Fryske Fespertsjinst

Pinkstersnein, 28 maaie, hoopje wy wer in Fryske fesperfiering te halden yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert.

Dûmny W.Tinga fan Grins is de foargonger. Jant van der Weg sil de psalmlêzing dwaan en in foardracht. Peter van der Zwaag is de oargelist en de sjonggroep Kwint út Wommels sil mei en foar ús sjonge. Al mei al belooft it in moaie, feestlike Pinksterfiering te wurden. 

It komt sa út dat dizze fiering halden wurde kin op Pinkstersnein. It docht werom tinken oan de jierlikse Pinkstertsjinsten dy ‘t it KFS (Kristlik Frysk Selskip) destiids organisearde. De hjoeddeiske fesperfieringen binne dêr foar yn it plak kommen.   

Foar wa ‘t net komme kin is it mooglik fia de webside fan de Grutte Tsjerke de fiering mei te fieren. Dat kin ek op in letter tiidstip: www.jacobijner.nl.

It is moai dat dit kin, mar it is fansels net om ‘e nocht. Dêrom is in jildlike bijdrage tige wolkom. It bankrekkennûmer is NL29INGB 0004 3194 90 fan Stichting Krúspunt, mei fermelding fan: ‘Fryske Fesper’.

Snein: 28 maaie 19.00 oere.
Foargonger: dûmny W. Tinga fan Grins
Muzyk: Peter van der Zwaag (oargel) en de sjonggroep Kwint út Wommels
Lêzingen/foardracht: Jant van der Weg
Digitaal: www.jacobijner.nl
Liturgy opfreegje by: fryskefesper@gmail.com

De lêste fiering fan dit seizoen is 25 juny. Nei de simmerfakânsje pakke wy de tried wer op in septimber.