Welkom

content image

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de homepage staan steeds de drie eerstvolgende activiteiten.

De eerstvolgende activiteiten:

Bijbelgespreksgroep Exodus

21-11-2018

In het seizoen 2018-2019 is het Bijbelboek Exodus het onderwerp. Gelezen wordt er uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de Fryske Bibel. Na het lezen van een tekst verdieping en gesprek.

Korte informatie
Het boek Exodus heeft teveel tekst om in 12 bijeenkomsten integraal met elkaar te lezen. Daarom is besloten tot een thematische aanpak. Er zijn 10 thema’s . Het jaar wordt geopend met een inleiding op Exodus en wordt besloten in de laatste bijeenkomst met een afronding. Bij ieder thema worden één of meer tekstgedeelten uit Exodus gelezen. Gelezen wordt er uit de NBV en de Fryske Bibel.

Twee voorbeelden van thema’s:

Bevrijding. Na de slavernij komt voor het volk Israël de vrijheid. Wat betekent dit voor de Israëlieten? In onze tijd is ‘vrijheid’ een zeer belangrijke waarde.  Kunnen we parallellen onderkennen tussen toen en nu? Wat heeft het christelijk geloof te maken met vrijheid? Hoe definiëren wij voor onszelf het begrip ‘vrijheid’?

Woestijn. Na de bevrijding uit Egypte komt het volk in de woestijn. Hoe overleeft het in deze mensvijandige omgeving en hoe gaat het om met deze moeilijke levensomstandigheden? Wat betekent voor ons persoonlijk het begrip ‘woestijn’? En welke overlevingsstrategieën hanteren wij dan?

Andere Bijbelboeken
Naast de tekst van Exodus komt er aandacht voor tekstgedeelten in andere Bijbelboeken. Vooral de verbinding met het Nieuwe Testament is van wezenlijk belang. Daarbij kan gedacht worden aan de woorden van Christus in zijn gesprek met de beide Emmaüsgangers, waar Hij zegt, dat al de Schriften (dus het Oude Testament) over Hem geschreven hebben. De vraag is dan: Hoe hebben de Schriften over de Messias geschreven en lezen we dat ook in het boek Exodus? In een gereformeerd/hervormd orthodox verleden werden op deze vragen bepaalde antwoorden geformuleerd. Wij gaan ons erop bezinnen of op deze vragen ook andere antwoorden mogelijk zijn.

Secularisatie
Ook gaan we dit Bijbelboek lezen tegen de achtergrond van de in de laatste decennia veranderde opvattingen in onze maatschappij. Het denken van de mensen nu is sterk geseculariseerd. Vooral buiten de kerk, maar toch ook erbinnen. Onderscheiden christenen zich van seculieren? En zo ja, waarin? En wat kan het boek Exodus ons in dit verband te zeggen hebben?

Theologie van het Oude Testament
De zondagse preken hebben meestal het Nieuwe Testament als uitgangspunt, vooral de evangeliën. Het samen lezen in het boek Exodus schept de kans om te onderzoeken hoe het is, wanneer het Oude Testament en speciaal het boek Exodus de basis is voor bezinning.

Deelname
Nieuwe deelnemers zijn (uiteraard) van harte welkom. Kom dan op één van de onderstaande data naar Eeltje's Hiem of stel u in verbinding met onze contactpersoon: mw. E. Wagenaar, tel.: 058-2150366; e-mail: denewagenaar@lijbrandt.nl . Door de thematische opzet is het ook mogelijk om één of enkele bijeenkomsten te bezoeken.

Data: woensdagen 26 sept., 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov.,  19 dec, 16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 13 mrt en 27 mrt
Tijd: 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur
Plaats: Eeltje’s Hiem, Pieter Sipmawei 11.
Leiding: ds. Gerrit Wessels  (tel.: 058-2570257; wessels.g@hetnet.nl)

 

Lees verder

Vervolgcursus: Katholiek Zo Gek Nog Niet!

22-11-2018

Deze cursus is bestemd voor personen die het eerste deel, de basiscursus Katholiek Zo Gek Nog Niet al hebben gevolgd en hun geloof verder willen verdiepen.

De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt. De bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Begeleiding: pastoor P.J.J. Stiekema.
Data: 18 okt., 22 nov. en 6 dec.
Aanvang:20.00 uur

Kosten: eenmalig 10 euro.
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden

Opgave voor deze cursus bij pastoor Stiekema. pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Fryske fesper

25-11-2018

Op de fjirde snein fan de moanne is der in Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. In fesper is in jûnsgebed en in dei-ôfsluting: yn tankberens sjogge wy werom op it goede dat de dei ús brocht hat. Yn fertrouwen geane wy de nacht yn, mei hope op in nije dei mei it eigen ljocht en eigen taken. Dizze fesperfiering bestiet út in oantal fêste ûnderdielen: in psalmgebed en oare gebeden, in koarte meditaasje foarôfgeande oan de bibellêzing, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel, fluit of klarinet of oar instrumint, solosjongen of koarsang. Der is omtinken foar in meditatyf momint. Wy sjonge mei elkoar ûnder oargelbegelieding fan ús feste oargelist Theo Jellema.

Dizze fespertsjinsten falle ûnder de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert. De foargongers en meiwurkers komme út ferskate plakken yn Fryslân.

Eltsenien fan herten útnoege om dizze fiering by te wenjen.    

Op snein 25 novimber om 19.00 oere is de foargonger dûmny Adri Terlouw.
Muzyk: Theo Jellema (oargel) en Meindert Reitsma (eufonium)

Lêzingen: Martha-de Boer van Slooten

De folgjende fespers binne op

Data: snein 25 novimber, 27 jannewaris, 24 febrewaris, 24 maart, 28 april, 26 maaie en 23 juny.

Lees verder

Familytour met bisschop Ron van den Hout

25-11-2018

Bisschop Ron van den Hout nodigt gezinnen uit voor de eucharistie op zondag, een maaltijd, catechese en persoonlijke ontmoeting.
    
Zondag 25 november 2018 in Sint-Bonifatiuskerk te Leeuwarden
van 11.00 – 14.00 uur
Bonifatiusplein 20
Huwelijk als sacrament voor het samen leven

Zondag 3 februari 2019 in Sint-Jozefkerk te Groningen
van 11.00 – 14.00 uur
Radesingel 2 (kathedraal)
Zondag: stilstaan in de week

Zondag 7 april 2019 in kerk De Heer die wederkomt te Oosterwolde
van 10.30 – 13.30 uur
Quadoelenweg 3
Wie is Hij voor mij als ouder?

Geïnteresseerde ouders en kinderen zijn van harte uitgenodigd!  
Voor de kinderen is een apart passend programma met Charlotte van der Werf–Legtenberg en Anja Eerhart als ervaren begeleiders.  De maaltijd met soep en brood is gezamenlijk en wordt verzorgd.

Opgave via het bisdomhuis in Groningen, mw. Lisette Winter. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl of telefoon: 050 – 4065888.
Het aantal kinderen en hun leeftijd graag vooraf aangeven.

 

Lees verder

Film: The Red Turtle

26-11-2018

Een betoverend geanimeerde allegorie over de cyclus van het leven. De vervagende grenzen tussen dood en leven, mens en dier, waar en onwaar moedigen je aan je ratio te laten varen en te kijken als een kind.
De thematiek is volstrekt uniek uitgewerkt. De film kreeg 5 sterren en een Oscar voor beste animatiefilm in 2017.
Na afloop is er tijd voor nabespreking met een drankje en een hapje

Inleider: Gerdy Hahn.
Datum: maandag 26 november.
Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: 5 euro (incl. drankje/hapje)
Locatie: Titus Brandsmahuis
Opgave: 058-2120984 of kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Deelnemende kerkelijke gemeenten en organisaties

(klik op het logo om naar de website te gaan)