Fryske Fespertsjinst

Sneintejûn 25 febrewaris is der wer in Fryske Fesperfiering yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert.
De foargonger is dûmny Jurjen Hilverda. Peter van der Zwaag splilet wer op it oargel en Aleid Steunebrink sil ús moaie muzyk hearre litte op har blokfluit. De psalmlêzing sil Teake Posthuma op him nimme en hy sil in foardracht dwaan.

Foar wa ‘t net komme kin is der gelegenheid om tagelyk of op in letter tiidstip dizze fiering mei ús mei te fieren fia de webside: www.jacobijner.nl. De liturgy kin opfrege wurde by fryskefesper@gmail.com.

Wa’t in bijdrage jaan wol foar de ekstra kosten fan de livestream kin dit oermeitsje nei it rekkennûmer: NL29INGB 0004 3194 90 fan Stichting Krúspunt, mei fermelding fan: ‘Fryske Fesper’.
Wy winskje mekoar wer in goede tsjinst ta, eltsenien fan herten wolkom.

Snein: 25 febrewaris
Tiid: 19.00 oere
Foargonger: dûmny Jurjen Hilverda
Muzyk: Peter van der Zwaag, oargel
              Aleid Steunebrink, blokfluit
Lêzingen/foardracht: Teake Posthuma

De earstfolgjende fiering sil wêze 24 maart.