Fryske fespertsjinst

Sneintejûn 22 maart soe der wer in  Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert wêze. Yn ferbân mei it koronafirus hawwe wy besletten dat dizze fiering spitichgenôch net trochgean sil. Oant de simmerstop  binne der noch plend: 26 april, 24 maaie en 28 juny.  Wy hâlde jimme op 'e hichte oft dy trochgean  kinne.

 

Eltse fjirde snein fan de moanne is der in Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. Dizze fesperfieringen  falle ûnder de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert. De foargongers en meiwurkers komme út ferskate plakken yn Fryslân. De tsjinsten biede plak oan minsken dy't graach ris it eigene fan de Fryske (memme)taal yn in tsjinst belibje wolle yn gebed, lieten en lêzingen. It is in gelegenheid om it liturgysk materiaal dat de lêste jierren makke is foar de fryske earetsjinst no ek ris te brûken.  Dat wurdt eins te min dien yn de reguliere tsjinsten. De fêste ûnderdielen fan de fieringen binne in psalmengebed en oare gebeden, in koarte oertinking foarôfgeande oan de bibellêzing, in meditatyf momint, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel of in oar ynstrumint of solo- of koarsang. Fan herten wolkom.

Snein 22 maart is de foargonger dûmny Piet Beintema fan Dokkum.
Muzyk: Gerwin Hoekstra (oargel) en Kwint Fokaal
Lêzingen/foardracht: Nynke de Vries

Data: 26 jannewaris, 23 febrewaris, 22 maart, 26 april, 24 maaie, 28 juny
Tiid: 19.00 oere
Plak: Waalske Tsjerke, Grote Kerkstraat 222