries
Ek online: www.jacobijner.nl
Liturgy opfreegje by: fryskefesper@gmail.com