Fryske Fespertsjinst

Sneintejûn 23 juny wurdt al wer de lêste Fryske fesperfiering fan dit seizoen holden yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert. De foargonger is dûmny Jan Wielenga en Tryntsje van der Veer sil de psalmlêzing dwaan en in gedicht foarlêze. In musikale bydrage komt fan Saskia Westerik op de fluit en Geart van der Heide is diskear de oargelist. Sa’n musikaal momint is altyd wer in moai en belangryk ûnderdiel fan de fiering neist de lêzingen, de stiltes, it oargelspyljen, it sjongen, in oertinking en de gebeden.

Ek moai is dat, ‘foar wa’t net komme kin, de mooglikheid der is om fia de webside de fiering mei te belibjen. Dat in ek op in letter tiidstip: www.jacobijner.nl.
Wy binne hiel bliid mei de rynske jeften dy’t wy kear op kear ûntfange mochten om dit bekostigje te kinnnen. In digitale bijdrage kin jûn wurde op it banknûmer NL29INGB 0004 3194 90 fan Stichting Krúspunt, mei fermelding fan: Fryske Fesper  
De liturgy kin opfrege wurde by: fryskefesper@gmail.com.
Eltsenien wer tige fan herten wolkom, sawol yn de tsjerke as digitaal. Wy winskje mekoar in goede fiering ta en ek alfêst in goede simmerperioade. Dêrnei hoopje wy mekoar wer te moetsjen op 22 septimber. It begjint om 19.00 oere.

Snein: 23 juny om 19.00 oere.
Foargonger: dûmny Jan Wielenga
Musyk: Geart van der Heide, oargel
             Saskia Westerik, fluit
Lêzingen/foardracht: Tryntsje van der Veer
online: www.jacobijner.nl
liturgy opfreegje by: fryskefesper@gmail.com